Osnovi radiologije - ZNj

Osnovi radiologije – ZNj

Naziv predmeta

OSNOVI RADIOLOGIJE

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

1 P + 1 V (30)

2

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Dragan Stojanov, vanredni profesor; dr Slađana Petrović, vanredni profesor; dr Saša Vujnović, docent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Usvajenje aktuelnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz oblasti zdravstvene njege u radiologiji. Osposobljavanje da se stečena znanja primjene u praksi kao i u naučno istraživačkom radu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odsulšanog kolegija student će biti osposobljen da: sprovodi zdravstvenu njegu u oblasti interventne i dijagnostičke radiologije; definiše i objasni različite radiološke tehnike i njihovu adekvatnu upotrebu; zna ulogu medicinske sestre u izvođenju dijagnostičkih i interventnih radioloških procedura; razumije značaj i važnosti mjera bezbijednosti u izvođenju različitih radioloških procedura; identifikuje i razumije prednosti i mane različitih radioloških tehnika; identifikuje najčešće bolesti i osnovne radiološke algoritme pregleda; stručno procijeni stanje, ravnopravno učestvuje u timu za radiološku dijagnostiku i intervenciju.


Kompetencije:
1, 2, 6, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Zdravstvena njega u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji. Zračenje i zaštita od zračenja. Osnovne tehnike pregleda u radiologiji. Klinička radiologija toraksa, abdomena, urotrakta, koštano-zglobnog sistema, centralnog nervnog sistema i dojke. Nevaskularna interventna radiologija.Vaskularna interventna radiologija.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Teorijska nastava i vježbe sa aktivnim učešćem studenata, seminari, konsultacije i samostalan rad studenta. Vježbe će se izvoditi na Zavodu za kliničku radiologiju UKC RS.


Literatura:
Lukač, I., Šuščević, D. i sar. (2000). Radiologija udžbenik za studente medicine i stomatiologije. Novi Sad: Stylos.
Bošnjaković, P. i sar. (2009). Praktikum kliničke radiologije za studente medicine. Beograd: Data status.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

26

Seminarski rad

20

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Saša Vujnović, docent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:27

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in