Osnovi pedagogije - ZNj

Osnovi pedagogije – ZNj

Naziv predmeta

OSNOVI PEDAGOGIJE

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII

2 P + 0 V + 1 S (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Brane Mikanović, vanredni profesor; ma Kristijan Popović, viši asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznavanje studenata sa fundamentalnim pitanjima savremene pedagogije i didaktike, te osposobljavanje studenata za kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti će biti sposobni da: prepoznaju kategorijalne pedagoške pojmove; primjenjuju savremenu pedagošku terminologiju; razumiju i tumače predmet pedagogije; prepoznaju specifičnosti vaspitanja; definišu cilj i konkretizuju zadatke i ishode vaspitanja; identifikuju sadržaje osnovih područja i sadržaje za realizaciju vaspitanja; analiziraju ulogu osnovnih faktora u procesu vaspitanja; primjenjuju saznanja o vaspitnom radu; objasne temeljne pojmove didaktike; samostalno kreiraju nastavni proces; objasne stretegije i vrste učenja; identifikuju kompetencije nastavnika; razumiju vrijednost interkulturalnog vaspitanja i objasne socijalne aspekte vaspitanja i vaspitanja u slobodnom vremenu.


Kompetencije:
2, 4, 5, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Naučno određenje pedagogije. Pojmovi u pedagogiji (vaspitanje, obrazovanje, nastava, osposobljavanje). Odnos pedagogije i drugih nauka. Vaspitanje – specifičan proces i djelatnost, moći i granice vaspitanja. Cilj i zadaci vaspitanja. Osnovna područja vaspitanja. Područja realizacije vaspitanja (ekološko, seksualno i zdravstveno vaspitanje). Osnovni faktori vaspitanja. Vaspitni rad. Didaktika – teorija nastave. Dinamika nastavnog procesa (planiranje, realizacija, evaluacija). Samostalno i interaktivno učenje. Kompetencije savremenog nastavnika. Interkulturalno vaspitanje. Tema po izboru studenata: Socijalni aspekti vaspitanja i njihova naučna utemeljenost/Vaspitanje u slobodnom vremenu.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u vidu interaktivno zasnovanih i multimedijski podržanih predavanja, individualizovanih i interaktivnih studentskih vježbi i otvorenih diskusija, prezentacija seminarskih radova i kritičkog osvrta na pročitanu literaturu, kolokvijuma, konsultacija i sasmostalnog rada studenta.


Literatura:
Mikanović, B. i Jevtić, B. (2015). PEADAGOGIJA – osnovna znanja o vaspitanju. Laktaši: Grafomark.
Mikanović, B. (2016). Naučni razvoj pedagogije i područja vaspitanja. Laktaši: Grafomark.
Branković, D., Ilić, M. (2010). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comesgrafika.
Trnavac, N. i Đorđević, J. (1998). Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

 16

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Brane Mikanović, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:21

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in