Zdravstvena njega u otorinolaringologiji - ZNj

Zdravstvena njega u otorinolaringologiji - ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA U OTORINOLARINGOLOGIJI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

1 P + 3 V (60)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Slobodan Spremo, vanredni profesor; dr Sanja Špirić, vanredni profesor; dr Dmitar Travar, docent; dr Predrag Špirić, docent; Danijela Ratešić, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta: 

Upoznavanje studenata sa osnovama patologije, dijagnostike, terapijskih procedura i planiranja zdravstvene njege u otorinolaringologiji.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon završenog procesa učenja i položenog praktičnog i teoretskog dijela, studenti su osposobljeni za identifikovanje patoloških, te procjene urgentnih stanja u otorinolaringologiji, u cilju postavljanja sestrinske dijagnoze, sprovođenja terapijskih i dijagnostičkih procedura, te izrade plana zdravstvene njege. Student je ospsobljen da objasni sve dijagnostičke procedure u otorinolaringologiji i da edukuje pacijente. Student je sposoban da samostalno sprovodi njegu i monitoring operisanih pacijenata, da prepozna nastanak komplikacija i da predloži potrebne mjere u cilju njihovog sprečavanja .


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Otologija sa audiologijom. Rinologija sa dijagnostikom. Laringologija. Urgentna stanja u otorinolaringologiji.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 39 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina.


Literatura:
Otorinolaringologija. Banja Luka: Medicinski fakultet.
Praktikum kliničkih vježbi iz otorinolaringologije.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

46

Seminarski rad

Aktivnosti u praktičnoj nastavi

 

 

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:

dr Slobodan Spremo, vanredni profesor i Danijela Ratešić, stručni saradnik

Log in