Zdravstvena njega trudnica/porodilja i ginekologija sa akušerstvom - ZNj

Zdravstvena njega trudnica/porodilja i ginekologija sa akušerstvom – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA TRUDNICA/PORODILjA I GINEKOLOGIJA SA AKUŠERSTVOM

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII

3 P + 4 V (105) + 100 SP

10

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:

dr Nenad Lučić, vanredni profesor, Šef katedre; dr Vesna Ećim-Zlojutro, redovni profesor; dr Jovanić Nebojša, redovni profesor; dr Nenad Babić, redovni profesor; dr Sanja Sibinčić, vanredni profesor; dr Branka Čančarević-Đajić, docent; Branka Kos, stručni saradnik; Aleksandra Babić, stručni saradnik;
Radetić Sandra, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje znanja i vještine iz oblasti ginekologije i akušerstva u oblasti zdravstvene zaštite žene.Formiranje lika medicinske sestre u oblasti zdravstvene njege u ginekologiji i akušerstvu, koja pokazuje znanje o zdravstvenom stanju i bolesti pacijentkinje,donošenju ispravnih odluka prilikom zdravstvene njege pacijentkinja i obezbijeđivanje sigurnosti i privatnosti pacijentkinja.Utvrđivanje prioriteta u zdravstvenoj njezi pacijenkinja, efikasna primjena metode liječenja,kao i saradnja sa medicinskim timom i porodicom pacijentkinje.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će znati da primijeni znanje u edukativno i zdravstveno–vaspitnom radu sa pacijentkinjama. Imaće primjereno znanje iz bioloških i humanih nauka, znanje o ljudskom rastu i razvoju. Biće osposobljen postaviti sestrinsku dijagnozu. Učestvovaće u prevenciji ginekoloških i akušerskih oboljenja, dijagnostici, liječenju, njezi pacijentkinja i bebe. Biće osposobljen osigurati sigurnost i zaštitu ginekološke pacijentkinje, trudnice, porodilje, babinjare i novorođenčeta. Znati čuvati profesionalnu tajnu, usvojiti profesionalno ponašanje. Osposobljen za samostalan rad u svim oblastima ginekologije i akušerstva,kao i kvalitetno vođenje medicinske dokumentacije.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Definicija i osnovni pojmovi zdravstvene njege u ginekologiji i akušerstvu. Razvoj i nepravilnosti razvoja genitalnih organa. Menstruacijski ciklus i njegove nepravilnosti. Životna dob žene, upalni procesi vulve, vagine, cerviksa, endometrijuma, parametrijuma, adneksa male karlice. Akutni abdomen u ginekologiji. Dijagnostički postupci u ginekologiji, Benigna i maligna oboljenja vulve, vagine, cerviksa, uterusa, jajnika. Endometrioza. Bračni sterilitet. Planiranje porodice. Asistirana fertilizacija. Kontracepcija. Polno prenosive bolesti. Urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu. Najčešće ginekološke operacije–otvorene i laparoskopske, Preoperativna priprema bolesnice. Postoperativna njega bolesnice. Dijagnostika i trajanje trudnoće. Prenatalne dijagnostičke procedure. Embriogeneza, rast, razvoj fetusa. Fetusne anomalije. Normalan, atipični i patološki porođaj. Zbrinjavanje novorođenčeta. Višestruka trudnoća. Indukcija porođaja i pobačaja. Opstretričke intervencije. Povrede porođajnih kanala u porodu. Pobačaji. Puerperijum–fiziološki i patološki. Laktacija. Krvarenje u trudnoći, porođaju i poslije poroda. Ektopična trudnoća. Oboljenja drugih organa i sistema i trudnoća. Preterminski i postterminski porođaj. Šok u opstretriciji. Carski rez. Novorođenče. Forenzička opstretricija. Dokumentacija i sistem pružanja zdravstvene njege i timski rad. Sestrinska funkcija i kompetencija. Profesionalno ponašanje i profesionalno čuvanje tajne.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, kolokvijuma, seminara, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvioditi na Ginekološko – akušerskoj Klinici, gdje će student biti dužan da savlada trećinu procedura (A, B, C, ili D nivo osposobljenosti) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Ećim–Zlojutro, V., Lučić, N., Miličević, S. i Višekruna, Lj. (2013). Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom njegom. Banja Luka.
Kulić Lj. (2011). Zdravstvena njega 1 i 2. Beograd.
Šimić, C., Šimić, M. i Perić, O. (2005). Ginekologija i perinatologija sa zdravstvenom njegom. Mostar.
Prof. dr. Nenad Lučić ( šef katedre), Prof. dr. Vesna Ećim-Zlojutro, Prof. dr. Jovanić Nebojša, Prof. dr. Nenad Babić, Prof.dr. Sanja Sibinčić - Nastavni tekstovi.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

16

Seminarski rad

 30

Posebna naznaka za predmet:U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u trajanju od 100 časova (12,5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Nenad Lučić, vandredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:18

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in