Osnovi transfuziologije - ZNj

Osnovi transfuziologije – ZNj

Naziv predmeta

OSNOVI TRANSFUZIOLOGIJE

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

1 P + 2 V (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Darko Golić, docen

Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznati studente sa opštim pojmovima transfuziologije, šta je krv, koje su komponente krvi, kako se mogu korigovati poremećajiu organizmu krvlju i derivatima krv. Upoznavanje sa dokumentacijom vezanom za transfuzijsko liječenje.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student će biti osposobljen da: uzima uzorke krvi, upozna proces davanja, obrade i skladištenja krvi; upozna određivanje krvnih grupa ABO i Rh faktora, te kompatibilije i inkompatibilije; razlikuje normalne od patoloških sastojaka krvi; pripremu bolesnika za transfuziju; provoditi sigurnu transfuziju krvi; prepoznati transfuzione reakcije i komplikacije; provoditi sestrinske intervencije u cilju prevencije i rješavanja mogućih komplikacija; dokumentuje učinjeno striktnim vođenjem dokumentacije.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Osnovna načela i principi tranfuzijske terapije, hemostaza i trombofilija. Određivanje krvnih grupa, testovi kompatibilnosti, krv i krvni derivati, skladištenje, čuvanje i racionalna upotreba krvi i krvnih derivata i transfuzijske transmisivne bolesti. Indikacije za transfuziju krvi i krvnih derivata. Posttransfuzione reakcije, tranfuzija u posebnim kliničkim uslovima ( u Jedinici Intenzivne terapije, kod pedijatrijskih bolesnika, onkoloških i hirurških pacijenata, kod imunokompromitovanih i kod pacijenata sa poremećajima hemostaze).


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, seminara, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
U pripremi

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

40

Seminarski rad

 5

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:dr Darko Golić, docent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:31

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in