Promocija zdravlja - ZNj

Promocija zdravlja – ZNj

Naziv predmeta

PROMOCIJA ZDRAVLjA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

2 P + 2 V (60)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
Gordana Tešanović , redovni profesor, Šef katedre; Kosana Stanetić, docent; dr Živana Gavrić, redovni profesor; Verica Petrović, viši asistent; Suzana Savić, viši asistent; Jelena Dobrovoljski, stručni saradnik, Biljana Božić, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta: 

Edukacija studenata o sprovođenju mjera promocije zdravlja i prevencije bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u cilju unapređenja zdravlja i sprečavanja bolesti. Provođenje navedenih mjera će obuhvatiti građane svih starosnih grupa i odvijaće se u zdravstvenim ustanovama, kao i u zajednici - vrtići, škole, preduzeća i drugo.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će biti osposobljen da: edukuje građane o povećanju kontrole nad svojim zdravljem, unapređenju zdravlja i mjerama prevencije bolesti; sprovodi zdravstveno vaspitne aktivnosti i nadzor medicinskih sestara i drugog osoblja u timu zdravstvene njege; savjetuje majke o važnosti dojenja i načinu pravilne ishrane novorođenčeta i dojenčeta; procijeni pušački status, stepen zavisnosti od pušenja, kao i metode za odvikavanje od pušenja; identifikuje zavisnike o alkoholu i supstancama (droge), adekvatno pristupi ovim pacijentima i edukuje vulnerabilne grupe u prevenciji zloupotrebe alkohola i droga; edukuje vulnerabilne grupe (adolescenti) o seksualno prenosivim bolestima; razumije principe pravilne ishrane, te da građanima predloži adekvatan način ishrane; objasni značaj redovne fizičke aktivnosti i njenog uticaja na zdravlje; objasni gojaznost kao faktor rizika za obolijevanje od masovnih nezaraznih bolesti, te da predloži nefarmakološke mjere za njeno liječenje; identifikuje osobe pod stresom, te da ih obučava o metodama za redukciju stresa; razumije i analizira ključne faktore rizika, kao i principe promocije zdravlja u cilju prevencije kardiovaskularnih, malignih bolesti, hroničnih opstruktivnih bolesti pluća i dijabetesa; razumije specifičnosti gerijatrijske populacije i načine promocije zdravlja kod ove populacione grupe.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Principi promocije zdravlja. Koncept promocije zdravlja. Vrste intervencija i metoda u promociji zdravlja. Socio-ekonomski aspekti promocije zdravlja. Determinante zdravlja. Zdravstveno vaspitanje. Zdravstvena njega usmjerena na prevenciju oboljenja i očuvanje zdravlja. Identifikovanje ugroženih grupa stanovništva i njihovih potreba. Porodični raspored i promocija zdravlja pojedinca i zajednice. Kampanjske preventivne aktivnosti u cilju promocije zdravlja. Promocija dojenja i pravilne ishrane kod novorođenčeta i dojenčeta. Prevencija bolesti zavisnosti. Prevencija seksualno prenosivih bolesti. Principi pravilne ishrane. Fizička aktivnost. Prevencija gojaznosti. Mjere promocije zdravlja u cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti. Mjere promocije zdravlja u cilju prevencije hroničnih opstruktivnih plućnih bolesti. Mjere promocije zdravlja u cilju prevencije šećerne bolesti. Mjere promocije zdravlja u cilju prevencije malignih bolesti. Stres i relaksacione tehnike. Specifičnosti promocije zdravlja kod gerijatrijske populacije.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Skripta (u radu).

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo teoretskoj nastavi

10

Usmeni / Pismeni

50

100

Prisustvo kliničkim vježbama

Kolokvij (i)

10

15

Seminarski rad

 15

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:51

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in