Radiološka fizika - R

Radiološka fizika - R

Naziv predmeta

RADIOLOŠKA FIZIKA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

IV

6

5 (3+2)/75

Ime i prezime nastavnika i saradnika:Dipl. Fiz. Bojan Štrbac, dr sci; Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. Fizike, Davidović Jasna dipl. fiz.

Uslovljenost drugim predmetima:

Oblik uslovljenosti

Nema uslova

 

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz fizike i dozimetrije zračenja potrebnih radiološkom tehnologu za obavljanje kliničke prakse u radioterapiji, dijagnostičkoj radiologiji i nuklearnoj medicini.

Ishod učenja (stečena znanja): Student je ovladao osnovnim znanjima i vještinama iz fizike neophodnu za kvalitetnu primjenu zračenja u medicini

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Osnovne matematičke vještine i osnovni zakoni fizike: Matematičke osnove relevantne za radiološku fiziku, Jedenice mjerenja, Klasična mehanika, Elektromagnetni talasi, Elektricitet, magnetizam, EM zračenje, Toplota, Struktura atoma, Radioaktivnost, radijacija. Generisanje X-zračenja: Generatori x-zračenja; katoda, anoda, vakumska cijev, Proizvodnja x-zračenja, Spektar x-zračenja, Faktori koji utiču na izlazni intenzitet i kvalitet snopa. Radijaciona dozimetrija: Fizička jedinica za apsorbovanu dozu, air KERMA, Jonizacione komora, Monitori nivoa zračenja, laboratorikjski brojači, Poluprovodnički detektori, Termoluminescentni detektori.Interakcija x-zračenja materijom: Cilj je objašnjenje atenuacije , atenuacionih koeficijenata, poludebljina apsorpcije. Razumijeti praktičnu relevantnost interakcionih procesa: Atenuacija, Interakcioni procesi: Kompton efekat, proizvodnja parova, fotelektrični efekt, Elektronske interakcije sa materijom. Medicinsko snimanje: Produkcija radiografskih slika, Osobine x-zračenja kao što su fluoroscencija, fotografski efekti, pentracija, biološki i hemijski promjene, jonizacija ekscitacija, Produkcija x-zračenja, interakcija sa tkivom, gustina i kontrast slike, Konvencionalni, Kompjuterizovani i digitalni radigrafski sistemi, Magnetna rezonanca, fizički principi mag. Rezonance, Ultrazvuk, fizički principi ultrazvuka, Pozitronska emisiona tomografija, fizički principi, Fuzija/registracija slike. Osnove zaštite od zračenja: zaštita od zračenja u praksi, Izvori radioaaktivnog zračenja-zatvoreni i otvorni, Principi zaštite od zračenja, Rizici, ALARA princip, Personalni monitoring.Korištenje radionuklida u snimanju i terapiji-nuklearna medicina: Radionuklidi u terapiji, Radionuklidi u dijagnostici, Radioaktivnost; radioaktivni raspad, Radiofarmacija, Oprema u nuklearnoj medicini: Gama Kamera, PET, SPECT- opis i fizički principi, Radiofarmaceutska dozimetrija, Zaštita od zračenja u korištenju radioaktivnih substanci


Praktična nastava:

Matematički aparat (izabrane operacije i funkcije); podela elektromagnetnog zračenjapo energijama; zadaci: defekt mase, energija veze primeri: alfa, beta i gama raspad, Zakon radioaktivnog raspada; jednostavni zadaci: doze zračenja; praktično upoznavanje sa radom različitih dozimetra; dijagnostički rendgenski aparati; prijemnici slike; kvalitet slike; kompjuterizovana tomografija, mamografija; primena rendgenskog zračenja u radioterapiji; brahiterapija; profesionalno izlaganje; ultrazvučna dijagnostika; MRI, nuklearna medicina.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva: Predavanja i vježbe.

Literatura:

1. Stanković, J. Osnovi radiološke fizike u radioterapiji, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 1997

2. Ball and Moore's Essential Physics for Radiographers, 4th Edition John Ball, Adrian D. Moore, Steve Turner, ©2008, Wiley-Blackwell

Oblici provjere znanja: kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
dipl. fiz. Bojan Štrbac,dr sci; inž. Mr Goran Vuleta, spec. med. fizike

 

 

Log in