Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - ZNj

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo – ZNj

Naziv predmeta

SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

2 P + 0 V + 1 S (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Slađana Mirjanić, redovni profesor

Ciljevi izučavanja predmeta:
Osnovni cilj predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo je izučavanje zakona i podzakonskih akata kojima se pravnim normama regulišu prava i obaveze korisnika socijalne i zdravstvene zaštite kao i za razvijanje određene kreativnosti.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će biti osposobljen da uočava, formuliše i rješava probleme iz oblasti socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na pravne aspekte zdravstvene njege.


Kompetencije:
1, 6, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod i značaj socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva u zdravstvenoj njezi. Zdravstvena i socijalna zaštita, zdravstveno i socijalno osiguranje, zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, proizvodnja i promet lijekova i otrova, pravni aspekti od zračenja u medicini, medicinsko pravo za zdravstvene radnike, organi Republičke uprave u oblasti zdravlja, inspekcijski nadzor u oblasti zdravlja i zakonodavstvo EU u zdravstvu.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vežbi, kolokvija, seminarski radova, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Mirjanić, S. (2014). Zdravstveno zakonodavstvo. Banja Luka.
Babić, E. (2008). Zdravstveno zakonodavstvo. Beograd.
Dedić, S. (2010). Socijalno pravo. Sarajevo.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

26

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slađana Mirjanić, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:41

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in