Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika i psihijatrija - ZNj

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika i psihijatrija – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA I PSIHIJATRIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

1 P + 3 V (60) + 120 SP

9

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Marija Burgić Radmanović, redovni profesor; dr Milan Stojaković, redovni profesor; dr Mira Spremo, docent; Milka Trivanović, stručni saradnik; Daliborka Petković, stručni saradnik; Aleksandra Dejanović, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj predmeta je usvojiti znanje prepoznavanja psihopatologije i znanje svrstavanja psihičkih poremećaja u glavne dijagnostičke grupe (organski uslovljene psihičke disfunkcije; psihički poremećaji izazvani psihoaktivnim supstancama, shizofrenija i slični poremećaji; poremećaji u raspoloženju; anksiozni poremećaji; poremećaji izazvani stresom; poremećaji spavanja i ishrane; poremećaji ličnosti; pervazivni razvojni poremećaji; poremećaji vezani uz dječju i adolescentnu dob. Takođe, cilj je da student usvoji znanje o specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima - definisati ulogu medicinske sestre u radu s bolesnicima koji imaju psihičke poremećaje ili psihičke teškoće, definisati moguće prediktore psihičkih poremećaja.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će biti osposobljen: opisati simptome pojedinih duševnih poremećaja; dentifikovati moguće rizične faktore; odabrati primjerene intervencije usmjerene zadovoljavanju osnovnih potreba; procijeniti stanje bolesnika i moguću manipulaciju (simulacija/disimulacija); navesti terapijske pravce i metode liječenja duševnih bolesnika; brojati i objasniti vrste psihofarmaka; identifikovati moguće neželjene efekte psihofarmakoterapije; koristiti skale procjene mentalnog statusa; pripremiti bolesnika za elektrokonvulzivnu stimulaciju; kreirati rad u maloj grupi, velikoj grupi i terapijskoj zajednici; napraviti plan savjetovanja bolesnika i njegove porodice; planirati intervencije za ovisnike; demonstrirati metode zaštite u slučaju pojave agresivnog ponašanja; identifikovti i analizirati simptome i stanja koja mogu upućivati na samoubilačko ponašanje; odabrati intervencije usmjerene rehabilitaciji i resocijalizaciji bolesnika; organizovati nastavak brige za bolesnike u zajednici;


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod u psihijatriju:pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, značaj mentalnog zdravlja. Principi organizacije psihijatrijske službe. Osnove psihopatologije:poremećaji opažanja, pažnje, pamćenja, mišljenja, emocija, inteligencije, volje, nagona, svijesti, moralnosti. Psihodinamski model ličnosti. Razvoj ličnosti i mehanizmi odbrane. Odnos bolesnika prema bolesti, uticaj bolesti na porodicu bolesnika. Osnove biološkog pristupa u psihijatriji: genetika i biohemija duševnih bolesti. Shizofrene psihoze. Poremećaji raspoloženja: pojedini oblici i njihovo liječenje. Suici. Poremećaji sumanutoti. Anksiozni poremećaji. Psihofiziološki poremećaji. Poremećaji ličnosti. Organski moždani psihički poremećaji. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja izazvani zloupotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Psihijatrijski poremećaji u djetinjstvu i adolescencij. Poremećaji spavanja i psihopatološke reakcije na stres. Terapija u psihijatriji. Porodica i psihopatologija. Rizično dijete, nasilje u porodici. Unapređenje duševnog zdravlja u različitim životnim razdobljima.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 37 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Munjiza, M. (2008). Nega u psihijatriji. Banja Luka: Apeiron.
Jašević-Gašić, M. i Lečić-Toševski, D. Psihijatrija. Beograd: Medicinski fakultet.
Švraka, E., Avdić, D. i Hasanbegović-Anić, E. Okupaciona terapija. Univerzitet u Sarajevu.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

 15

Posebna naznaka za predmet:U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u trajanju od 120 časova (15 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mira Spremo, docent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:17

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in