Socijalna medicina - M

Socijalna medicina - M

Naziv predmeta

SOCIJALNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IX

2

30 (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Živana Gavrić, redovni profesor, dr Dragana Grujić-Vujmilović, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
RAZVOJ,  DEFINICIJA  I PREDMET IZUČAVANjA SOCIJALNE MEDICINE ZDRAVLjE I KVALITET ŽIVOTA FAKTORI KOJI UTIČU NA ZDRAVNjE ZDRAVLjE KAO EKONOMSKA KATEGORIJA I METODE EKONOMSKE EVALUACIJE KONCEPT PROMOCIJE ZDRAVLjA PROMOCIJA ZDRAVLjA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZDRAVSTVENO VASPITANjE MJESTO OSTVARIVANjA  ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DEFINICIJA I MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE METODOLOGIJA RADA NA ZAŠTITI ZDRAVLjA METODOLOGIJA  PROUČAVANjA ZDRAVSTVENOG STANjA STANOVNIŠTVA MEĐUNARODNA ZDRAVSTVENA SARADNjA BROJNO STANjE I SASTAV STANOVNIŠTVA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE, ADOLESCENATA  I OMLADINE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA PORODICA I PLANIRANjE PORODICE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STARIH LjUDI SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ  ZARAZNIH I PARAZITARNIH BOLESTI SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ  KARDIOVASKULARNIH BOLESTI SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ  MALIGNIH BOLESTI SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ MENTALNOG ZDRAVLjA SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ  MENTALNE ZAOSTALOSTI ILI SUBNORAMALNOSTI SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ POVREDA SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ BOLESTI ZAVISNOSTI SOCIO-MEDICINSKI ZNAČAJ BOLESTI USTA I ZUBA FINANSIRANjE U ZDRAVSTVU I FUNKCIONISANjE ZDARVSTVENOG OSIGURANjA U SVIJETU I KOD NAS ULOGA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KLASIFIKACIONI SISTEM I STANDARDI U ZDRAVSTVU MENAXMENT U ZDARVSTVU ZDRAVSTVENE POTREBE I ZAHTJEVI ZAKONODAVSTVO U ZDRAVSTVU Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2 h 40/30 = 3 sata Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 3 h 15 = 45 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 3 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet: 2 h 30 sati = 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 9 sati Struktura opterećenja 45 sati (nastave) + 6 sati (pripreme) + 9 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: Jakovljević Đ, Grujić V i ost. Socijalna medicina. Medicinski fakultet Novi Sad, 1995. -U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Živana Gavrić
Napomena:

Log in