ЦЕНТАР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Центар за биомедицинска истраживања је саставни дио Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на ком се одвија научноистраживачки рад и подстиче унапређење квалитета научноистраживачког рада. Центар у темељу  оспособљава студенте за научноистраживачки рад, што представља основу за публиковање у научним часописима, учешће у научним пројектима те напредовање у сарадничким и наставничким звањима.  У овом центру кандидати  имају прилику да раде са ментором на истраживачким пројектима (или клиничким студијама), обављају самостални научно-истраживачки рад, презентују резултате сопствених истраживања на научним скуповима, и објављују резултате истих у референтним научним часописима. У плану рада Центра је сарадња и са другим истраживачким лабoраторијама.

Мисија Центра је примарно образовање будућих истраживача с циљем самосталне и креативне примјене научних знања, специфичних за поједина научноистраживачка подручја. Покретањем рада Центра створили су се предуслови да истраживачи могу да аплицирају на различите истраживачке пројекте те да се удружују са сличним институцијама у земљи и иностранству. Осим тога, Центар пружа услове за истраживачки рад студената докторских студија.

Данас је присутан тренд да су мастер/магистарски радови и докторске дисертације  повезане са истраживањима која се заснивају на примјени разних лабораторијских и истраживачких техника. Центар за биомедицинска истраживања у свом саставу има све потребне лабораторије  за спровођење свих истраживања:

  • Лабораториј за хистологију и ћелијску биологију (патологија, анатомија, хистологија, ембриологија, електронска микроскопија)
  • Лабораториј за молекуларну биологију и генетику
  • Лабораториј за имунологију
  • Лабораториј за микробиологију
  • Лабораториј за биохемију
  • Лабораториј за фармакологију и токсикологију
  • Лабораториј за физиологију
  • Виваријум за експерименталне животиње

Све наведене активности које ће се одвијати у овом Центру допринијеће осамостаљивању магистара/мастера и доктора наука у научно-истраживачком развоју.