Zdravstvena njega u procesu rehabilitacije - ZNj

Zdravstvena njega u procesu rehabilitacije – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA U PROCESU REHABILITACIJE

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

2 П + 3 В (75)

13

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Slavica Jandrić, redovni  profesor, Šef katedre; dr Mihajlo Stefanovski, vanredni profesor; dr Gordana Stefanovski, vanredni profesor; mr Branislava Marjanović, viši asistent; mr Draško Prtina, viši asistent; mr Teodora Talić, viši asistent; mr Tanja Nožica, viši asistent; Leonida Krminac, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj izučavanja predmeta je prvenstveno zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije uz fizikalnu medicinu (primjenu prirodnih i vještačkih fizičkih agensa), što predstavlja osposobljavanje studenata da upravljaju privremenim i trajnim posljedicama bolesti i povreda, sa kojima će se sretati u svojoj praksi, kao i da i učestvuju u maksimalno mogućem osposobljavanju ovih osoba za integraciju u društvenu zajednicu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će imati razvijen savremen, humanistički i etički pristup osobi sa funkcionalnim deficitom i onesposobljenjem, steći će neophodna znanja o procesu njege u habilitacij i rehabilitaciji. Na polju vještina poslije procesa učenja, savladaće i usvojiti vještine u testiranju stepena funkcionalnih ograničenja pacijenata, kao i očuvanosti njegovih potencijala, fizičkih i psihosocijalnih. Na osnovu završenog procesa učenja, student će biti obučen da procijeni opasnost i identifikuje promjene koje mogu biti u sklopu sekundarnih posljedica, objasni i predloži pacijentu i rehabilitacionom timu, postupke i mjere u okviru zdravstvene njege za njihovo sprečavanje, poznavajući indikacije i kontraindikacija za primjenu određenih fizičkih agensa. Student će biti osposobljen za rad sa pacijentima na planu osamostaljivanja i nezavisnosti, kao i za komunikacione i edukativne vještine i sposobnost da utiče na motivaciju bolesnih i povrijeđenih u procesu rehabilitacije, kao i članova njegove porodice, uz međusobno uvažavanje i vrednovanje svih članova tima.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Zdravstvena njega u procesu medicinske habilitacije i rehabilitacije. Zadaci medicinske sestre u okviru Fizikalne medicine (principi, zadaci, podjela). Elektroterapija: jednosmjerne, naizmjenične, niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne struje. Termo i hidroterapija; balneoklimatologija; značaj i vrste prirodnih faktora liječenja. Ultrazvuk-primjena u medicinskoj rehabilitaciji; fototerapija, biostimulativni laser i magnetoterapija. Načela i metode liječenja u medicinskoj rehabilitaciji (njega u procesu rehabilitacije, kineziologija, kineziterapija, ortoze i proteze, sredstva za samopomoć, osposobljavanje za aktivnosti samozbrinjavanja (AS) i svakodnevnog života (ASŽ), radna terapija, psihosocijalna rehabilitacija). Testiranja (mjerenja i funkcionalna testiranja) u medicinskoj rehabilitaciji (zadaci medicinske sestre). Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije pacijenata sa oštećenjem centralnog nervnog sistema (hemiplegije, paraplegije, tetraplegije, hranjenje kod spastičnih stanja, oblačenje, održavanje lične higijene, hemiplegično rame). Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije pacijenata sa oštećenjem perifernog nervnog sistema. Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije ortopedsko-traumatoloških bolesnika i postoperativnih stanja. Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije pacijenata sa amputiranim ekstremitetima (njega bataljka, održavanje proteze, bandažiranje). Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije oboljele i povrijeđene djece. Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije pacijenata sa respiratornim i kardio-vaskularnim oboljenjima. Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije reumatoloških bolesnika. Zdravstvena njega u procesu medicinske rehabilitacije pacijenata nakon ugradnje endoproteze kuka (korektivni položaj, zaštitni položaji).


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođena vježbi savlada 29 procedura (A, B, C ili D nivoa osposobljenosti) iz kataloga kliničkih vještina.


Literatura:
Jandrić, Đ.S. Osnovi Fizikalne medicine i rehabilitacije.
Jandrić, Đ.S. (2005). 101 pitanje o koksartrozi i vještačkom kuku. Banja Luka: Medicinski fakultet.
Jandrić, Đ.S. (2012). Skolioze, kifoze i lordoze. Laktaši: Grafomark.
Savić, K. i Mikov, A. (2007). Re-Habilitacija dece i omladine. Novi Sad: OrtoMedics.
Jović, S. (2004). Neurorehabilitacija. Beograd.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

16

Praktični ispit

 30

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Slavica Jandrić, redovni  profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:27

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in