Zdravstvena njega u dermatovenerologiji - ZNj

Zdravstvena njega u dermatovenerologiji – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA U DERMATOVENEROLOGIJI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

1 P + 2 V (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima:Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Bogdan Zrnić, redovni profesor, Šef katedre; mr Đuka Ninković- Baroš, viši asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznavanje sa najčešćom dermatovenerološkom patologijom, sa osnovnim principima njege dermatovenerološkog bolesnika i dijagnostičkih i terapijskih procedura kod hospitalnih bolesnika, kao i kod rada sa ambulantnim bolesnicima.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će moći da: identifikuje promjene na koži kod najčešćih kožnih oboljenja; procijeni težinu oboljenja, da odredi trijažu i stepen hitnosti, kao i način zbrinjavanja dermatološkog bolesnika, da savlada principe palijativne njege hroničnih bolesnika, objasni bolesniku koje pripreme su potrebne kod dijagnostičkih procedura, te da savlada dijagnostičke procedure kod najčešćih dermatoloških oboljenja, kao kod mikološke dijagnostike, alergoloških testiranja, dermatoskopije kožnih tumora, kod biopsije kožne lezije, kao i dijagnostike u okviru bolesti koje se prenose polnim kontaktom.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Struktura kože i kožnih adneksa. Kožne patološke promjene (eflorescence). Funkcija kože. Osnovni principi u postavljanju dijagnoze kožnih oboljenja. Najčešče dijagnostičke metode u dermatovenerologiji. Terapija u dermatovenerologiji. Bolesti izazvane mikroorganizmima (virusne, gljivične i bakterijske infekcije), parazitarna oboljenja, egzantemi, alergijska oboljenja, dermatitisi (dishidrotični, numularni ekcem, irtativni kontaktni dermatitis, infektivni ekcem, atopijski dermatitis). Kolagenovaskularna oboljenja. Autoimune bulozne dermatoze. Purpura i vaskulitis. Pruritus i prurigo. Eritrodermija. Papuloskvamozna oboljenja. Bolesti kožnih adneksa (dlake, nokata i žlijezda). Neurokutana oboljenja. Cirkulatorna oboljenja kože. Tuberkuloza kože. Nodozne dermatoze. Lajmska borelioza. Tumori kože, nevusi, prekancerozna kožna oboljenja. Kožne manifestacije multisistemskih bolesti. Bolesti koje se prenose polnim kontaktom. Pedijatrijska i gerijatrijska dermatologija. Dermatovenerološka oboljenja u trudnoći.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 24 procedure (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina.


Literatura:
Zrnić, B. i sar. (2012). Dermatovenerologija. Banja Luka: Medicinski fakultet.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

46

Seminarski rad

 

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: mr Đuka Ninković-Baroš, viši asistent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:44

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in