Primijenjena epidemiologija (izborni) - M - Bolonja

Primijenjena epidemiologija (izborni) - M - Bolonja

Naziv predmeta

EPIDEMIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

2

30(2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije ZDRAVSTVENE NjEGE. Studije traju 8 semestara, 240 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof. dr Janja Bojanić, Viši asistent mr sc. med. dr Ljubica Jandrić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II-IV Nedelja

V-VII Nedelja

VIII-X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
Uvod u epidemiologiju. Epidemijski procesEpidemiološki metod radaIzvori zaraze, putevi sirenja, ulazna mesta, dispozicija Osnovni principi istraživanja epidemija Profilaksa zaraznih bolesti Protivepidemijske mjere Hospitalne infekcije Epidemiološki rad u vanrednim uslovima Opste karakteristike masovnih nezaraznih oboljenja Zakonska regulativa Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2h 40/30 = 2,66sata Struktura opterećenja: 1 sata predavanja 1 sat vježbi i seminara 0,66 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 2,66sati h 15 nedelja = 40sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h2,665,32 Ukupno opterećenje za predmet: 2 h 30 = 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 14,68sata Struktura opterećenja 40 sati (nastava) + 5,32 sati (pripreme) + 14,68 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTest Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in