Radijacijska onkologija - R

Radijacijska onkologija - R

Naziv predmeta

RADIJACIJSKA ONKOLOGIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VII

 7

6 (4+2)/90

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. Dr Dušan Mileusnić, V.as. Dr sci med. Goran Marošević, Aleksandar Kostovski RTT

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položen ispit iz Radiološke fizike, Radioterapijskih aparata i Onkologije

Ciljevi izučavanja predmeta 

Sticanje znanja o primeni svremene radioterapije u lečenju bolesti po organskim sistemima.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za izvođenje dijagnostičko-terapijskih procedura u okviru multidisciplinarnog sprovođenja specifičnog onkološkog liječenja malignih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Radioterapija malignih tumora centralnog nervnog sistema; Radioterapija malignih tumora glave i vrata; Radioterapija malignih tumora pluća; Radioterapija malignih tumora dojke; Radioterapija malignih tumora digestivnog trakta; Radioterapija malignih tumora urinarnog sistema; Radioterapija ginekoloških malignih tumora; Radioterapija malignih tumora muških genitalnih organa; Radioterapija sarkoma mekog tkiva i kostiju; Radioterapija malignih bolesti hematopoetskog sistema; Radioterapija benignih bolesti; Palijativna radioterapija.

Praktična nastava:

Praktični primeri i zadaci, uz demonstraciju procedura izvođenja različitih tehnika zračenja malignih tumora po organskim sistemima. Demonstracija procedura: vježbe na aparatima, sa i bez pacijenata.

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode u radioterapijskoj ustanovi opremnjenoj savremenim radioterapiskim tehnološkim sistemima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

Mileusnić D,  Durbaba M: Radijaciona onkologija, Altanova, Beograd, 2012.

Oblici provjere znanja:Kolokvij, Seminarski rad, Praktični ispit, Usmeni ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Doc. Dr Dušan Mileusnić

 

 

Log in