Radioterapijski aparati - R

Radioterapijski aparati - R

Naziv predmeta

RADIOTERAPIJSKI APARATI

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VI

 3

3 (2+1)/45

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. Dr Dušan Mileusnić, V.as. Dr sci med. Goran Marošević, Aleksandar Kostovski RTT

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nije uslovljen

 

Ciljevi izučavanja predmeta 

Upoznavanje sa tehničko tehnološkim karakteristikama savremenih radioterapijskih uređaja/sistema i principima njihovog korišćenja u kliničkoj praksi

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za izvođenje dijagnostičko-terapijskih procedura u okviru multidisciplinarnog sprovođenja specifičnog onkološkog liječenja malignih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Uvod u radioterapiju kao medicinsku disciplinu; Tehničko – tehnološke pretpostavke razvoja i funkcionisanja radioterapiskih uređaja i sistema; Podjela radioterapije i radioterapijskih aparata prema izvorima i energiji zračenja; Osnovni principi rada aparata za transkutanu radioterapiju i brahiterapiju, Geometrija i dozimetrijske karakteristike zračenja u transkutanoj radioterapiji (fotoni, elektroni, teške čestice); Kilovoltažno X-zračenje i aparati za rendgdenterapiju; Izotopski aparati za supervoltažnu (megavoltažnu) transkutanu radioterapiju; Linearni akcelerator elektrona (LINAC) – osnovni dijelovi i principi funkcionisanja; Radioterapijski bunker; Geometrija zračnog snopa/polja; Linearni akcelerator elektrona (LINAC) – opremnjenost dodatnim tehnološkim sistemima (mikro/multilamelarni kolimator, EPID, CBCT, IGRT, sistem za respiratorno sinhronizovanje zračenja; Kontrola kvaliteta rada uređaja za transkutanu radioterapiju; Radioterapijski uređaji za stereotaksično zračenje (gama nož, sajber nož, tomoterapija); Brahiterapija: aparati i tehnike brahiterapiskog zračenja; Dijelovi sistema za brahiterapiju; Karakteristike radioizotopa koji se primjenjuju u brahiterapiji, Geometrija i dozimetrijske karakteristike zračenja u brahiterapiji; Podjela brahiterapije prema mjestu postavljanja izvora zračenja; Privremeno i trajno aplikovanje izotopa u brahiterapiji; Podjela brahiterapije i brahiterapijskih aparata prema brzini/jačini doze; Kliničke indikacije za primjenu brahiterapije; Kontrola kvaliteta rada uređaja za brahiterapiju; Procedure izvođenja transkutane radioterapije; pozicioniranje i imobilizacija pacijenta-imobilizacioni sistemi u transkutanoj radioterapiji; Imidžing aparati za simuliranje i planiranje transkutane radioterapije: Klasični i KT simulator - osnovni dijelovi i principi funkcionisanja; MR i PET-KT imidžing u planiranju radioterapije; Kompjuterski sistemi za planiranje transkutane radioterapije; Definisanje referentnih volumena u planiranju radioterapije; Osnovne tehnike transkutanog zračenja; Geometrija pacijenta i radioterapijskog uređaja; Osnovni principi preskripcije, proračuna i analize distribucije doze zračenja; verifikacija preciznosti zračenja – korekcija geometrijske greške; Sprovođenje zračenja; Procedure izvođenja savremenog brahiterapijskog tretmana, Kompjuterski sistemi za planiranje brahiterapije; Definisanje referentnih volumena u planiranju brahiterapije; Osnovne tehnike izvođenja brahiterapije; Osnovni principi preskripcije, proračuna i analize distribucije doze zračenja u brahiterapiji. Radioterapijski informacioni sistemi.

Praktična nastava:

Praktično upoznavanje sa tehničko-tehnološkom infrastrukturom savremenog radioterapijskog okruženja i usvajanje praktičnih vještina u izvođenju procedura savremenog radioterapijskog liječenja.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode u radioterapijskoj ustanovi opremnjenoj savremenim radioterapiskim tehnološkim sistemima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

Mileusnić D, Durbaba M: Radijaciona onkologija, Altanova, Beograd, 2012.

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Doc. Dr Dušan Mileusnić

 

 

Log in