Radiološka dijagnostika i radiografske tenike 1 - R

Radiološka dijagnostika i radiografske tenike 1 - R

Naziv predmeta

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I RADIOGRAFSKE TENIKE 1

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

 V

 5

5 (3+2)/75 

Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof dr Dragan Stojanov, prof.dr Slađana Petrović, prof dr Zoran Radovanović, dr sci med. Saša Vujnović

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položen ispit iz Patologije i Patološke fiziologije

Ciljevi izučavanja predmeta: je sticanje znanja o metodama rendgenskog pregleda koštano-zglobnog sistema, grudnog koša i dojke,  rendgen anatomiji ovih regija te osnovnim patološkim nalazima.

Ishod učenja (stečena znanja): Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti  profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za  izvođenje dijagnostičkih rendgenskih  procedura koštano-zglobnog sistema, grudnog koša i dojke.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Metode rendgenskog pregleda lokomotornog sistema. Metode rendgenskog pregleda ekstremiteta i pojedinih zglobova. Metode rendgenskog pregleda kičmenog stuba. Metode rendgenskog pregleda lobanje. Specijalni snimci. Metode rendgenskog pregleda pluća i srca /medijastinuma - skopija, ciljana grafija, teleradiografija, tomografija. Metode rendgenskog pregleda dojki –dijagnostička i skrining mamografija.
Svakom poglavlju pripada: priprema pacijenta, tehnika izvođenja, indikacije i kontraindikacije, rendgen anatomija i osnovni patološki nalazi, kao i poređenje sa novim dijagnostičkim metodama (angiografije, UZ, KT, MR) i njihovom domenu primjene.

Praktična nastava:

Upoznavanje sa tehnikama pregleda lokomotornog sistema, praktično izvođenje i upoznavanje sa osnovnim patološkim nalazima. Upoznavanje sa tehnikama pregleda kičmenog stuba, praktično izvođenje i upoznavanje sa osnovnim patološkim nalazima. Upoznavanje sa tehnikama pregleda kičmenog stuba, praktično izvođenje i upoznavanje sa osnovnim patološkim nalazima. Upoznavanje sa tehnikama pregleda lobanje, praktično izvođenje i upoznavanje sa osnovnim patološkim nalazima. Praktično izvođenje mamografije. Uvježbavanje rendgen anatomije uz pomoć zbirke filmova, kao i osnovnih patoloških nalaza.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva: Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode u radiodijagnostičkoj ustanovi opremnjenoj savremenim radiodijagnostičkim uređajima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

1. M.Šarić : Tehnike i metode u radiologiji, Veterinarski zavod Dr Vaso Butozan, Banjaluka,1998.
2. R. Bulatović: Radiološka dijagnostika I, autorizovana skripta, Beograd, 2010.
3. P. Bošnjaković i saradnici: Praktikum kliničke radiologije, Data status, Beograd, 2009.
4. L. Wicke, Atlas radiološke anatomije , Data status, Beograd, 2007.
Literatura-dopunska
1. Radiologija, Grupa autora, Medicinske komunikacije, Medicinska knjiga, Beograd, 2007.
2. Bontrager K.L., Lampignano J.P.: Textbook of Radigraphic Positioning and Related Anatomy,
Elsevier Mosby, St. Louis, 2005.

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:dr sci med Saša Vujnović

 

 

Log in