Virtuelna anatomija centralnog nervnog sistema i perifernog nervnog sistema – M

Virtuelna anatomija centralnog nervnog sistema i perifernog nervnog sistema – M

Naziv predmeta

VIRTUELNA ANATOMIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA I PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

izborni

II

2

30  (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor; dr Dušan Šuščević, redovni profesor; dr Goran Spasojević, vanredni profesor; dr Tatjana Bućma, docent; drVesna Gajanin, docent; mr Zlatan Stojanović, viši asistent, mr Igor Sladojević, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I-II Nedelja

III-IV Nedelja

V-VI Nedelja

VII-VIII Nedelja

IX-X Nedelja

XI-XII Nedelja

XIII-XIV

Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

Siva masa kičmene i produžene moždine, morfologija i osnovi anatomske organizacijeSiva masa malog mozga i srednjeg mozga, morfologija i osnovi anatomske organizacijeBijela masa kičmene moždine, moždanog stabla i malog mozga, morfologija i osnovi anatomske organizacijeSive mase međumozga, morfologija i osnovi anatomske organizacijeKora velikog mozga, morfologija i osnovi anatomske organizacijeBijela masa međumozga i velikog mozga, morgologija i osnovi anatomske organizacijeAnatomija zona vaskularizacije mozga Cerebrospinalni likvor i komorni sistem, morfologija i osnovi anatomske organizacije Anatomija PNS i ANS Završni ispit i popravna nastava; Ispitni i popravni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2x40/30=3 Struktura opterećenja: 1 čas teorijske nastave 1 čas praktične nastave 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 3 časa x 15 nedelja=45 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2x3=6 časova Ukupno opterećenje za predmet: 2x30=60 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 60-(45+6)=9 časova Struktura opterećenja: 45 časova (nastava), 6 časova (priprema) + 9 časova (dopunska nastava)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Seminarski rad
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Zdenka Krivokuća
Napomena:

Log in