Stomatologija

Oglasna tabla - Klinička farmakologija - zdravstvena njega

Oglasna tabla - Klinička farmakologija - zdravstvena njega (136)

Termini usmenog ispita i upisa ocjena

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju
Medicinski fakultet
 
Termini usmenog ispita i upisa ocjena:
 
Prof. Svjetlana Stoisavljević Šatara, 28.1.2020. godine u 9h.
Doc. Nataša Stojaković, 28.1.2020. godine u 10h.
Prof. Lana Nežić, 31.1.2020. godine u 11h.
 
 
Klinička farmakologija medicina
 1. Tatjana Grabovac-prof. Šatara
 2. Andrea Miljković-prof. Šatara
 3. Danila Štrbac-prof. Šatara
 4. Pavle Karan-prof. Nežić
 5. Marko Radoja-prof. Nežić
 6. Milana Praća-prof. Nežić
 7. Nikolina Pranjić-doc. Stojaković
 8. Aleksandar Knežević-doc. Stojaković
 9. Jovana Lukač-doc. Stojaković
Klinička farmakologija stomatologija (upis ocjene)
 1. Marko Bates-prof. Nežić
 2. Aleksandra Javorić-doc. Stojaković
Klinička farmakologija ZNJ (upis ocjene)
 1. Anastasija Dragnić-prof. Nežić
 2. Danijela Došlić-doc. Stojaković
 3. Tanja Matanović-doc. Stojaković
Farmakologija ZNJ
 1. Tamara Bundić-prof. Šatara
 2. Tamara Vujmilović-prof. Šatara
Pročitaj više...

JANUARSKI ISPITNI ROK - 2020. GODINA

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JANUARSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 24.01.2020. godine u 14h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  27.01.2020. u 11h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača održaće se 27.01.2020 u 15h kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 24.01.2020. u 13h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 24.01.2020. u 13h  kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 20.1.2020. godine, 18h na linku:

https://forms.gle/3ZY6XmuwCg9rG4iZ7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

APSOLVENTSKI ROKOVI

Apsolventski rokovi za Kliničku farmakologiju (samo za stud.medicine i z. njege)

 1. 29.11.2019 u 9.00 na MF
 2. 27.12.2019 u 9.00 na MF
 3. 27.03.2020. u 9.00 na MF
 4. 29.05.2020. u 9.00 na MF

Studenti se moraju prijaviti elektronski (Bolonja) ili u Stud. službu (SPP)

Izvlačenje ispitivača je prvog ponedeljka u mjesecu kada je apsolventski rok.

Apsolventski rokovi za farmakologiju (samo za stud. farmacije i med. SPP)

 1. 29.11.2019 u 9.00 na MF
 2. 30.12.2019 u 9.00 na MF
 3. 26.03.2020. u 9.00 na MF
 4. 28.05.2020. u 9.00 na MF

Studenti se moraju prijaviti elektronski (Bolonja) ili u Stud. službu (SPP)

Izvlačenje ispitivača je prvog ponedeljka u 12h mjesecu kada je apsolventski rok. U apsolventskim rokovima je samo usmeni ispit ( mogu izaći stud. koji su položili pismeni i praktični).

 

 

 

Šef Katedre

Prof. Svjetlana Stoisavljević Šatara

 

Pročitaj više...

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2019/20. godinu (svi studijski programi )

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2019/20. godinu (svi studijski programi )

Farmakologija i toksikologija

Pismeni ispit                                                                                        Odgovorni nastavnik

 

                                                

 1. 24.01.2020. godine,                                                                                       prof. Nežić
 2. 7.2. 2020. godine,                                                                                          doc.Stojaković
 3. 16.4.2020.                                                                                                     prof. Šatara. 
 4. 10.6.2020.                                                                                                     prof. Nežić
 5. 2.7.2020.                                                                                                      doc.Stojaković
 6. 4.9. 2020.                                                                                                      prof. Šatara
 7. 17.9. 2020.                                                                                                    prof. Nežić
 8. 7.10.2020.doc.Stojaković

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANJA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

 

Praktični ispit -2 dana poslije pismenog ispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita

Usmeni ispit - neposredno po polaganju praktičnog ispita. 

Položeni pismeni ispit važi godinu dana.

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 12.oo Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo) koji su položili testove I praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima. 

Klinička farmakologij                                                                                     Odgovorni nastavnik

 

 1. 24.01.2020 godine,                                                                                       prof. Nežić
 2. 7.2. 2020. godine,                                                                                          doc.Stojaković
 3. 16.4.2020.                                                                                                     prof. Šatara. 
 4. 10.6.2020.                                                                                                     prof. Nežić
 5. 2.7.2020.                                                                                                      doc.Stojaković
 6. 4.9. 2020.                                                                                                      prof. Šatara
 7. 17.9. 2020.                                                                                                    prof. Nežić
 8. 7.10.2020.doc.Stojaković Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema redovnog ispitnog roka (novembar, decembar,  mart, maj) mogu polagati usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 12.oo. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita 

Katedra za farmakologiju

Pročitaj više...

Obavještenje za studente svih studijskih programa - 2019/2020. godinu

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

 

Obavještenje za studente svih studijskih programa

Prisustvo nastavi

Redovni studenti su obavezni prisustvovati svim vidovima nastave, predavanja- 80% prisutnosti. Toleriše se izostanak sa 1 vježbe/semestar. Ukoliko student izostane sa vježbi do 50%, uz opravdan razlog, može kolokvirati vježbe. Ako izostanke ne može opravdati ili ako ima više od 50% izostanaka sa vježbi, ne može kolokvirati i dobiti ovjeru semestra iz predmeta farmakologija ili klinička farmakologija.

Vanredni studenti moraju ostvariti 50% prisustva na svakom pojedinačnom vidu nastave.

Ispiti-farmakologija

U toku nastave imamo kontinuiranu provjeru znanja koja se odvija putem testa. Na kontinuiranu provjeru znanja imaju pravo izaći svi studenti bez obzira imaju li „čistu“ prethodnu godinu. Prvi test obuhvata gradivo iz opšte farmakologije, farmakologije CNS i farmakologije ANS. Za studente sestrinstva i babištva, osim gore navedenih oblasti, test obuhvata i gradivo koje su obradili na vježbama do termina testa.  Test polažu studenti svih studijskih programa krajem zimskog semestra, osim studenata sestrinstva i babištva koji ga polažu krajem novembra. Studentima je omogućeno da dva puta polažu test. Samo studenti koji polože prvi test imaju pravo izaći na drugi test, krajem maja, koji obuhvata pređeno gradivo u ljetnjem semestru. Za studente sestrinstva i babištva, drugi test je sredinom januara i obuhvata farmakologiju KVS, krvi,vitamina i elektrolita, farmakologiju digestivnog, respiratornog sistema i hormona, hemioterapeutike i odabrana poglavlja toksikologije, kao i gradivo sa vježbi. Studenti medicine, farmacije i stomatologije polažu i praktični ispit, krajem maja, koji obuhvata gradivo sa vježbi obrađeno u toku zimskog i ljetnjeg semestra. 

Položeni testovi i praktični „važe“ jednu školsku godinu.

Za studente medicine i farmacije položeni testovi i praktični su uslov za izlazak na završni,  usmeni ispit.

Za studente sestrinstva, babištva i stomatologije završna ocjena se formira na osnovu rezultata testa i praktičnog (za stomatologe). Najviša ocjena je  8 (osam), a za višu ocjenu mora se ići na usmeni ispit.

Klinička farmakologija

Studenti medicine polažu usmeni ispit.

Studenti stomatologije i zdravstvenih smjerova, u okviru kontinuirane provjere, polažu test. Najviša ocjena koju mogu dobiti je 8 (osam), za višu ocjenu moraju na usmeni. Ako ne polože u okviru kontinuirane provjere test, kasnije,  u redovnim ispitnim rokovima polažu usmeno. Na kontinuiranu provjeru znanja imaju pravo izaći svi studenti bez obzira imaju li „čistu“ prethodnu godinu.

Položen test  „važi“ jednu školsku godinu.

Pročitaj više...

USMENI ISPIT - II oktobarski rok

Svi studenti koji nisu položili usmeni dio ispita kod prof. Šatare u oktobarskom roku i Bezdradica Tamara, mogu ponovo da polažu ispit 15.10.2019. godine u 9h.

Svi studenti koji nisu položili usmeni dio ispita kod prof. Nežić u oktobarskom roku i Radović Milica, mogu ponovo da polažu ispit 15.10.2019. godine u 9h.

 

Studenti (Bečić Raisa, Lužija Nataša i Davidović Jovana) koji nisu položili usmeni dio ispita kod doc. Stojaković u oktobarskom roku, mogu ponovo da polažu ispit 14.10.2019. godine u 10h.

Lovšin Sonja i Dodik Radiša - usmeni ispit - 15.10.2019. godine  u 10h kod doc. Stojaković

Pročitaj više...

OBAVJEŠTENJE

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

O B A V J E Š T E NJ E

Na zahtjev studenata koji u oktobarskom ispitnom roku nisu položili praktični dio ispita iz farmakologije i završni dio ispita NPL (izborni predmet), odobren je dodatni termin (11h, četvrtak, 10.10.2019. godine) u sali u novoj zgradi Dekanata.

      Mr pharm. Ana Golić Jelić

             Viši asistent

Pročitaj više...

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PROF. ŠATARA PROF. NEŽIĆ
Bečić Raisa 6848/12 BP M 10.10. U 9.30H  
Bošnjak  Milica 7246/15 BP M 10.10. U 9.30H  
Lalić  Tamara 6665 /11 BP M 10.10. U 9.30H  
Lužija Nataša 6059/06 SPP M 10.10. U 9.30H  
Čovičković  Sonja  6820 /12  BP M 11.10. U 9H  
Škaro Ružica 6924/13 BP M 11.10. U 9H  
Tepavcevic Ana 6481 BP M 11.10. U 9H  
Vučen Natalija 7229/15 BP M 11.10. U 9H  
Bogić Mia 1670/2015 BP S 9.10. U 9H  
Ćelić Dajana 1692/15 BP S 9.10. U 9H  
Davidović Jovana 1460/12 BP S 9.10. U 9H  
Grujic Dragana 861/08 BP F 9.10. U 9H  
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F 9.10. U 9H  
Serdar Dajana 1300/13 BP F 9.10. U 9H  
Topić Slađana 1141/11 BP F 9.10. U 9H  
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F 9.10. U 9H  
Vučković Helena 1691/15 BP S 9.10. U 9H  
Zelenika Ante 1610/14. BP S 9.10. U 9H  
Bokan Marijana 6340/09 BP M   11.10. U 9H
Karij Josipa 1652/15 BP S   11.10. U 9H
Matić Jovana 6618/11 BP M   11.10. U 9H
Pekez Anđela 7407/16 BP M   11.10. U 9H
Savić Ružica 1677/15 BP S   11.10. U 9H
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M   11.10. U 9H
Dobraš Dejana 1272/13 BP F   11.10. U 9H

 

Zbog vanrednih okolnosti, studenti koji su prilikom izvlačenja imena ispitivača dodijeljeni doc. Nataši Stojaković su preraspodijeljeni na usmeni ispit kod šefa katedre prof. Svjetlane Stoisavljević Šatare.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in