Palijativna njega - ZNj

Palijativna njega – ZNj

Naziv predmeta

PALIJATIVNA  NjEGA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

2 P + 4 V (90) + 40 SP

5

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Zdenka Gojković, docent; Silvija Gambiroža, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Uvođenje u filozofiju i praksu palijativnog zbrinjavanja. Razvoj znanja, vještina i stavova potrebnih za liječenje i njegu terminalno oboljelih pacijenata. Pružanje pomoći (psihološke, socijalne, emocionalne i duhovne) oboljelom i članovima porodice u timu sa ljekarima i drugim nemedicinskim osobljem.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će nakon završenog predavanja i vježbi moći da: prepozna ključne pojmove i principe palijativne njege; prepozna najčešće simptome:bol, mučnina, konfuzija, opstrukcija crijeva, dezorijentacija; procjenjuje reakciju bolesnika na primjenjene intervencije; procjeni potrebu za uključivanjem drugih stručnjaka iz tima; prepozna promjene kod bolesnika tokom posljednih dana njegovog života;


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Palijativna i potporna njega u onkologiji. Zdravstvena njega bolesnika u terminalnom stadijumu bolesti. Holistički, sistemski i individualiziran pristup bolesniku.Utvrđivanje najčešći simptoma i način njihovog zbrinjavanja. Bol u onkoloških bolesnika. Specifičnosti vezane uz primjenu narkotika.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Prilikom izvođenja vježbi student je dužan da savlada 20 procedura (A, B, C ili D nivoa osposobljenosti) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Šamija, M. (2010). Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika.
Predrag, B. (1997). Onkološki priručnik za medicinske sestre-tehničare.
Jovanović, D. (2008). Osnovi onkologije i palijativna njega onkoloških bolesnika.
Jakovljević, B.(2015). Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

16

Praktični ispit

 30

Posebna naznaka za predmet:U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 40 časova (5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Silvija Gambiroža, stručni saradnik

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:30

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in