Planiranje u radioterapiji - R

Planiranje u radioterapiji - R

Naziv predmeta

PLANIRANJE U RADIOTERAPIJI

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VIII

3

4 (2+2)/60

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc dr Dušan Mileusnić, dipl. fizičar Bojan Štrbac, dr sci, V.Ass Marošević Goran, dr sci med, Aleksandar Kostovski RTT

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položen ispit: Radiološka fizika, Radioterapiski aparati

Ciljevi izučavanja predmeta 

Sticanje znanja vještina o izvođenju procedura planiranja savremenih tehnika zračenja.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i vještine o izvođenju procedura planiranja savremenih tehnika zračenja koje će omogućiti profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za sprovođenje liječenja radioterapijom.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Uvod, razvoja tehnologije i tehnika planiranja radioterapije.
Transkutana radioterapija:Nivoi kompleksnosti radioterapijskih tehnika i planiranja radioterapije. Opšti principi planiranja transkutane radioterapije, Kompjuterski sistemi za planiranje Geometrija zračnog snopa i polja. Geometrija pacijenta, Geometrija radioterapijskog aparata, Povezivanje geometrije pacijenta i geometrije radioterapijskog aparata. Izračunavanje doze u tački, procentne dubinske doze, profili dozne distribucije. Aranžmani zračnih snopova/polja i izodozna distribucija plana sa više snopova/polja. Osnovni principi planiranja zračenja fotonima i elektronima. Planiranje zračenja sa primjenom tkivno ekvivalentnih bolusa.
Konvencionalna radioterapija i 2 D planiranje: Osnovni principi izvođenja simulacionih procedura za planiranje konvencionalne radioterapije. Izocentar, SSD; SAD tehnika zračenja. Definisanje ciljnog volumena u konvencionalnoj radioterapiji, Geometrija zračnih snopova i polja u konvencionalnoj radioterapiji. Modeliranje geometrije zračnog polja, Principi preskripcije doze i 2D planiranja zračenja; Prikazivanje i analiza distribucije doze u konvencionalnoj radioterapiji.
Konformalna radioterapija i 3D planiranje: Imidžing tehnike za 3D planiranje konformalnih tehnika zračenja, Osnovni principi izvođenja simulacionih procedura za planiranje konformalne radioterapije. Definisanje ciljnog volumena i rizičnih tkivnih struktura u konvencionalnoj radioterapiji, ICRU 50, ICRU 62, Simulacione opcije kompjuterskog sistema za planioranje konformalne radioterapije, Modeliranje geometrije zračnog polja i snopa u konformalnoj radioterapiji, principi preskripcije doze i volumnog planiranja konformalnog zračenja; Prikazivanje, kvantifikacija i analiza distribucije doze u konformalnoj radioterapiji. Verifikacija geometrijske i dozimetrijske preciznosti isporuke planirane doze zračenja.
Intenzitetom zračenja modulisana radioterapija (IMRT) i stereotaksične tehnike zračenja – principi planiranja: Imidžing tehnike za planiranje IMRT i stereotaksičnih tehnika zračenja, Osnovni principi izvođenja simulacionih procedura za planiranje IMRT i stereotaksičnih tehnika zračenja,. Definisanje ciljnog volumena i rizičnih tkivnih struktura u IMRT. ICRU 83. Modeliranje geometrije zračnog polja i snopa u IMRT i stereotaksičnoj radioterapiji, principi preskripcije doze i volumnog planiranja IMRT i stereotaksičnih tehnika zračenja, Optimizacija distribucije doze zračenja, Prikazivanje, kvantifikacija i analiza distribucije doze u IMRT i stereotaksičnoj radioterapiji. Verifikacija geometrijske i dozimetrijske preciznosti isporuke planirane doze zračenja,IGRT.Planiranje radioterapije sinhronizovane sa respiratornim pokretima.
Planiranje savremene brahiterapije: Dozimetrijske karakteristike izotopskih izvora zračenja u brahiterapiji. Geometrijske karakrteristike aplikatora koji se primjenjuju u izvođenju HDR „afterloading“ brahiterapiji. Imidžing tehnike za planiranje brahiterapije i način njihove primjene u cilju planiranja brahiterapije. Definisanje ciljnog volumena i rizičnih tkivnih struktura u brahiterapiji. Osnovni principi preskripcije doze u brahiterapiji. Principi preskripcije doze i volumnog planiranja distribucije doze u brahiterapiji. Optimizacija distribucije doze zračenja u brahiterapiji. Prikazivanje, kvantifikacija i analiza distribucije doze u brahiterapiji.


Praktična nastava:

Praktično upoznavanje sa sistemima za planiranje radioterapije i usvajanje praktičnih vještina u izvođenju procedura planiranja savremenih tehnika transkutanog zračenja i brahiterapije.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode u radioterapijskoj ustanovi opremnjenoj savremenim sistemima za planiranje radioterapije gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

1.Mileusnić D, Durbaba M: Radijaciona onkologija, Altanova, Beograd, 2012.
2.Stanković, J. Osnovi radiološke fizike u radioterapiji, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 1997.
3.Practical Radiotherapy Planning Fourth Edition Paperback – 26 Jun 2009 by Ann Barrett (Author), Jane Dobbs (Author), Tom Roques (Author)

Oblici provjere znanja: Kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni ispit

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Doc. Dr Dušan Mileusnić, dipl. Fiz. Bojan Štrbac, dr sci

 

 

Log in