Psihologija - ZNj

Psihologija – ZNj

Naziv predmeta

PSIHOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

2 P + 0 V + 1 S (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Nada Vaselić, vanredni profesor; mr Tatjana Marković-Basara, viši asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Kvalitetnija i kompletnija usluga bolesniku i njegovoj porodici uvažavajući psihološke faktore kako u etiologiji bolesti, tako i u procesu dijagnostikovanja, liječenja, rehabilitacije i prevencije.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će moći da opiše i razumije značaj prepoznavanja psiholoških reakcija kao što su stres, otpor prema terapiji i liječenju, kao i pojedine fiziološke reakcije koje su povezane sa psihogenim faktorima. Takođe, student će naučiti da opiše, razumije i analizira potrebe hroničnih pacijenata, kao i ključne pojmove i principe palijativne njege, te da prepozna i razumije rizične i zaštitne faktore za provođenje terapije i uvođenja odgovarajućih promjena u stil života.


Kompetencije:
1, 2, 4, 6, 7 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Istorijat shvatanja odnosa duha i tijela. Definicija psihologije i osnovnih pojmova u psihologiji. Teorijske i primijenjene grane psihologije. Uvod u zdravstvenu psihologiju. Medicinski i biopsihosocijalni modeli bolesti i zdravlja. Ponašanje, zdravlje i primarna prevencija. Reakcije na simptom, bolest i traženje stručne pomoći. Saopštavanje dijagnoze. Stres i fiziološke reakcije na stres. Stilovi i strategije prevladavanja stresa. Odnos i komunikacija između medicinskog osoblja i bolesnika. Psihološke reakcije na hospitalizaciju. Hronične bolesti i hronična stanja. Psihološki aspekti terminalnih stanja. Porodica, zdravlje i bolest.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, izrade seminarskih radova, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Prilikom predavanja i izlaganja seminarskih radova koristiće se interaktivna metoda, prikaz slučaja pojedinih bolesti te vježbanje pojedinih vještina.


Literatura:
Berger, D. (2002). Zdravstvena psihologija. Beograd: Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju.
Letić, N. (2012). Psihopatologija djece i adolescenata. Banja Luka: Filozofski fakultet
Vaselić, N. (2015). Psihološki pristupi djeci i adolescentima sa dijabetesom. Banja Luka: Filozofski fakultet.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

 16

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Nada Vaselić

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:54

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in