Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika - ZNj

Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika – ZNj

Naziv predmeta

ZAŠTITA U RADNOM OKRUŽENjU I SIGURNOST BOLESNIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

2 P + 2 V (60)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Ljiljana Maleš-Bilić, docent; mr Radmila Ubović, viši asistent; mr Vesna Paleksić, viši asistent; Ognjen Perazić, asistent; Jelena Bosnić, stručni saradnik


Ciljevi izučavanja predmeta:
Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti inženjerstva i menadžmenta u upravljanju zaštite radne i životne sredine u organizacijama.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student je osposobljen za: primjenu metoda i postupaka prethodne analize rizika; organizovanje i sprovođenje aktivnosti ocjenjivanja rizika; mjerenje i kontrolu stanja radne i životne sredine; održavanje kvaliteta radne i životne sredine; evidentiranje, analizu i interpretaciju podataka o povredama, bolestima, efektima na radnu i životnu sredinu i rizicima; organizovanje i izvještavanje o aktivnostima održavanja bezbjednosti objekata, uređaja i opreme; implementiranje, dokumentovanje i kontrolu zahtjeva sistema bezbjednosti i zaštite zdravlja i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine; organizovanje i sprovođenje integracije sistema menadžmenta; obrazovanje, obučavanje i razvoj kulture bezbjednosti i zdravlja na radu; razumjevanje i primjenu paradigme održivog razvoja i ekonomskih principa zaštite radne i životne sredine; razumjevanje etičkih pitanja zaštite radne i životne sredine i razvijanje inženjerske etike; upravljanje sistemom zaštite radne i životne sredine u organizacijama; upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u praćenju novina u struci, u ovladavanju znanjem i u rješavanju problema zaštite radne i životne sredine u organizacijama i uključivanje u diplomske studijske programe iz istih ili srodnih oblasti studija.


Kompetencije:
1, 3, 4, 6, 7 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Radna i životna sredina, štetnosti i opasnosti na radnom mjestu. Zakon o zaštiti na radu, konvencije i preporuke. Klima, makroklima i osvjetljenost radne sredine.Buka i vibracije u radnoj sredini. Nejonizujuće i jonizujuće zračenje. Agensi hemijske i biološke prirode u radnoj sredini. Ambijentalni i biološki monitoring. Profesionalna selekcija i orijentacija. Organizacione, tehničke i higijenske mjere zaštite. Sigurnost na radu, faktori koji utiču na zaštitu i kontinuirano poboljšanje sigurnosti. Radna mjesta sa povećanim rizikom na radu. Profesionalna toksikologija. Profesionalne bolesti i profesionalni traumatizam. Profesionalni stres. Zdravstveno prosvjećivanje i unapređenje kvaliteta radne i životne sredine.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Gašić, M. i Mirjanić, S. Zaštita radne i životne sredine.
Mikov, M. Praktikum iz medicine rada.
Todić, D. Savremena politika i pravo životne sredine.
Todić, D. i Vukasović, V. Zaštita životne sredine u Međunarodnom i unutrašnjem pravu – izbor najznačajnijih međunarodnih i unutrašnjih izvora prava.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

10

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

 10

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ljiljana Maleš-Bilić, docent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 11:37

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in