Zdravstvena njega internističkih bolesnika i interna medicina - ZNj

Zdravstvena njega internističkih bolesnika i interna medicina – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA I INTERNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

5 P + 5 V (150) + 60 SP

10

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Zoran Mavija, vanredni profesor; dr Duško Vulić, vanredni profesor; dr Marinko Vučić, vanredni profesor; dr Ljiljana Lakić, redovni profesor; dr Snježana Popović-Pejčić, redovni profesor; dr Sandra Hotić-Lazarević,redovni profesor; dr Nenad Prodanović, vanredni profesor; dr Mirko Stanetić, redovni profesor; dr Krsto Jandrić, redovni profesor; dr Aleksandar Lazarević, redovni profesor; dr Branislav Gašić, docent; Snježana Obradović, stručni saradnik; Gordana Vrhovac, stručni saradnik; Danijela Dobrovoljski, stručni saradnik; Nataša Egeljić Mihajilović, stručni saradnik; Gajić Veselka, stručni saradnik; Živana Vuković Kostić, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje znanja iz etiologije, mehanizmima nastanka bolesti i njihovim kliničkim manifestacijama. Sticanje znanja o prevenciji, liječenju i ranoj rehabilitaciji u internoj medicini. Prepoznavanje urgentnih stanja koja zahtijevaju specifičan tretman u zdravstvenoj njezi u internoj medicini. Sticanje znanja u dijagnostici, liječenju i njezi u svim oblastima interne medicine. Sagledavanje potreba za zdravstvenom njegom u cilju planiranja, organizacije, realizacije i evaluacije.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita student će biti osposobljen: objasniti osnovna načela nastanka i patogenezu internističkih bolesti; prepoznati simptome i znakove, kao i hitna stanja u internoj medicini; opisati dijagnostičke postupke u otkrivanju bolesti; opisati metode liječenja internističkih bolesti; opisati komplikacije internističkih bolesti; provoditi specifičnu zdravstvenu njegu kod internističkih bolesti kao i mjere prevencije u okviru svojih kompetencija; voditi medicinsku dokumentaciju u zdravstvenoj njezi u internoj medicini;


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Zdravstvena njega u kardiologiji. Zdravstvena njega u pulmologiji. Zdravstvena njega u gastroenterologiji. Zdravstvena njega u hematologiji. Zdravstvena njega u reumatologiji. Zdravstvena njega u nefrologiji. Zdravstvena njega u endokrinologiji.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 31. proceduru (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Đukanović, Lj. (2011). Interna medicina za studente studijskog programa Zdravstvena njega. Foča: Medicinski fakultet.
Matić, Đ. (2001). Interna medicina: Zdravstvena nega u internoj medicini. 2. Izdanje. Beograd.
Manojlović, S. i Matić, Đ. (2010). Zdravstvena nega u internoj medicini. Beograd: Zavod za udžbenike.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

25+20

Seminarski rad

Posebna naznaka za predmet:

U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 60 časova (7,5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zoran Mavija, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:33

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in