Toksikologija – F

Toksikologija – F

Naziv predmeta

TOKSIKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IX

10

(5+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje, sticanje, shvatanje, primjena, analiza i evaluacija znanja i vještina iz opšte toksikologije i najznačajnijih predstavnika otrova različitih oblasti toksikologije (sudske toksikologije, profesionalne toksikologije, kliničke toksikologije, toksikologije hrane, toksikologije lijekova, ekotoksikologije, analitičke toksikologije, itd.).
Ime i prezime nastavnika i saradnika:  Prof. Dr Milan Jokanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, praktičan rad u grupama, kolokvijumi, seminari, grupni projekt
Sadržaj predmeta

I Nedjelja

II Nedjelja

III Nedjelja

IV Nedjelja

V Nedjelja

VI Nedjelja

VII Nedjelja

VIII Nedjelja

IX Nedjelja

X Nedjelja

XI Nedjelja

XII Nedjelja

XIII Nedjelja

XIV Nedjelja

XV Nedjelja

TEORIJSKA NASTAVA

  Uvod u toksikologiju - definicija otrova, odnos doze i efekta, faktori koji utiču na toksičnost, mehanizmi toksičnosti, hemijske osobine otrova, klasifikacija otrova,  metabolizam, Toksikokinetika. Genotoksičnost.  Karcinogenost. Toksični efekti na tkiva i organe – hepatotoksičnost, neurotoksičnost, nefrotoksičnost, toksični efekti na kožu. Toksični efekti na kardiovaskularni sistem, toksični efekti na krv Toksični efekti na reprodukciju i razvoj Testovi toksičnosti. Kolokvijum 1 Toksikologija pesticida i bojnih otrova Toksikologija metala, gasova i organskih rastvarača. Klinička toksikologija, antidoti, toksični efekti lijekova Analiti~ka toksikologija. Osnovi ekotoksikologije. Toksični efekti zagađivanja hrane. Otrovi biljnog i životinjskog porijekla. Koncept predkliničkih ispitivanja lijekova. Regulativa u oblasti toksikologije. Interpretacija rezultata toksikoloških analiza i eksperimantalnih studija na životinjama. Kolokvijum 2   XVI Završni ispit Završna nedelja Ovjera semestra i upis ocjena XVII-XXI Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Optere}ewe studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: 10 bodova h 40/30 =13,33 Struktura opterećenja: 5 sati predavanja 3 sati  vježbi 5,33     sati samostalnog radauključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: (13,33 sati)  h 15 = 199,95 Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 13,33= 26,66 sati Ukupno opterećenje za predmet: 10 h 30 = 300 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući  i polaganje popravnog ispita do 73,39 sati   Struktura opterećenja 199,95 sati (nastava)+ 26,66 sati (priprema) + 73,39 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Jokanović M.: Toksikologija. Izdavač Elit Medica, Beograd, 2001. 2. Casarett and Doull’s Toxicology – The Basic Science of Poisons, 6thedition, Editor Curtis D. Klaassen, Mc-Graw Hill, New York, 2001. 3. Gossel TA, Bricker JD: Principles of Clinical Toxicology. Ed.: Gossel TA, Bricker JD, Raven Press, Ltd., New York, USA, 1994. 4. Matović V, Đukić M, Antonijević B, Vujanović D, Plamenac-Bulat Z. Praktikum iz toksikološke hemije. Ed.: Matović V. Štamparija "Paragon", Beograd, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 1Kolokvijum 2Seminarski radUsmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf. Dr Milan Jokanović
Napomena:

Log in