Zdravstvena statistika i informatika - ZNj

Zdravstvena statistika i informatika – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

1 P + 1 V (30)

2

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Vlado Krunić, vanredni profesor; Dragana Preradović, asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj predmeta je da student stekne znanja i vještine za: sprovođenje statističkih istraživanja i njihovu analizu u zdravstvu i medicini, svakodnevnu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon položenog predmeta student će steći znanja iz oblasti deskriptivne statistike i vještine za upotrebu: statističkih alata (SPSS i Excel); samostalno sprovođenje istraživanja i samostalno vršenje analize istih; donosi zaključke i pravi prezentaciju rezultata istraživanja (Power Point i Word); primijeni informaciono-komunikacione tehnologije u svim oblastima zdravstva i medicine. Student će samostalno moći da kreira, sprovede, prikupi, analizira i prezentuje podatke koje prikupi kroz istraživanja na navedenim aplikacijama.


Kompetencije:
2, 6, 7, 8, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod u opštu i zdravstvenu statistiku. Načini prikupljanja podataka. Deskriptivna statistika. Gausova i Bernulijeva raspodjela. Testiranje statističkih hipoteza. Neparametarski testovi. Korelaciona analiza. Uvod u osnovno poznavanje računara (operativni sistem, hardver, softver). Osnove računarskih mreža i Interneta. Primjena računara u zdravstvu i medicini (obrada zdravstvenih i medicinskih podataka, medicinski i zdravstveni informacioni sistemi, medicinska i zdravstvena dijagnostika, standardi u zdravstvenoj i medicinskoj informatici, telemedicina i eZdravstvo).


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Tanjiga, R. (2004). Statistika u medicini. Banja Luka: ISA.
Tanjiga, R. (2006). Zdravstveni informacioni sistema. Banja Luka: ISA.
Komić, J. Statistika. Banja Luka: Ekonomski fakultet.
Nastavni tekstovi sa predavanja i vježbi koji su dostupni na sajtu i predstavljaju rezime.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

6

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

40

Aktivnost

4

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Vlado Krunić, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:47

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in