Psihijatrija - M

Psihijatrija - M

Naziv predmeta

PSIHIJATRIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII i VIII

6

75 (1+2) (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima:Patologija, patofiziologija, farmakologija
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Marija Burgić-Radmanović redovni profesor, Šef katedre; Milan Stojaković, redovni profesor, Mira Spremo, docent,  Mirjana Mišković, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II-III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI-VII Nedelja

VIII-IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI- XXXII

XXXIII

XXXIV-XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII- XLV

Uvod u psihijatrijuPsihodinamski pristup u psihijatrijiSociodinamski pristup u psihijatrijiTeorija ličnosti. Psihičke funkcije čovjeka.Integrativni pristup mentalnom funkcionisanju. Shizofrenija. Definicija. Epidemiologija. Etiopatogeneza, Psihopatologija, Klinički oblici. Deferencijalna dijagnoza. Tok i prognoza. Liječenje shizofrenije. Metodi rehabilitacija Psihoze sumanutosti. Definicija. Poremećaji ličnosti. Poremećaji raspoloženja. Poremećaji raspoloženja. Suicid. Organski moždani psihosindromi. Akutni egzogeni tip reakcije. Neurotski poremećaji. Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok Psihoterapija. Bolesti zavisnosti-alkoholizam, narkomanija. Psihosomatski pristup u medicini i psihosomatske bolesti. Ličnost kao psihosomatsko jedinstvo. Reaktivni poremećaji. Ratna psihijatrija. Psihopatološke reakcije na stresne situacije. Psihički poremećaji u razvojnom dobu. Mentalni razvoj djeteta. Psihičke smetnje u djetinjstvu organskog porijekla. Neuroze i psihoze diječijeg uzrasta. Psihički poremećaji u razvojnom dobu. Neuroze i psihoze u adolescentnom periodu. Psihofarmakoterapija. Podjela Psihofarmaka. Biološka osnova diferentne primjene psihofarmaka. Antipsihotici. Antidepresivi. Anksiolitici. Psihodisleptici Socioterapija. Metodi. Grupni postupci u socioterapiji. Reaktivna i radna terapija. Metodi rehabilitacija. Forenzička psihijatrija. Uloga psihijatra u krivičnom i građanskom pravnom postupku. Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:6 h 40/60= 4 sata Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1,5 sata vježbi 1,5 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 h 30 = 120 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 4 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 h 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 44 sata Struktura opterećenja 120 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 44 sata ( dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. J. Marić, Psihijatrija 2. M. Munjiza, Psihopatologija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Marija Burgić-Radmanović
Napomena:

Log in