Uvod u zdravstvenu njegu - ZNj

Uvod u zdravstvenu njegu – ZNj

Naziv predmeta

UVOD U ZDRAVSTVENU NjEGU

Sestrinski procesi i dokumentacija; sesrtrinske teorije i koncepti i 
nauka o sestrinstvu

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

3 P + 6 V (135) + 80 SP

11

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Snežana Petrović-Tepić, docent; dr Jelica Predojević-Samardžić, redovni profesor; dr Gordana Bukara-Radujković, docent; mr Ljilja Solomun, viši asistent; mr Dragica Jojić, viši asistent; Aleksandra Serdar, asistent; Duška Jović, asistent; Svjetlana Milanović, stručni saradnik; Vladimir Mirošljević, stručni saradnik; Biljana Suzić, stručni saradnik; Vesna Novaković, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta: 

Upoznavanje studenata o osnovnim pojmovima u medicini i zdravstvenij njezi, pojmom razvoja sestrinstva, načelima zdravstvene njege i savremenog sestrinstva i bazičnim vještinama u sestrinskoj praksi.


Ishodi učenja (stečena znanja): 
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student će biti osposobljen da: sprovodi i planira zdravstvenu njegu uz upotrebu adekvatne terminologije i međunarodne klasifikacije iz oblasti sestrinstva; identifikuje i opiše najvažnije teorijske modele njege; utvrdi ključne teorije sestrinstva; primjeni i vodi dokumentaciju zdravstvene njege; procjeni vitalne parametre; zna puteve unošenja lijeka u organizam.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u zdravstvenoj njezi. Definicija zdravstvene njege. Zdravstvena njega kao nauka i savremeno sestrinstvo. Teorijski modeli u sestrinstvu. Principi i metode zdravstvene njege. Vrste zdravstvene njege. Proces zdravstvene njege. Dokumentacija zdravstvene njege. Sistem organizacije pružanja zdravstvene njege i timski rad. Sestrinske funkcije i kompetencije. Obrazovanje i stručno usavršavanje medicinskih sestara i tehničara. Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstvena njega u vanrednim uslovima.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvoditi u simulacijskom centru i Klinikama prilikom čega je student dužan savladati 30 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine u različitim bolničkim jedinicama.


Literatura:
Tijanić, M., Đuranović, D., Rudić, R. i Milović, Lj. (2010). Zdravstvena nega i savremeno sestrinstvo. Beograd: Naučna KMD.
Kulić, Lj. (2011). Zdravstvena nega 1 i 2. Beograd.
Petrović-Tepić, S., Predojević-Samardžić, J., Bukara-Radujović, G. - Nastavni tekstovi.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

25

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:

U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 80 časova (10 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Snežana Petrović-Tepić, docent i Duška Jović, asistent

Log in