Porodična medicina - M

Porodična medicina - M

Naziv predmeta

PORODIČNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

XI

11

150(4+6)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Uslov za pristupane ispitu iz predmeta porodična medicina su položeni ispiti svih predmeta prvih pet godina Studijskog programa medicina - Medicinski fakultet.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa reformom zdravstvenog sistema i principima porodične medicine, promocija zdravlja, prevencija i kurativna njega masovnih nezaraznih bolesti.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Gordana Tešanović - Šef katedre; Doc. dr sc. Kosana Stanetić - docent;Mr sc. dr Verica Petrović - viši asistent; Mr sc. dr Suzana Savić - viši asistent;                             Mr sc. dr Nataša Pilipović- Broćeta - viši asistent,                     Mr sc. dr Nevena Todorović - viši asistent; Dr Marković Brankica - asistent; Mr sc. dr Sanja Tešanović - stručni saradnik; Dr Mladen Šukalo - stručni saradnik.  
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Konsultacije.
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

      VII  Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

  XVI-XXIII Ned.
Reforma zdravstvenog sistema u RS. Uvod u porodičnu medicinu. Medicina zasnovana na dokazu. Kliničke metode orijentisane pacijentu. Masovne nezarazne bolesti. Stručno uputstvo za rano otkrivanje i redukciju rizičnih faktora. Stručno uputstvo za rano otkrivanje oboljenja iz Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti. Arterijska hipertenzija .Angina pektoris. Bol u grudima. Hiperlipoproteinemija. Palijativna njega .Rast i razvoj. Fizikalni pregled dojenčeta i djeteta. Febrilno dijete. Respiratorne infekcije kod djece. Respiratorne infekcije kod djece. Infekcije urinarnog trakta kod djece. Infekcije urinarnog trakta kod odraslih. Benigna hiperplazija prostate. Dijabetes melitus. Peptički ulkus. Gastroezofagealni refluks. Funkcionalna dispepsija. Akutni abdomen. Akutni bronhitis. Pneumonija. Astma. Hronična opstruktivna bolest pluća .Otava pravila za pregled koljena, skočnog zgloba i stopala. Osteoporoza. Bol u donjem dijelu leđa. Glavobolja. Vertigo. Anksiozni poremećaji. Depresija i bipolarni poremećaji. Distimija. Prestanak pušenja.Herpes zoster. Impetigo. Ulkus kruris. Zloupotreba supstanci. Polifarmacija kod starijih.Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 11 h 40/30 =  15 sati Struktura opterećenja: 4 sata predavanja 6 sati vježbi 5 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 15sati h 15 = 225sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 15 = 30 sati Ukupno opterećenje za predmet: 11 h 30 = 330 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključuju i polaganje popravnog ispita: 75 sati Struktura opterećenja: 225 sati (nastava) + 30 sati (pripreme) + 75 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe
Literatura:Tešanović G, i sar. Porodična medicina. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; 2014.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Test koji sadrži pitanja sa višestrukim odgovorima i pitanja sa kratkim odgovorom.
Posebna naznaka za predmet: Nastavu iz predmeta pohađaju studenti koji su odslušali nastavu iz predmeta prvih pet godina studija.
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Gordana Tešanović
Napomena:3 nedelje mentorskog rada u XII semestru u sklopu ljekarskog staža

Log in