Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija - ZNj

Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA DJECE I ADOLESCENATA I PEDIJATRIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII

4 P + 6 V  (150) + 100 SP

12

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Jelica Predojević-Samardžić, redovni profesor; dr Snežana Petrović-Tepić, docent; dr Gordana Radujković-Bukara, docent; mr Ljilja Solomun, viši asistent; mr Dragica Jojić, viši asistent; Duška Jović. Asistent; Nada Vrhovac, stručni saradnik; Draženka Vidović, stručni saradnik; Milijana Vukojević, stručni saradni; Dragana Trkulja, stručni saradnik; Snježana Gavranović, stručni saradnik; Željka Kostrešević, stručni saradnik; Gordana Paspalj; stručni saradnik; Jelena Bogićević, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Usvajenje aktuelnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz oblasti zdravstvene njege u pedijatriji, poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturološke faktore koji mogu uticati na djetetovo zdravlje/bolest. Osposobljavanje da se stečena znanja primjene u praksi kao i u naučno istraživačkom radu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odsulšanog kolegija student će biti osposobljen da: sprovodi zdravstvenu njegu zdravog i bolesnog deteta; definiše i objasniti hitna stanja u pedijatriji i opiše zdravstvenu njegu kod vitalno ugroženog djeteta; zna ulogu medicinske sestre u sprovođenju preventivne i kurativne zdravstvene zaštite; razumije značaj i važnosti uključivanja roditelja u brigu o djetetu/adolescentu;. identifikuje i razumije razlike u tretmanu dece u različitim starosnim grupama; identifikuje najčešće bolesti i osnove njihovog liječenja; stručno procijeni stanje, postavi sestrinsku dijagnozu, utvrdi stepen i plan njege, sačini program realizacije njege i ravnopravno učestvuje u timu za dijagnostiku, liječenje, njegu i rehabilitaciju dece.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Zdravsvena njega u neonatologiji. Postupak sa vitalno ugroženim novorođenčetom u rađaoni. Njega zdravog i bolesnog dojenčeta u prvoj godini života. Zdravstvena njega djeteta sa oboljenjem kardio-respiratornog sistema, digestivnog trakta, urogenitalnog trakta, endokrinog sistema. Zdravstvena njega djeteta sa hematoonkološkim i neurološkim oboljenjima. Dijete sa posebnim potrebama.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvoditi na Klinici za dječije bolesti i simulacijskom centru prilikom čega je student dužan savladati 30 procedura (A, B, C ili D nivoa osposobljenosti) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine na Klinici za dječije bolesti.


Literatura:
Mardešić, D. i sur. (2010). Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga.
Bokonjić, D. i sar. Zdravstvena njega u pedijatriji. Foča: Medicinski fakultet.
Predojević-Samardžić, J., Petrović-Tepić, S. i G.Bukara-Radujković – nastavni tekstovi.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

26

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 100 časova (12,5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Jelica Predojević-Samardžić, redovni profesor i Duška Jović, asistent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:15

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in