Zdravstvena njega starih - ZNj

Zdravstvena njega starih – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA STARIH

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

3 P + 5 V (120) + 120 SP

13

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Snježana Popović-Pejičić, redovni profesor; Gordana Vrhovac, stručni saradnik; Veselka Gajić, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznavanje fiziologije starih osoba, upoznavanje najvažnijih bolesti staračkog doba, savladavanje specifičnih tehnika njege i terapije starih sa respiratornim, kardiološkim endokrinološkim, nefrološkim, gastrointestinalnim, hematološkim, reumatološkim, neurološkim, psihijatrijskim, onkološkim i drugim oboljenjima. Studenti će usvojiti znanja i vještine u sprovođenju njege starih osoba, razumjeće posebnost starih osoba i biće upoznat sa mogućnostima njihovog zbrinjavanja u institucijama i vlastitom domu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će biti osposobljeni: za prepoznavanje potreba starih sa stanovišta njege sa osvrtom na psihosocijalne probleme, subjektivno doživljavanje promjena u starosti ili bolesti i definisati potrebe stare osobe i stepen pomoći; da pripreme staru osobu za dijagnostičke i terapijske procedure; za upotrebu lijekova kod starijih osoba ( faktori rizika povezani sa uzimanjem lijekova); da organizuju zdravstvenu njegu starih u hospitalnim uslovima i obezbjeđivanje kontinuirane njege u posthospitalnim uslovima; da organizuju zdravstvenu njegu za bolesnika u terminalnoj fazi bolesti; obučavanje članova porodice u drugih zainteresovanih (volontera, njegovatelja) za palijativnu njegu u kućnim uslovima; za promociju zdravlja za osobe starije životne dobi.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Starost i starenje -socijalnomedicinski pristup. Načela gerijatrijske medicine, biologija starenja i teorija starenja. Gerijatrijska pulmologija- promjena resp. sitema kod starijih osoba. Gerijatrijska kardiologija- promjena srca i krvnih sudova kod starih osoba. Specifičnost obonjelja digestivnog sistema u starosti. Gerijatrijska endokrinologija-promjene endokrinog sistema kod starih. Gerijatrijska nefrologija-promjene urogenitalnog sistema kod starih osoba. Gerijatrijska hematologija- promjene krvi i krvotvornih organa kod star.osoba. Gerijatrijska imunologija-promjene imunološkog sistema kod starih osoba. Gerijatrijska reumatologija-promjene lokomotornog aparata kod starih osoba. Gerijatrijska neurologija-promjene CNS-a kod starih osoba. Gerijatrijska psihijatrija. Gerijatrijska hirurgija. Specifična farmakoterapija kod starih osoba.Opšta njega i prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja kod starih osoba.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 15 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine u gerijatrijskim centrima.


Literatura:
Duraković, Z. (2007). Gerijatrija- medicina starije dobi. Zagreb.
Popović-Pejčić, S. (2005). Hipotalamus-hipofiza-štitnjača i starenje. Banja Luka: Medicinski fakultet.
Sumrak, D. (2010). Opšta Gerontologija. Beograd.
Matić, Đ. (2001). Zdravstvena njega u internoj medicini. Beograd.
Ranković-Vasiljević, R. (2000). Metodita i organizacija zdravstvene njege. Beograd.
Tijanić, M. i sar. (2006). Zdravstvena njega i savremeno sestrinstvo. Beograd.
Jovanović, D. Osnovi Onkologije i palijativna njega onkoloških bolesnika.
Liječenje simptoma neizlečivih bolesti. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

26

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 120 časova (15 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Snježana Popović-Pejičić, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:23

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in