CENTAR ZA BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Centar za biomedicinska istraživanja je sastavni dio Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na kom se odvija naučnoistraživački rad i podstiče unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada. Centar u temelju  osposobljava studente za naučnoistraživački rad, što predstavlja osnovu za publikovanje u naučnim časopisima, učešće u naučnim projektima te napredovanje u saradničkim i nastavničkim zvanjima.  U ovom centru kandidati  imaju priliku da rade sa mentorom na istraživačkim projektima (ili kliničkim studijama), obavljaju samostalni naučno-istraživački rad, prezentuju rezultate sopstvenih istraživanja na naučnim skupovima, i objavljuju rezultate istih u referentnim naučnim časopisima. U planu rada Centra je saradnja i sa drugim istraživačkim laboratorijama.

Misija Centra je primarno obrazovanje budućih istraživača s ciljem samostalne i kreativne primjene naučnih znanja, specifičnih za pojedina naučnoistraživačka područja. Pokretanjem rada Centra stvorili su se preduslovi da istraživači mogu da apliciraju na različite istraživačke projekte te da se udružuju sa sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Osim toga, Centar pruža uslove za istraživački rad studenata doktorskih studija.

Danas je prisutan trend da su master/magistarski radovi i doktorske disertacije  povezane sa istraživanjima koja se zasnivaju na primjeni raznih laboratorijskih i istraživačkih tehnika. Centar za biomedicinska istraživanja u svom sastavu ima sve potrebne laboratorije  za sprovođenje svih istraživanja:

  • Laboratorij za histologiju i ćelijsku biologiju (patologija, anatomija, histologija, embriologija, elektronska mikroskopija)
  • Laboratorij za molekularnu biologiju i genetiku
  • Laboratorij za imunologiju
  • Laboratorij za mikrobiologiju
  • Laboratorij za biohemiju
  • Laboratorij za farmakologiju i toksikologiju
  • Laboratorij za fiziologiju
  • Vivarijum za eksperimentalne životinje

Sve navedene aktivnosti koje će se odvijati u ovom Centru doprinijeće osamostaljivanju magistara/mastera i doktora nauka u naučno-istraživačkom razvoju.