Medicina

Obavje[tenje o apsolventskom ispitmom roku iz patloške fiziologije

O B A V J E Š T E NJ E

DECEMBARSKI ROK IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA APSOLVENTE – 12.12.2019.

(FARMACIJA; STOMATOLOGIJA I MEDICINA STARI PROGRAM)

 

Apslolventi Farmacije (bolonja i stari program), Medicine i Stomatologije (stari program) koji namjeravaju izaći na decembarski rok trebaju donijeti prijave i indexe u Praktikum za Patološku fiziologiju 11.12.2019. (srijeda) u periodu 12,00 – 13,00 časova. Apsolventi Farmacije – bolonja trebaju i elektronski prijaviti ispit do 10.12.2019.

Izvlačenje ispitivača, praktični i teoretski ispit će početi 12.12.2019. u 9,00 časova.

 

 

Banja Luka, 05.12.2019.                                                                    ŠEF KATEDRE

                                                                                                                 Prof dr Nela Rašeta Simović

 

Log in