Organizacija radiološke službe - R

Organizacija radiološke službe - R

Naziv predmeta

ORGANIZACIJA RADIOLOŠKE SLUŽBE

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VII

 2

2(2+0)/30

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Prof dr Dragan Stojanov, prof.dr Slađana Petrović, prof dr Zoran Radovanović, dr Saša Vujnović

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nema uslovljenosti preedmeta

 

Ciljevi izučavanja predmeta 

su razvijanje sposobnosti za stručno i racionalno planiranje procesa rada u radiološkoj službi, korišćenje najekonomičnijih metoda rada, te razvijanje kritičkog pristupa prema stanju organizacije radiološke službe, kao i zdravstvene službe uopšte

Ishod učenja (stečena znanja):

Student je stekao osnovna znanja iz organizacije rada u zdravstvu , sa akcentom na radiološku službu, kako bi ta znanja mogao sutra primjeniti u praksi.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Kratak pregled istorije radiologije u svjetu i kod nas. Osnovni pojmovi iz organizacije kao nauke. Teorijski pravci u organizaciji. Organizacioni modeli. Radni procesi. Radna etika i radna odgovornost. Menadžment i funkcije menadžmenta. Konflikt i vrste konflikta . Donošenje odluka i rješavanje problema. Značaj procedura. Pisanje procedura. Motivacija radnika za rad. Evaluacija.Zdravstvena djelatnost.Zdravstvena tehnologija..Međunarodna zdravstvena saradnja.Zakonski propisi iz oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja.Organizacija radiološke službe kod nas i u svjetu. Ekonomika u procesu organizacije. Izvori i načini dobijanja sredstava. Unutrašnje rezerve i korišćenje istih. Kadrovska politika u zdravstvu, a posebno u radiološkoj službi.Akreditacija ui sertifikacija zdravstvenih ustanova.

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja , seminari, konsultacije.

Literatura:

Milanović,M.: Organizacija i istorija radiološke službe, Udžbenik,Beograd, 2005.

Oblici provjere znanja: kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Pismeni

50

100

Kolokvij

15

   
Seminarski rad 25    

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Dr sci med Saša Vujnović

 

 

Log in