ДОКУМЕНТИ

СТАТУТ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о дисциплинском и материјалној одговорности радника

Правилник о допуни правилника о дисциплинској одговорности УНИБЛ

Правилник дигитални репозиторијум

Правилник оригиналност радова

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији УНИБЛ

Упутство за писање семинарског  и дипломског рада 

Правилник о раду етичког одбора

Правилник о клиничком стажу студената МФ Стоматологија

Правила студирања на II циклусу студија, студијски-програм-ЗЊ-МФ-БЛ

Правилник о издавачкој дјелатности

Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање научних скупова

Правилник дисциплинска одговорност запослених на УНИБЛ

Правилник о дипломским раду

Одлука о Измјени правилника о дипломском раду

Правилник о дисциплинској одговорности студената УНИБЛ

Правилник о поступку избора наставника и сарадника Правилник о специјализацијама

Правилник о еквиваленцији раније стеченог знања

Правилник о еквиваленцији на Медицинском-факултету

Правилник о избору органа Универзитета

Правилник о ванредном студију

Правилник о Фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког и умјетничког рада на Универзитету у Бањој Луци

Правилнико условима и начину држања експерименталних животиња Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Правилник о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци

Правилник о измјенама Правилника о кориштењу припадајућег дијела

Правила студирања на III циклусу студија

Правилник о признањима и наградама за резултате у публицистици

Правилник о коришћењу припадајућег дијела властитих средстава МФ УНИБЛ

Правилник о раду Специјалистичког центра Дентална клиника

Правилник о мјерилима за остваривање права на исплату новчаних накнада у Специјалистичком центру Дентална клиника