Patološka fizologija -F

Patološka fizologija -F

Naziv predmeta

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII i VIII

5

(2+0) ( 2+0)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Odslušana i položena biohemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Patološka fiziologija proučava abnormalne procese u čovjeku, njihove uzroke i mehanizme nastanka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:                                                                          Nela Rašeta, docent                                                                          Alma Prtina, asistent                                                                          Tatjana Milivojac, asistent                                                                           Milorad Vujnić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedjelja

II Nedjelja

III Nedjelja

IV Nedjelja

V Nedjelja

VI Nedjelja

VII Nedjelja

VIII Nedjelja

IX Nedjelja

X Nedjelja

XI Nedjelja

XII Nedjelja

XIII Nedjelja

XIV Nedjelja

XV Nedjelja

UVODDEJSTVO EGZOGENIH ETIOLOŠKIH FAKTORAETIOLOGIJA I PATOGENEZA SINDROMA ŠOKA ETIOPATOGENEZA ŠOKA ETIOPATOGENEZA MALIGNE BOLESTI POREMEĆAJ PROMETA VODE, NATRIJUMA I KALIJUMA POREMEĆAJ METABOLIZMA KALCIJUMA, FOSFATA I MAGNEZIJUMA POREMEĆAJ METABOLIZMA ORGANSKIH MATERIJA POREMEĆAJ ACIDO-BAZNE RAVNOTEŽE POREMEĆAJ FUNKCIJE  KARDIOVASKULARNOG SISTEMA POREMEĆAJ FUNKCIJE RESPIRATORNOG SISTEMA POREMEĆAJ FUNKCIJE BUBREGA POREMEĆAJ FUNKCIJE ENDOKRINIH ŽLIJEZDA POREMEĆAJ FUNKCIJE DIGESTIVNOG TRAKTA I JETRE POREMEĆAJ FUNKCIJE HEMATOPOEZNIH ORGANA POREMEĆAJ FUNKCIJE U  CNS-A

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: 5 bodova h 40/60 = 3,33 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja, 0 vježbi 1,33 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: (3,33 sata) h 30 = 100 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 3,33 = 13,32 Ukupno opterećenje za predmet: 5 h 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita do 36,68 sati Struktura opterećenja 100 sati (nastava) + 13,32 sati (priprema) + 36,68 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. Patološka fiziologija, Prof.dr Milijan Kalušević,
  2. Patofiziologija, Gamulin i saradnici
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Milijan Kalušević
Napomena:

Log in