Rendgen aparati i uređaji - R

Rendgen aparati i uređaji - R

Naziv predmeta

RENDGEN APARATI I UREĐAJI

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

 V

 5

5 (3+2)/75 

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof dr Dragan Stojanov, prof.dr Slađana Petrović, prof dr Zoran Radovanović, dr sci med. Saša Vujnović, Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nema uslova

 

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o pojedinim delovima rendgenskih aparata i uređaja koji se koriste u radiološkoj dijagnostici, kao i načinu upotrebe istih

Ishod učenja (stečena znanja): Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti  profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za  izvođenje dijagnostičko-terapijskih procedura koje se izvode na rendgen uređajima.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Rendgen aparati u istoriji.Savremene rendgenske cjevi. Hauba i hlađenje cjevi. Generatori rendgenskih aparata. Komandni sto i automatska kontrola ekspozicije. Radiološki stativi: standardni i specijalni. Radioskopija i dobijanje slike na ekranima. Teledirigovani aparati, mobilni, mamografski, stomatološki i dr. Digitalni redgenski aparati, CR i DR sistemi. Angiografska aparatura i uređaji u angio-salama. Aparati za ultrazvučnu dijagnostiku, principi dobijanja slike, dijelovi aparata. Aparati koji se koriste u nuklearnoj medicini za dijagnostiku: SPECT/CT i PET/CT. Digitalna radioskopija, FLAT-PANEL detektori. DICOM –standard i kompjuterske komunikacijske mreže.

 

Praktična nastava:

 

Upoznavanje i rukovanje sa pojedinim dijelovima rendgenske aparature i uređaj, njihovo ispravno korišćenje i čuvanje. Praktičan rad na mamografu, kraniografu, teledirigovanom aparatu, mobilnom aparatu, stomatološkim rendgenskim aparatima, SPECT/CT i PET/CT i dr i dr. Tehnika rada sa klasičnim tomografom, korišćenje radioskopije i pravljenje raznih snimaka. Tehnika rada sa DR i CR sistemima.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva: Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode u radiodijagnostičkoj ustanovi opremnjenoj savremenim radiodijagnostičkim uređajima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

Obavezna:
1. Milanović, M.: Rendgen aparati i uređaji za dijagnostiku, udžbenik, VMŠ,
Beograd, 2003.
2. Živković,M.: Klinička radiologija 1, Sportska knjiga, Beograd, 2000.
3. Milanović,M.: Rendgen aparati i uređaji, autor, Beograd, 2012.

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

 Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Dr sci. med Saša Vujnović, Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

 

 

Log in