Sociologija i etika u zdravstvenoj njezi - ZNj

Sociologija i etika u zdravstvenoj njezi – ZNj

Naziv predmeta

Sociologija i etika u zdravstvenoj njezi

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

1 P + 0 V + 1 S (30)

2

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Ostoja Đukić, redovni profesor

Ciljevi izučavanja predmeta:
Ciljevi izučavanja predmeta sastoje se u tome da se student upozna sa osnovnim pojmovima i zakonitostima sociologije u zdravstvenoj njezi (nauka, kultura i društvo, globalizacija i tranzicija društva, zdravstveni i ekološki rizici u eri globalizacije). Etička problematika u raznim oblastima medicine biće u centru naučnih istraživanja a značajna pažnja biće posvećena zakletvama, kodeksima, medicinskoj tajni i pravno etičkoj regulaciji pitanja u medicinskoj praksi.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći da prate i primjenjuju znanja iz teorije i prakse koja se odnose na sociologiju u zdravstvu i medicinsku etiku. Moći će da riješe moralne dileme i pravilno primjene etiku u zdravstvenoj njezi, prevaziđu probleme, dileme i izazove pred kojima se nalazi etika u oblasti savremene medicine. Poseban akcenat će biti na odnosu između zdravstvenog radnika i pacijenta, te praćenju društvenih i etičkih dostignuća u savremenoj medicini i humanizaciji medicinske profesije.


Kompetencije:
1, 3, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Izučavaće se pojmovi koji se odnose na nauku, kulturu i društvo, globalizacija i njeni izazovi i rizici u savremenom svijetu. U epicentru će biti medicinska etika u zdravstvenoj njezi i ostalim oblastima medicine, zakletve i kodeksi, medicinska tajna i pravo i etički problemi u medicinskoj praksi.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja (frontalna teorijska nastava), seminarskih radova, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Marić, J. (2000). Medicinska etika. Beograd: Centar za izdavačku djelatnost Ferijalnog saveza Srbije.
Gidens, E. (2005). Sociologija. Bograd: Ekonomski fakultet.
Turza, K. (2005). Medicina i društvo. Bograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Laušević, M. i Živković, U. (2007). Medicina i društvo. Smederevo: Kobolom.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

25

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ostoja Đukić, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 11:14

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in