Stomatologija

Super User

Super User

Veb sajt::

Instrumentalne metode - F

  Naziv predmeta:                                                 INSTRUMENTALNE METODE

Šifra

predmeta

Status

predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

obavezan

IV

5

(2 + 2)

 
Studijski program za koji se organizuje: Akademski dodiplomski studij Farmacije ( studije traju 10 semestara, 300 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Opšta hemija, Fizika, Matematika i Fizička hemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim principima rada savremenih instrumentalnih metoda: masene spektrometrije, kolorimetrije, fotometrije,spektroskopskih metoda, refraktometrije, polarimetrije, potenciometrije, elektroforeze, hromatografije…
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Jelena Penavin-Škundrić, ass. Dijana Jelić
Metode nastave i savladavanje gradiva: Predavanja, računske vježbe, laboratorijske vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i konsultacije
Sadržaj predmeta:

Pripremna nedjelja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

III

XIV

XV

XVI

Završna nedjelja

XVIII – XXI

 
Priprema i upis semestra Eksperimentalne osnove kvantne teorije. Unutar atoma. Talasna jednačina. Šredingerova jednačina Unutar jedinjenja. Elektronska struktura dvatomskih molekula Hibridizacija. Energija hemijskih veza i njihovih dužina. Teorija ligandnog polja. Fotohemijske reakcije. Prvi kolokvijum Ispitivanje molekula i utvrđivanje strukture. Masena spektrometrija-osnove. Molekulska spektrskopija. Infracrveni spektri. Ultraljubičasti i vidljivi spektri. Kolorimetrijske, fotometrijske i spektrofotometrijske metode Atomska apsorpciona spektroskopija Refraktometrijska određivanja Polarimetrijska određivanja Drugi kolokvijum Potenciometrijska mjerenja. Mjerenja provodljivosti ( konduktometrija ) Metode razdvajanja. Hromatografija. Elektroforeza Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata po predmetu

Nedeljno

Broj sati = 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 min samostalnog rada  

U semestru

Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 = 106 sati i 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min. Dopunski rad: 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min. (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
 
Literatura:  J. Mišović, T. Ast, Instrumentalne metode hemijskih analiza, Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd  1983g. Z. Maksić, Kvantna hemija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1976g. Medenica-Malešev , ˝Eksperimentalna fizička hemija˝ praktikum, Farmaceutski fakultet, Beograd 2000g. N. Marjanović, Instrumentalne metode analize, metode razdvajanja, Tehnološko-Metalurški fakultet,izdavač M. Medenica 2002g. R. Silverstein, F. Webster, Spectrometic Identification of Organic Compounds, John Wiley and Sons, Inc. New York, Toronto 1998g.  
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Posebna naznaka za predmet:
  Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Jelena Penavin - Škundrić
  Napomena:
Opširnije...

Etika u farmaciji - F

Naziv predmeta

 ETIKA I DEONTOLOGIJA U FARMACIJI

Šifra predmeta

Status predmeta

semestar

ECTS krediti

Fond časova

obavezni

VIII

2

(2+0)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS.
Uslovqenost drugim predmetima: -
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovama primenjene etike i farmaceutske deontologije u farmaciji.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragan Stupar
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava
Sadržaj predmeta
 1. nedjelja: Etika, porijeklo, podjela, norme, propisi i obrasci ponašanja, pravila etičkog ponašanja.
 2. nedjelja: Primijenjena etika u medicini i farmaciji. Zdravstvena etika, bioetika i farmaceutska etika. Definicija, sadržaj i uloga farmaceutske etike.
 3. nedjelja: Začeci  normativne etike u farmaciji. Istorijski aspekti nastanka i razvoja etike u farmaciji.
 4. nedjelja: Normativna etika u farmaciji. Etički normativi u farmaceutskoj praksi - zakletve, smjernice, načela, kodeksi. Tajna zdrasvtvenih radnika.
 5. nedjelja: Etički aspekti profesionalnih odnosa u farmaceutskoj zdravstvenoj djelatnosti. Etički odnos farmaceuta i ljekara, farmaceuta i pacijenata.
 6. nedjelja: Etičke analize slučajeva iz farmaceutske prakse – moralne vrijednosti, pogrešno rasuđivanje, greške i posljedice neetičkih postupaka u farmaceutskoj zdravstvenoj djelatnosti.
 7. nedjelja: Etika u savremenoj etičkoj praksi. Etički aspekti kliničkih i nekliničkih ispitivanja i uvođenja novog lijeka u terapiju i uloga farmaceuta. Etika u farmaceutskoj industriji i marketingu lekova.
 8. nedjelja: Međunarodni i nacionalni etički normativi farmaceuta. Farmaceutski etički normativi na tlu bivše jugoslovenske federacije i  novih država proisteklih iz prethodne federacije.
 9. nedjelja: Farmaceutska deontologija – definicija, motivi i začeci, razvoj kroz vijekove.
 10. nedjelja: Međunarodna i evropska regulativa o lekovima -  osnovne smjernice.
 11. nedjelja: Nacionalna zdravstvena politika i regulativa u zdrastvu kroz zakone o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, zdravstvenim komorama.
 12. nedjelja: Agencija za lijekove i medicinska sredstva, njena uloga, zadaci, organizacija, aktivnosti u nacionalnoj zdravstvenoj zaštiti.
 13. nedjelja: Postupak i procedura za registraciju lijekova i medicinskih sredstava.
 14. nedjelja: Farmaceutska regulativa, nacionalna podzakonska akta i strukovna pravila.
 15. nedjelja: Farmaceutska komora. Licenca, rad farmaceuta. Sud časti.
  1. lja : Završni ispit
Završna nedelja Ovjera semestra i upis ocjena 18. do 21 nedjelja: Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2 boda x 40/30 = 2,67 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja ili seminara 0,67 sati samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  (2,67 sati) x 15 = 40 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 x 2,67 = 5,34 sata Ukupno opterećenje za predmet: 2 x 30 = 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku –uključujući i polaganje popravnog ispita: do 14,66 sati Struktura opterećenja: 40 sati (nastava) + 5,34 sata (priprema) + 14,66 sati (dopunski rad
Literatura:  -Parojčić  D., Razvoj etike u farmaciji – od teorije do savremene prakse, Konstisi, Beograd 2006.- Stupar D., Mićić M., Etička načela i kodeksi farmaceuta, Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae 1900, 1-2 vol.30:33-41. - Zakonska regulativa iz oblasti zdravstva – Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o komorama zdravstvenih radnika, Zakon o zdravstvenom osigurawu. - ICH regulativa i regulativa Evropske unije koja se odnose na sve aspekte leka, zdravstvenog osiguranja i prava i obaveza farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite.  
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Usmeni ispit.
Posebna naznaka za predmet: -
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof.dr Dragan Stupar
Napomena:
Opširnije...

Organizacija farmaceutske djelatnosti - F

Naziv predmeta

ORGANIZACIJA FARMACEUTSKE DJELATNOSTI

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

2

(2+0)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Da se upozna sa opštim i osnovnim principima savremenog poslovanja/upravljanja i potrebom za razvojem organizacije rada (u mikro i makro sistemu); da se upozna i ovlada menadžmentom zdravstvenog sistema i organizacijom farmaceutskog sektora (od proizvodnje do pacijenta); da upozna zbivanja i ovlada osnovnim menadžment vještinama farmaceutskog tržišta roba i farmaceutskih zdravstvenih usluga i prepozna vrijednosti za društvo, privredu i pojedinca.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Ljiljana Tasić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I-III Nedjelja

IV-VI Nedjelja

VII-IX Nedjelja

X-XII Nedjelja

XII-XV Nedjelja

 

XVI Nedjelja         Završnanedjelja

          XIII-XXI

 

 

 

 

 

PREDAVANjA

 

  POJAM I ZADACI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE USTANOVE. FARMACEUTSKE ZDRAVSTVENE USTANOVE ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI ORGANIZACIJA IZRADE I PROIZVODNjE LIJEKOVA ZAKONSKA LEGISLATIVA KOJA REGULIŠE FARMACEUTSKU DJELATNOST     Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjene Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati:2 boda h 40/30=2,67 Struktura opterećenja: 2 sati predavanja, 0 vježbi 0,67 sati samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: (2,67 sati) h15= 40 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2h2,67=5,34 sati Ukupno opterećenje za predmet: 2h30=60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita do 14,66 sati Struktura opterećenja 40 sati (nastava)+5,34 sati (pripreme) + 14,66 sati (dopunskog rada)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
 1. Tasić, Lj. Farmaceutski menadžment i marketing, Placebo, Beograd 2007.
 2. Kotler, Ph: Upravljanje marketingom, Naklada, Zagreb, 2004.
 3. National drug policy WHO, 2002; and Esential drug list 15th, 2007.
 4. Nikolin m. I sar: Galerija farmaceutskih vještina, Beograd, Placebo, 2005.
 5. Smith MC, Wertheimer AI: Social and Behavioural Aspects of Pharmaceutical Care. New York, London: Pharmaceutical Products Press, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum Test Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ljiljana Tasić
Napomena:
Opširnije...

Farmaceutska tehnologija 1 - F

Naziv predmeta

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

 

Šifra predmeta

Status predmeta

semestar

ECTS krediti

Fond časova

obavezni

V i VI

15

(4 + 3) (2+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetima: Fizička hemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim principima formulacije, tehnološkim postupcima izrade i ispitivanjima različitih farmaceutskih oblika
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Gordana Vuleta, prof. dr Zorica Đurić, prof. dr Jela Milić, prof. dr Marija Primorac, Ass. Saša Nikolić, mr farm., Ass. Sonja Torbica, dipl. farm.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska i praktična nastava
Sadržaj predmeta
V SEMESTAR
 1. nedjelja: Definicija predmeta, značaj, opšti pojmovi, zakonski i stručni propisi
 2. nedjelja: Vrste i osobine farmaceutskih oblika
 3. nedjelja: Vrste i uloga pomoćnih materija u formulaciji farmaceutskih preparata
 4. nedjelja: Biofarmacija, osnovni pojmovi
 5. nedjelja: Uticaj različitih faktora na brzinu oslobađanja leka
 6. nedjelja: Praškovi - formulacija, izrada i karakteristike
 7. i 8. nedjelja: Rastvori - formulacija, izrada i karakteristike
  1. : Ekstrakcija, metode ekstrakcije, ekstrakti, tinkture
10.  nedjelja: Suspenzije - formulacija, izrada i karakteristike 11.  nedjelja: Emulzije - formulacija, izrada i karakteristike 12.  i 13. nedjelja: Masti i kremovi - formulacija, izrada i karakteristike 14.  nedjelja: Gelovi, paste i flasteri - formulacija, izrada i karakteristike 15.  nedjelja: Reološke karakteristike farmaceutskih oblika
 1. nedjelja: Ovjera semestra
17. do 21. Konsultacije, dopunski rad VI SEMESTAR 1. do 3. nedjelja: Rektalni i vaginalni preparati - formulacija, izrada i karakteristike 4. nedjelja: Sterilizacija i metode sterilizacije 5. nedjelja: Izotonizacija, izotonični rastvori 6. nedjelja: Parenteralni preparati – vrste i karakteristike, injekcije 7. nedjelja: Infundibilije, rastvori za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu 10. nedjelja : Ambalaža za parenteralne preparate 11. i 12. nedjelja: Preparati za oči - formulacija, izrada i karakteristike 13. nedjelja: Imunobiološki preparati - formulacija, izrada i karakteristike 14. nedjelja: Radiofarmaceutski preparati - formulacija, izrada i karakteristike 15. nedjelja: Homeopatski preparati - vrste i karakteristike 16. Završni ispit Završna nedjelja: ovjera semestra i upis ocjena 18. do 21. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: = 15 bodova h 40/60 = 10 Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit:(10 sati ) h 30 =  300 Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 10 = 40 Ukupno opterećenje za predmet: 15 h 30 = 450 Dopunski rad za pripremu ispitau popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: do 110 sati Struktura opterećenja: 300 sati (nastava) + 40 sati (priprema) + 110 sati (dopunski rad)
 
Literatura 1.Đurić Z., Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom, I deo, Nijansa, Zemun, 2004; 2 .Vasiljević D., Krajišnik D., Grbić S., Đekić Lj.,  Praktikum iz farmaceutske tehnologije I,  Farmaceutski fakultet, Beograd 2009; 3. Vuleta G., Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom, priručnik za praktičnu nastavu: emulzije, suspenzije, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu, Nauka, Beograd, 2007; 4. Milić J., Primorac M., Stupar M., Priručnik za praktičnu nastavu: Sterilnilekoviti preparati, Grafopan, Beograd, 2005;Remington: Science and Practice of Pharmacy, Lippincott Williams and Wilkins, Phyladelphia, 2005
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno, Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet: -
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof. dr Gordana Vuleta, prof. dr Zorica Đurić, prof. dr Jela Milić, prof. dr Marija Primorac
Napomena:
Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Log in