Pedijatrija - M

Pedijatrija - M

Naziv predmeta

PEDIJATRIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IX i X

14

180 (3+3) (3+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Uslov za polaganje ispita položena Interna medicina
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Jelica Predojević-Samardžić, vanredni profesor,  Šef katedre, Snežana Petrović-Tepić, docent, Gordana Bukara-Radujković, viši ass, Dragica Jojić, viši asistent, Vinko Kuzmanović, str.sar. Aleksandra Serdar, str. Sar, Ljilja Solomun, str.sar., Vesna Novaković, str.sar. Biljana Suzić, str.sar.  Svjetlana Milanović, str. sar., Vladimir Mirošljević, str.sar., Ljubo Višekruna, str.sar.                                                            
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
              INedelja

II Nedelja

III-IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI-XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XIXINed.

XX-XI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII-XXIX

XXX-XXXI

XXXII-XXXIII

XXXIV

UVOD U PEDIJATRIJU I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DJETETAANAMNEZA I PREGLED U PEDIJATRIJIRAST I RAZVOJ DJETETA, POREMEĆAJI RASTA I RAZVOJANASLjEDNE I PRENATALNO STEČENE BOLESTINASLjEDNE METABOLIČKE BOLESTIPOREMEĆAJI METABOLIZMA BODE I ELEKTROLITAPOREMEĆAJI ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE POREMEĆAJI METABOLIZMA KALCIJA I FOSFATA ISHRANA ZDRAVOG DJETETA (DOJENjE, UMJETNA ISHRANA) UHRANjENOST, POREMEĆAJI UHRANjENOSTI, HIPOVITAMINOZE NEONATOLOGIJA 1 NEONATOLOGIJA 2 IMUNOST I IMUNODEFICIJENCIJE, VAKCINACIJA Ovjera semestra, dopunska nastava PEDIJATRIJSKA GASTROENTEROLOGIJA PEDIJATRIJSKA PULMOLOGIJA PEDIJATRIJSKA IMUNOLOGIJA I ALERGOLOGIJA PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA PEDIJATRIJSKA HEMATOLOGIJA PEDIJATRIJSKA ONKOLOGIJA PEDIJATRIJSKA NEFROLOGIJA PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA URGENTNA STANjA U PEDIJATRIJI Završni ispit, ovjera semestra, upis ocjena,  popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 14 h 40/60 = 9 sati Struktura opterećenja: 3 PREDAVANjA 3 VJEŽBE 3 SATA SAMOSTALNOG RADAUKLjUČUJUĆI  KONSULTACIJE

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 9 h 30 = 270 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 9 = 36 sati Ukupno opterećenje za predmet: 14 h 30 = 420 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 114 sata Struktura opterećenja 270 sati (nastave) + 36 sati (pripreme) + 114 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura : GRUPA AUTORA » UDžBENIK PEDIJATRIJE «D. MARDEŠIĆ «PEDIJATRIJA»
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Jelica Predojević-Samardžić
Napomena: Dokumenti 

Log in