Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i neurologija - ZNj

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i neurologija – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA NEUROLOŠKIH BOLESNIKA I NEUROLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

1 P + 2 V (45) + 60 SP

6

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Vlado Đajić, vanredni profesor, Šef katedre; dr Siniša Miljković, vanredni profesor; dr dr Zoran Vujković, vanredni profesor; dr Duško Račić, vanredni profesor; Sanja Grgić, docent; Verica Dragović, stručni saradnik; Jelena Kremenović, stručni saradnika

Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje odgovarajućih znanja i vještina iz oblasti neurologije, kako bi bio u stanju da samostalno ili u saradnji sa članovima stručnog tima primjenjuje stečena znanja u prevenciji neuroloških oboljenja,liječenju i rehabilitaciji osoba sa neurološkim oboljenjima, u vanbolničkoj i kliničko-bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Prikazati organizaciju, funkciju i značaj neurološke službe: od hitne neurološke ordinacije, specijalističko konzilijarne ordinacije do neurološkog odjela. Ukazati na mjesto, ulogu i značaj diplomirane medicinske sestre tehničara u podizanju efikasnosti i kvalitete uspješnosti liječenja. Primijeniti spoznaje modernog menadžmenta uspješnom sprečavanju i liječenju neuroloških bolesti, stanja i njihovih posljedica.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen: objasniti osnovna načela nastanka i patogenezu neuroloških bolesti; prepoznati simptome i znakove neuroloških bolesti; prepoznati hitna stanja u neurologiji; opisati dijagnostičke postupke u otkrivanju bolesti; opisati metode liječenja neuroloških bolesti; opisati komplikacije neuroloških bolesti; provoditi procedure specijalne zdravstvene njege u neurologiji; provoditi mjere prevencije najčešćih neuroloških oboljenja u okviru svojih kompetencija; voditi medicinsku dokumentaciju u procesu zdravstvene njege u neurologiji;


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Zdravstvena njega kod cerebrovaskularnih bolesti. Zdravstvena njega kod neuromišićnih bolesti. Zdravstvena njega kod demijelinizacionih bolesti. Zdravstvena njega kod epilesije. Zdravstvena njega kod demencija. Zdravstvena njega kod degenerativnih bolesti CNS-a.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 33. procedure (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Kostić, V. (2007). Neurologija. Beograd: Medicinski fakultet.
Babić, L., Matijević, M. i Šarenac, D. (2002). Zdravstvena njega u neurologiji. Beograd: Marketing press.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

36

Seminarski rad

10

Posebna naznaka za predmet:

U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 60 časova (7,5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Đajić Vlado, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:40

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in