Zdravstvena njega u oftalmologiji - ZNj

Zdravstvena njega u oftalmologiji – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA U OFTALMOLOGIJI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

1 P + 3 V  (60)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Milka Mavija, vanredni profesor;  Duška Mirnić, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje znanja iz oz osnova zdravstvene njege u oftalmologiji kroz upoznavanje sa osnovnim kliničkim manifestacijama oboljenja oka i adneksa. Sticanje znanja o osnovnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima u oftalmologiji. Sticanje znanja u prepoznavanju urgentnih stanja u oftalmologiji i specifičnosti zdravstvene njege u hitnim oftalmološkim stanjima i oboljenjima. Sticanje znanja o prevenciji sljepila i promocija zdravlja oka.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon uspješno završenog procesa učenja student će biti osposobljen da: vrši aplikaciju svih vrsta medikamenata u oftalmologiji; pruža specifičnu oftalmološku njegu tokom liječenja, te u preoperativnom i postoperativnom periodu; organizuje rad na očnom odjeljenju ili u oftalmološkoj ambulanti; vodi medicinske protokole, te ostala medicinska dokumenta; prepozna i opiše najčešće bolesti i poremećaje oka; opiše i objasni najčešće dijagnostičke postupke u oftalmologiji; pripremi bolesnika i učestvuje u izvođenju dijagnostičkih procedura i terapijskih postupaka u oftalmologiji; primijeni stečena znanja u prevenciji bolesti oka i sljepila u okviru svojih kompetencija;


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod u oftalmologiju. Orbita-bolesti i zapaljenja. Kapci- bolesti, zapaljenja, tumori. Bolesti suznih puteva. Konjuktivitis. Keratitis. Skleritis. Endoftalmitis. Uveitis. Iridociklitis. Horoiditis. Katarakta. Glaukom. Bolesti mrežnjače. Neurooftalmološke bolesti. Strabizam. Ambliopija. Refrakcione anomalije oka. Mehaničke, hemijske i fizičke povrede oka.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi (rad u malim grupama), kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 62. procedure (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina.


Literatura:
Litričin, O., Blagojević, M. i Cvetković, D. (2004). Oftalmologija. Beograd: Elit Medica-Medicinska knjiga.
Oftalmologija za sestrinstvo; udžbenik u pripremi Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

10

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

25

Aktivnost u praktičnoj nastavi

 15

Posebna naznaka za predmet:Vježbe se održavaju na Klinici za očne bolesti UKC Banjaluka

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Milka Mavija, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:14

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in