Radiofarmacija - R

Radiofarmacija - R

Naziv predmeta

RADIOFARMACIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VII

 3

2+1

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Prof dr Zvezdana Rajkovača, Mr farm. Aljoša Stanković, Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položeni ispiti iz: 1. Radiološke fizike, Nuklearne medicine

Ciljevi izučavanja predmeta 

Cilj predmeta je studenti stiču osnovna znanja iz radiofarmacije koja obuhvataju proizvodnju, bezbjednu pripremu individualne doze, kontrolu kvaliteta i farmakologiju farmaceutskih oblika obilježenih različitim radioaktivnim izotopima uz primjenu načela zaštite od jonizujućeg zračenja.

Ishod učenja (stečena znanja):

Osposobljenost da razumiju osnovne principe dobre proizvođačke prakse, metode i instrumetnaciju za pripremu i  kontrolu kvaliteta radiofarmaka, kao i njihovu kliničku primjenu. Po završetku, studenti će znati osnove farmakokinetike i farmakodinamike radiofarmaceutika, terapijske smjernice kod čestih bolesti i stanja, značaj prepoznavanja naželjenih i štetnih djelovanja lijekova. Studenti će znati na koji način se izvodi brza i odgovarajuća intervencija pri pojavi simptoma anafilaksije, što čini svakodnevnicu u radu radiološkog tehnologa.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Uvod u radiofarmaciju. Osobine i način proizvodnje radioizotopa za primjenu u nuklearnoj medicini. Osnovne karakteristike 99Mo/99mTs genaratora; Aseptični postupak pripreme radiofarmaceutika za dijagnostiku. Obilježavanje biološkog materijala sa radioaktivnim izotopima. Kontrola kvaliteta radiofarmaceutskih preparata. Osobine i proizvodnja PET-radiofarmaceutika. Radionuklidna terapija. Farmakologija i farmakokinetika radiofarmaceutika. Neželjene reakcije i interakcije radifarmaceutika.

Praktična nastava:

Прорачун радиоактивности елуата генератора. Израчунавање појединачне дозе за пацијента. Сигнирање припремљених препарата и појединачних доза. Узимање узорака крви за обиљежавање радиоактивним изотопима. Упознавање са радом у HOT лабораторији и са методама контроле квалитета радиофармацеутика. Руковање са  PET радиофармацеутицима. Припрема пацијента за претраге и терапију са радионуклидима уз  праћење фармацеутско-терапијског плана.

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja, računske vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi, e-učenje, konsultacije.

Literatura:

Đurđija Čašić. Obuka za rad sa otvorenim izvorima jonizujućih zračenja u medicini. Institut za nuklearne nauke „Vinča“ – Centar za permanentno obrazovanje, Beograd, 2013
Tony Theobald. Sampson's Textbook of Radiopharmacy; Fourth Edition, Pharmaceutical Press, London, 2011.
Saha GB. Fundamentals of Nuclear Pharmacy, 6th Edition, Springer, 2010.
Saha GB. Basics of PET imaging, Springer, 2005.
Zolle I. Technetium‐99m Pharmaceuticals, Preparation and Quality Control in Nuclear Medicine, Springer. 2007.

Oblici provjere znanja:

Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno; Seminarski rad do 20 bodova maksimalno. Završni ispit do 70 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Pismeni

7

100

Seminarski rad

20

   
       

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

mr farm. Aljoša Stanković

 

 

Log in