Patologija - ZNj2

Patologija - ZNj

Naziv predmeta

PATOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

III

2 P + 2 V (60)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Položena anatomija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Radoslav Gajanin, redovni profesor, Šef katedre; dr Ljiljana Latinović, vanredni profesor; dr Slaviša Đuričić, docent; dr Aleksandra Salapura, docent; mr Božana Babić, viši asistent; Ilija Baroš, asistent; Svetlana Tomašević- Pavlović, stručni saradnik; Goran Čampara, stručni saradnik


Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovama bolesti čovjeka. Studenti će se upoznati sa osnovnim bolestima u svim organima. Tokom izučavanja predmeta studenti će spoznati etiologiju, mehanizme nastanka bolesti, evoluciju, ishod kao i morfološke promjene koje se dešavaju u organu, odnosno ćelijama i subcelularnim strukturama.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će znati osnovne bolesti koje se pojavljuju u humanoj populaciji. Moći će da objasni na koji način dolazi do nastanka bolesti, koji su etiološki faktori bolesti, kako izgleda bolesnik, organ, ćelije kod čovjeka koji je bolestan. U praktičnom dijelu student će biti osposobnjen da na osnovu promjena koje se uočavaju makroskopski (posmatranjem) i mikroskopskim pregledom identifikuje bolest.


Kompetencije:
1, 4, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Bolesti i uzroci bolesti. Poremećaji cirkulacije. Adaptacija, akumulacija i regeneracija. Zapaljenje. Opšta patologija tumora. Patologija kardiovaskularnog sistema. Patologija respiratornog sistema. Patologija gastrointestinalnog sistema. Patologija jetre i bilijarnog sistema. Patologija endokrinog sistema. Patologija dojke i ženskog genitalnog sistema. Patologija bubrega, mokraćnih puteva i muškog genitalnog sistema. Patologija limfnog i hematopoetskog sistema. Patologija kože, kostiju i zglobova. Patologija centralnog nervnog sistema.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi (makroskopske vježbe, obdukcije, histološke vježbe), seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Gajanin, R., Tatić, V. i Budakov, P. (2010). Patologija za studente zdravstvene njege. 1. izdanje. Banja Luka: BLC grafički atelje za grafički dizajn i digitalnu štampu.
Gajanin, R. i Klem, I. (2004). Priručnik za patohistološke vježbe za studente medicine i stomatologije. 1. izdanje. Banjaluka: D*S.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

45

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

Aktivnosti u praktičnoj nastavi

10

10

 

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Radoslav Gajanin, redovni profesor

Log in