Sudska medicina - M

Sudska medicina - M

Naziv predmeta

SUDSKA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

XI

4

45 (1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika:  Prof. dr Željko Karan, šef katedre,                                                                     Mr sci. dr Dalibor Nedić, viši asistent                                                                      Dr Zoran Obradović, stručni saradnik.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
DEFINICIJA SUDSKE MEDICINE KAO NAUKE, UVOD U TANATOLOGIJU. PREGLED LEŠA, POJAM OŠTEĆENjA ZDRAVLjA, PRIRODNO I NASILNO OŠTEĆENjE ZDRAVLjA, POJAM KLASIFIKACIJE (VRSTE) I PORIJEKLA POVREDA, ODNOS IZMEĐU OBOLjENjA I POVREDA UOPŠTEZAŽIVOTNE REAKCIJE I NjIHOV SUDSKOMEDICINSKI ZNAČAJ MEHANIČKE POVREDE. RANE. USTRELINE. ASFIKTIČNE POVREDE ASFIKSIJE NASTALE STEZANjEM (STRANGULACIONE ASFIKSIJE) FIZIČKE POVREDE FORENZIČKI ZNAČAJ POVREDA GLAVE FORENZIČKI ZNAČAJ POVREDA GRUDNOG KOŠA, ABDOMENA, KIČME I KIČMENE MOŽDINE HEMIJSKE POVREDE I NjIHOV FORENZIČKI ZNAČAJ KARAKTERISTIKA I DIJAGNOZA TROVANjA KOD POJEDINIH GRUPA OTROVA DROGE I NARKOMANIJA SUDSKOMEDICINSKI ZNAČAJ ALKOHOLISANOSTI I ALKOHOLIZMA POLNI ODNOSI I KRIVIČNA DJELA U VEZI SA NjIMA FORENZIČKI ZNAČAJ I DIJAGNOSTIKA TRUDNOĆE, POROĐAJA I POBAČAJA. NOVOROĐENOST I NOVOROĐENČE O IDENTIFIKACIJI UOPŠTE SUDSKOMEDICINSKE KARAKTERISTIKE ZADESA TORTURA, ZLOSTAVLjANjE I DRUGI VIDOVI KRŠENjA LjUDSKIH PRAVA SAMOUBISTVO KARAKTERISTIKE POVREĐIVANjA I POVREDA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA OSNOVNA NAČELA SUDSKOMEDICINSKE EKSPERTIZE PROFESIONALNE I DEONTOLOŠKE OBAVEZE LjEKARA KRIVIČNA ODGOVORNOST LjEKARA Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:4 h 40/30 = 5 sati Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i zavr{ni ispit: 5 h 15 = 75 sati Neophodne pripreme (prije po~etka semestra):2 h 5 = 10 sati Ukupno opterećenje za predmet: 4 h 30 sati =120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 35 sati Struktura opterećenja 75 sati (nastava) + 10 sati (priprema) + 35 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe.
Literatura: M. Milovanović, Sudska medicina; D. Zečević i sur., Sudska medicina i deontologija
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in