Patofiziologija - ZNj2

Patofiziologija – ZNj

Naziv predmeta

PATOFIZIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

III

2 P + 2 V (60)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Uslov za prijavu, izvođenje nastave te polaganje ispita je položen ispit iz fiziologije.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Nela Rašeta, vanredni profesor; dr Darko Golić, docent; mr Alma Prtina, viši asistent; mr Milorad Vujnić, viši asistent; mr Tatjana Milivojac, viši asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj nastave iz patofiziologije je da student savlada etiološke faktore, faktore rizika i mehanizme nastanka patoloških poremećaja u organizmu čovjeka, te da stekne potrebna znanja i vještine u primjeni metoda funkcionalnih ispitivanja poremećaja metabolizma i organskih sistema, kao i pripremi pacijenata za funkcionalna ispitivanja.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će moći da identifikuje etiološke faktore i faktore rizika za nastanak patoloških poremećaja u organizmu, te da poznaje, opiše i razumije metode funkcionalnih ispitivanja poremećaja metabolizma i organskih sistema , kao i principe pripreme pacijenta za funkcionalna ispitivanja.


Kompetencije:
3, 4, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod u patofiziologiju. Mehanizmi odbrane organizma. Nasljedni činioci bolesti. Poremećaji metabolizma bjelančevina, poremećaji metabolizma ugljenih hidrata, lipida i vitamina. Poremećaji vode i elektrolita, poremećaji acidobazane ravnoteže. Fizički i hemijski etiološki faktori, maligna neoplazija, poremećaji imunog sistema. Poremećaji nervne i humoralne regulacije. Patofiziologija kardiovaskularnog sistema. Patofiziologija respiratornog sistema. Patofiziologija digestivnog sistema i poremećaji funkcije jetre. Patofiziologija nervnog sistema. Patofiziologija krvi i hematopoeznih organa, poremećaji hemostaze. Poremećaji bubrežno-mokraćnog sistema. Poremećaji lokomotornog sistema.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Kalušević, M. i sar. (2002). Patološka fiziologija. Banja Luka.
Babić, Lj., Borota, R. i Kulauzov, M. Priručnik praktičnih i seminarskih vježbi iz patološke fiziologije. Novi Sad

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

40

Seminarski rad

6

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Nela Rašeta, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:21

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in