Katedre

Katedra za babištvo

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za babištvo

Prof. dr Branka Čančarević Đajić

 

24.02.2026.

branka.cancarevic-djajic@med.unibl.org

Osnove instrumentiranja u akušerstvu

Dojenje i laktacija

Zdravstvena njega u ginekološkoj onkologiji

Zdravstvena njega u puerperijumu

Zdravstvena njega trudnica sa preeklampsiom i eklampsiom

Zdravstvena njega u porodu

Asistiranje kod dijagnostičkih i terapijskih

procedura u akušerstvu

Psiho-fizička priprema za porod

Katedra za anatomiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za anatomiju

Prof. dr Zdenka Krivokuća

28.03.2023.

zdenka.krivokuca@med.unibl.org

Anatomija

Virtualna anatomija CNS i PNS

Anatomija i dentalna anatomija

Anatomija sa histologijom

Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa

Anatomija | Histologija i embriologija

Anatomija i histologija

Katedra za analitiku lijekova

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za analitiku lijekova

 Doc. dr Irena Kasagić Vujanović

 

24.02.2026.

irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org

Analitika lijekova

Medicinska sredstva

Sportska farmacija

Biomedicinska analitika

Katedra za bromatologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za bromatologiju

Prof. dr Brižita Đorđević

 

24.02.2026.

brizita.djordjevic@pharmacy.bg.ac.rs

Bromatologija

Dijetetska hrana i suplementi

Dijetetika

Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opšte upotrebe

Javnozdravstveni značaj pravilne ishrane

Praktikum iz bromatologije

Organizacija laboratorije za analizu namirnica

Tehnologija i bezbjednost hrane

Katedra za bolesti zuba i endodonciju

Katedra za bolesti zuba i endodonciju

Prof. dr Aleksandra Đeri

23.09.2025.

aleksandra.djeri@med.unibl.org

Bolesti zuba pretklinika

Blok: restaurativna dentalna medicina

Gerostomatologija

Klinička endodoncija

Mašinska endodoncija

Mobilna protetika

Pretklinička endodoncija

Restaurativna dentalna medicina

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

Bolesti zuba – pretklinika

Klinička endodoncija

Restaurativna odontologija

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

Katedra za ginekologiju i akušerstvo

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za ginekologiju i akušerstvo

Prof. dr Branka Čančarević Đajić

24.12.2024.

branka.cancarevic-djajic@med.unibl.org

Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i

akušerstvu, perinatologija

Ginekologija i akušerstvo

Akušerstvo | Zdravstvena njega u akušerstvu

Ginekologija | Zdravstvena njega u ginekologiji

Komplikacije u porodu i puerperijumu

Polni odgoj i planiranje porodice

Rizična i patološka trudnoća

Seksualno i reproduktivno zdravlje

Trudnoća, porod, puerperijum

Zdravstvena njega trudnica/porodilja i

ginekologija sa akušerstvom

Zdravstvene njega u ginekologiji i akušerstvu iginekologija i akušerstvo

 

Katedra za dermatovenerologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za dermatovenerologiju

Prof. dr Bogdan Zrnić

28.03.2023

bogdan.zrnic@med.unibl.org

Dermatovenerologija

Zdravstvena njega žena u dermatovenerologiji

Zdravstvena njega u dermatovenerologiji

Izabrane teme iz zdravstvene njege u

dermatovenerologiji

Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju

 

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju

Prof. dr Olivera Dolić

23.09.2025.

olivera.dolic@med.unibl.org

Blok: pedodoncija

Vještina komuniciranja

Dječija dentalna medicina

Ishrana i oralna oboljenja

Osnovi prevencije i javno oralno zdravlje

Profesionalne bolesti u dentalnoj medicini

Profilaksa oralnih oboljenja

Povrede usta i zuba kod djece

Stomatološka zaštita u zajednici

Dječija stomatologija

Preventivna stomatologija

Povrede usta i zuba kod djece

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim

potrebama

Katedra za infektivne bolesti

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za infektivne bolesti

Prof. dr Antonija Verhaz

23.12.2024.

antonija.verhaz@med.unibl.org

Infektivne bolesti

Biološki mehanizmi infektivnih bolesti

Infektivne bolesti sa specijalnom

epidemiologijom

Zdravstvena njega u infektologiji i infektivne bolesti

Infektivne bolesti i njega

Katedra za internu medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za internu medicinu

Prof. dr Snježana Popović Pejičić

28.10.2025.

snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org

Osnove kliničkih metoda istraživanja

Interna medicina sa pedijatrijom

Interna medicina

Klinička propedevtika

Pregled bolesnika sa srčanim manama

Zdravstvena njega internističkih bolesnika i

interna medicina

Osnovi interne medicine

Zdravstvena njega internističkih bolesnika

Katedra za javno zdravlje

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za javno zdravlje

 

Prof. dr Janja Bojanić

 

28.10.2025.

janja.bojanic@med.unibl.org

Epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti

Informatika u biomedicini

Principi istraživanja u javnom zdravstvu

Primjena matematičkih i statističkih metoda u medicini

Socijalna medicina

Epidemiologija

Medicina i društvo

Primenjena epidemiologija

Stanovništvo, ekologija i medicina

Socijalna medicina

Higijena

Kontinuirani tretman i praćenje hroničnih

nezaraznih bolesti

Ishrana i dijetetika

Javno zdravlje

Sociologija zdravlja, bolesti i multikultura

Ishrana i medicinska dijetetika

Upravljanje medicinskim otpadom

Javno zdravlje

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Analiza namirnica

Epidemiologija

Komunalna higijena

Menadžment u zdravstvu

Tehnologija otpadnih voda

Toksini u hrani

Upravljanje otpadom

Higijena i preventivna medicina

Zdravstveno vaspitanje sa higijenom

Stanovništvo, ekologija i stomatologija

Socijalna medicina (javno zdravlje)

Javno zdravlje i epidemiologija

Katedra za medicinsku biohemiju

Katedra za medicinsku biohemiju

Prof. dr Marija Matić

 

24.02.2026.

marija_opacic@yahoo.com

Opšta i oralna biohemija

Biohemija slobodnih radikala

Klinička biohemija

Medicinska biohemija i hemija

Klinička biohemija

Medicinska biohemija

Opšta biohemija

Opšta farmaceutska biohemija

Slobodni radikali i antioksidansi – metode

praćenja oksidativnog stresa

Biohemija

Medicinska biohemija

Klinička biohemija 1

Klinička biohemija 2

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

 

Prof. dr Miroslav Petković

 

28.10.2025.

miroslav.petkovic@med.unibl.org

Biologija ćelije I

Osnove laboratorijskih metoda istraživanja

Klinička mikrobiologija

Molekularna dijagnostika u mikrobiologiji

Mikrobiologija i imunologija

Imunologija

Farmaceutska mikrobiologija

Mikrobiologija

Odabrana poglavlja mikrobiologije

Osnovi bakteriologije, virusologije i

parazitologije

Mikrobiologija sa parazitologijom

Intrahospitalne infekcije

Imunologija sa imunohemijom

Bolničke infekcije

Medicinska i sanitarna mikrobiologija

Molekularne tehnike u sanitarnoj laboratoriji

Katedra za medicinu rada i sporta

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za medicinu rada i sporta

Doc. dr Nada Marić

 

24.02.2026

nada.maric@med.unibl.org

Medicina rada

Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika

Buka i vibracije

Zaštita u radnoj sredini

Opasne supstance na radnom mjestu

Katedra za maksilofacijalnu hirurgiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za maksilofacijalnu hirurgiju

Prof. dr Ružica Kozomara

23.09.2024.

ruzica.kozomara@med.unibl.org

Maksilofacijalna hirurgija

Urgentna dentalna medicina

Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija

Maksilofacijalna hirurgija

Urgentna stomatologija

Katedra za neurologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za neurologiju

Prof. dr Vlado Đajić

28.10.2025.

vlado.djajic@med.unibl.org

Neuropsihijatrija

Opšta i oralna histologija i embriologija

Dijagnostičke i terapijske novine u neurologiji

Neurologija

Opšta i oralna histologija

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i

neurologija

Neurologija i neurofiziologija

Katedra za ortopediju vilica

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za ortopediju vilica

Doc. dr Adriana Arbutina

23.09.2025.

adriana.arbutina@med.unibl.org

Dentalna fotografija

Interdisciplinarna ortodoncija

Klinička istraživanja u dentalnoj medicini

Klinička ortopedija vilica

Menadžment u dentalnoj medicini

Nanomaterijali

Ortopedija vilica-pretklinika

Klinička istraživanja u stomatologiji

Prethirurška ortodontska terapija

Menadžment u stomatologiji

Ortopedija vilica

Katedra za onkologiju i radioterapiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za onkologiju i radioterapiju

 

Prof. dr Zdenka Gojković

 

28.06.2022.

zdenka.gojkovic@med.unibl.org

Osnovi dentalne radiologije

Onkologija sa radioterapijom

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika i

Onkologija

Medicinska onkologija

Katedra za otorinolaringologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za otorinolaringologiju

Prof. dr Mirjana Gnjatić

28.03.2023.

mirjana.gnjatic@med.unibl.org

Otorinolaringologija

Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom

hirurgijom

Zdravstvena njega u otorinolaringologiji

Izabrane teme iz zdravstvene njege u

otorinolaringologiji

Katedra za oftalmologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za oftalmologiju

Prof. dr Milka Mavija

28.03.2023.

milka.mavija@med.unibl.org

Oftalmologija

Zdravstvena njega u oftalmologiji

Izabrane teme iz zdravstvene njege u oftalmologiji

Katedra za oralnu hirurgiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za oralnu hirurgiju

Doc. dr Saša Marin

23.09.2025.

sasa.marin@med.unibl.org

Anesteziologija u dentalnoj medicini

Implantologija

Oralna hirurgija

Endodontska hirurgiju

Oralna hirurgija sa stomatološkom anestezijom

Katedra za psihijatriju

Katedra za psihijatriju

Prof. dr Mira Spremo

28.03.2023.

mira.spremo@med.unibl.org

Mentalno zdravlje u zajednici

Psihijatrija

Mentalno zdravlje

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika i psihijatrija

Mentalno zdravlje u zajednici

Mentalno zdravlje i zdravstvena njega

psihijatrijskih bolesnika

Katedra za patološku anatomiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za patološku anatomiju

Prof. dr Radoslav Gajanin

28.03.2023.

radoslav.gajanin@med.unibl.org

Opšta i oralna patologija

Onkološka patologija

Patološka anatomija

Patologija

Klinička citologija

Laboratorijske histopatološke metode

Katedra za pedijatriju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za pedijatriju

Prof.dr Jelica Predojević Samardžić

28.03.2023.

jelica.predojevic.samardzic@med.unibl.org

Neonatologija

Pedijatrija

Zdravlje mladih

Pedijatrija | Njega zdravog i bolesnog djeteta sa posebim osvrtom na novorođenče

Fiziologija i pataologija novorođenčeta | Njega i nadzor novorođenčeta

Zdravstvena njega u pedijatriji i pedijatrija

Pedijatrija

Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija

Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu

Prof. dr Nataša Trtić

23.12.2024.

natasa.trtic@med.unibl.org

Estetska parodontalna hirurgija

Klinička parodontologija

Kompleksna terapija oboljenja parodoncijuma

Oralna medicina

Osnovi parodontologije

Oralna higijena

Pušenje i oralno zdravlje

Pacijenti rizika

Kompleksna terapija oboljenja parodoncijuma

Oralna higijena

Parodontologija

Pacijenti rizika

Katedra za porodičnu medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za porodičnu medicinu

Prof. dr Gordana Tešanović

28.03.2023.

gordana.tesanovic@med.unibl.org

Porodična medicina

Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici

Katedra za patološku fiziologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za patološku fiziologiju

Prof. dr Nela Rašeta Simović

28.03.2023.

nela.raseta@med.unibl.org

Patološka fiziologija

Biohemijski testovi u patofiziologiji

Patološka fiziologija

Odabrana poglavlja iz patološke fiziologije

Patofiziologija

Katedra za radiologiju i nuklearnu medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za radiologiju i nuklearnu medicinu

Prof. dr Saša Vujnović

 

23.12.2024.

 

sasa.vujnovic@med.unibl.org

Osnovi dentalne radiologije

Radiologija i nuklearna medicina

Radiologija

Metode i tehnologija dijagnostičke radiologije zasnovane na dokazima

Akvizicija i procesiranje slike

Vaskularna interventna radiologije

Pozitronska emisiona tomografija

Radiološka anatomija

Radionuklidna terapija

Radiološka patologija

Radiografske tehnike 1

Radiografske tehnike 2

Ultrazvučna dijagnostika

Uvod u nuklearno medicinske aparate

Uvod u radiološke aparate

Jonizujuće zračenje i zaštita

Najnovije tehnike u detekciji zračenja

Kontrastna sredstva

Kompjuterska tomografija

Magnetna rezonancija

Nevaskularna interventna radiologija

Katedra za radiološku tehnologiju

Katedra za radiološku tehnologiju

Prof. dr Goran Marošević

 

24.02.2026.

goran.marosevic@med.unibl.org

Integrisani uređaji u dijagnostici zasnovanoj na dokazima

Metodologija naučnog istraživanja u zdravstvenim naukama

Menadžment promjena i upravljanje kvalitetom

Metode i tehnologija interventne radiologije

zasnovane na dokazima

Metode i tehnologija radioterapije zasnovana na dokazima

Obrada digitalnih radioloških snimaka

Obrada podataka naučnih studija u zdravstvenim naukama

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Stereotaksijska radioterapija i radiohirurgija

Osnove radiologije

Radiobiologija

Zaštita od zračenja

Kontrola kvaliteta u radijacijskoj tehnologiji

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Pedagogija i mentorski proces u radiološkoj

tehnologiji

Planiranje u radioterapiji

Radijacijska onkologija

Radioterapijski aparati

Radiofarmacija

Uvod u nauku i naučno pisanje

Osnove radiologije

Katedra za sestrinstvo

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za sestrinstvo

 Doc. dr Nataša Pilipović-Broćeta

 

24.02.2026.

natasa.pilipovic.broceta@gmail.com

Dugotrajna njega bolesnika

Edukacijski i mentorski proces u zdravstvenoj njezi

Javnozdravstveni pristup prevenciji nasilja i povreda kod djece i omladine

Napredna zdravstvena njega i interprofesionalna praksa

Publikovanje stručnog i naučnog istraživačkog rada

Upravljanje zdravstvenim timovima

Komunikacija u zdravstvenoj njezi

Multidisciplinarna zdravstena njega

Organizacija i menadžment zdravstvenoj njezi

Promocija zdravlja

Sestrinstvo u zajednici

Uvod u zdravstvenu njegu

Zdravstvena njega starih

Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi

Palijativna njega         

Komunikacijske vještine

Vještina komuniciranja u zdravstvu

Organizacija i menadžment u zdravstvu

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu

Asistiranje kod endoskopskih procedura

Zdravstvena njega u procesu rehabilitacija

Zdravstvena njega starih i gerontologija

Komunikacija u zdravstvenoj njezi

Uvod u zdravstvenu njegu

Komunikologija

Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji

Katedra za sudsku medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za sudsku medicinu

Prof. dr Željko Karan

28.03.2023.

zeljko.karan@med.unibl.org

Forenzička medicina i medicinsko pravo

Sudska medicina

Laboratorijske metode u forenzičkoj medicini

Katedra za stomatološku protetiku

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za stomatološku protetiku

 

Prof. dr Sanja Gnjato

 

23.12.2024.

 

sanja.gnjato@med.unibl.org

Gnatologija

Dentalna morfologija

Osobe sa posebnim potrebama u dentalnoj medicini

Dentalni materijali

Dentalna protetika pretklinika

Estetika u dentalnoj medicini

Primjena računaskih tehnologija u dentalnoj

medicini

Fiksna protetika

Gnatologija

Estetika u stomatologiji

Istraživanja materijala u stomatologiji

Kompjuterizovana stomatologija

Stomatološki materijali

Stomatološka protetika – klinika (mobilna)

Stomatološka protetika – klinika (fiksna)

Stomatološka protetika – pretklinika

Katedra za toksikologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za toksikologiju

Prof. dr Biljana Antonijević

 

24.02.2026.

biljana.antonijevic@pharmacy.bg.ac.rs

Istraživanje i razvoj lijekova

Metabolizam lijekova i otrova

Toksikologija

Toksikologija sa analitikom

Kliničko – toksikološke analize

Katedra za urgentnu medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za urgentnu medicinu

Prof. dr Nada Banjac

28.10.2025.

hitnanac@domzdravljabanjaluka.com

Prva pomoć

Klinička praksa 1

Klinička praksa 2

Klinička praksa 1 – njega bolesnika

Klinička praksa 2 – prva pomoć

Urgentna medicina i hitna stanja u laboratorijskoj medicini

Osnove urgentne medicine

Katedra za fiziologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za fiziologiju

Prof. dr Amela Matavulj

28.03.2023.

amela.matavulj@med.unibl.org

Opšta i oralna fiziologija

Medicinska fiziologija

Fiziologija fizičke aktivnosti

Opšta i oralna fiziologija

Fiziologija

Izborna istraživačka metoda

Uvod u nauku o laboratorijskim životinjama

Fiziologija

Katedra za farmakognoziju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za farmakognoziju

Prof. dr Silvana Petrović

28.03.2023.

silvana.petrovic@med.unibl.org

Farmakognozija 1

Farmakognozija 2

Fitoterapija

Praktikum iz farmakognozije

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju

Prof. dr Momir Mikov

 

24.02.2026.

mikovmomir@gmail.com

Biološka raspoloživost i ekvivalentnost lijekova

Klinička farmacija

Farmakokinetika

Klinička farmakokinetika

 

Katedra za farmaceutsku tehnologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za farmaceutsku tehnologiju

Doc. dr Nataša Bubić Pajić

25.03.2025.

natasa.bubic.pajic@med.unibl.org

Farmaceutska tehnologija 1

Farmaceutska tehnologija 2

Farmaceutska tehnologija 3

Kozmetologija

Odabrana poglavlja industrijske farmacije

Osnovi farmaceutske biotehnologije

Savremeni farmaceutski oblici

 

Katedra za farmaceutsku hemiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

 Katedra za farmaceutsku hemiju

Doc. dr Žarko Gagić

zarko.gagic@med.unibl.org

Modeliranje i sinteza farmakološki aktivnih supstanci

Dizajn lijekova

Odabrana poglavlja farmaceutske hemije

Farmaceutska hemija 1

Farmaceutska hemija 2

Farmaceutska hemija 3

Katedra za humanu genetiku

Katedra za humanu genetiku

Prof. dr Stojko Vidović

stojko.vidovic@med.unibl.org

Biologija ćelije II

Uvod u eksperiment i laboratoriju

Humana genetika

Molekularna biologija u medicini

Biologija sa genetikom

Biologija sa humanom genetikom

Molekularna genetika

Osnove humane genetike

Biologija ćelije sa humanom genetikom

Tehnike molekularne biologije u medicini

Citogenetika

Katedra za histologiju i embriologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za histologiju i embriologiju

Prof. dr Vesna Ljubojević

vesna.ljubojevic@med.unibl.org

Histologija i embriologija

Histološke metode

Ćelijske i tkivne kulture

Katedra za hirurgiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za hirurgiju

Prof. dr Milan Simatović

milan.simatovic@med.unibl.org

Individualni izborni predmet

Hirurgija

Opšta hirurgija

Zdravstvena njega hirurških bolesnika

Zdravstvena njega u kriznim situacijama

Zdravstvena njega hirurških bolesnika i hirurgija

Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom

Minimalna invazivna hirurgija

Zdravstvena njega u kriznim situacijama i

katastrofama

Katedra za intezivnu medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za intezivnu medicinu

Prof. dr Peđa Kovačević

 

24.02.2026.

pedja.kovacevic@med.unibl.org

Osnove anestezije i reanimacije

Multidisciplinarna zdravstvena njega

Zdravstvena njega u jedinici intenzivnog liječenja

Palijativna njega

Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Doc. dr Bosa Mirjanić Azarić

 

24.02.2026.

 bosa.mirjanic@med.unibl.org

Biohemijski markeri prenatalnog i neonatalnog skrininga

Laboratorijska dijagnostika bolesti centralnog nervnog sistema

Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora

Kontrola kvaliteta rada u laboratorijskoj

medicini

Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze

Laboratorijska dijagnostika u reumatologiji

Laboratorijska endokrinologija

Laboratorijska praksa

Naučnoistraživački rad

Organizacija i menadžment u laboratorijskoj

medicini

Rad sa biološkim uzorcima

Hematologija sa laboratorijskim tehnikama

Katedra za sanitarno inženjerstvo

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za sanitarno inženjerstvo

Doc. dr Bosa Mirjanić Azarić

 

24.02.2026.

bosa.mirjanic@med.unibl.org

Dezinfekcija, dezinsekcija i  deratizacija

Inspekcijski nadzor

Medicinski otpad

Opšta i sanitarna hemija

Pisanje, upravljanje i implementacija projekata

Sanitarno inženjerstvo u vanrednim uslovima

Stručna praksa 1

Stručna praksa 2

Stručna praksa 3

Stručna praksa 4

Uvod u nauku

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo

Doc. dr Vanda Marković Peković

 

24.02.2026

vanda.markovic-pekovic@med.unibl.org

Etika i deontologija u farmaciji

Istorija farmacije

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Uvod u farmaciju

Farmaceutska etika i deontologija

Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika

Farmaceutska praksa sa vještinama komunikacije

Farmakoterapija

Katedra za transfuzijsku medicinu

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za transfuzijsku medicinu

Doc. dr Gordana Guzijan

 

24.02.2026.

gordanaguzijan@yahoo.com

Transfuziologija

Osnovi transfuziologije

Osnovi transfuzijske medicine i transplantacije

Katedra za fizioterapiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za fizioterapiju

Doc. dr Olivera Pilipović Spasojević

 

24.02.2026.

olivera.spasojevic@med.unibl.org

Kineziologija

Kineziologija sa kineziometrijom

Klinička kineziterapija

Menadžment u zdravstvu i organizacija rada u

fizioterapiji

Metode procjene u fizioterapiji

Motorno učenje

Naučnoistraživački rad u fizioterapiji

Opšta i klinička kineziterapija

Primijenjena istraživanja u kineziterapiji,

fizikalnoj terapiji i ergonomiji

Prevencija tjelesnih deformiteta

Specijalne tehnike u fizioterapiji

Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu

Fizioterapija u kardiologiji, pulmologiji i

reumatologiji

Fizioterapija u pedijatriji

Fizioterapija sportskih povreda

Fizioterapija u hirurgiji, ortopediji i

traumatologiji

Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju

Prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara

 

 

28.03.2023

svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org

Analiza naučnih publikacija

Etika u naučnoistraživačkom radu i publikovanju

Metodologija naučnoistraživačkog rada i

publikovanja u medicini I

Metodologija naučnoistraživačkog rada i

publikovanja u medicini II

Principi GCP/GLP

Pisanje i menadžment istraživačkog projekta i studija

Etika u naučnoistraživačkom radu i publikovanju

Pisanje i menadžment istraživačkog projekta

Uvod u nauku

Dentalna farmakologija

Klinička toksikologija

Klinička farmakologija

Nauka i medicina

Nacionalna politika lijekova

Nauka u medicini

Farmakologija i farmakoterapija

Farmakologija 1

Farmakologija 2

Farmakoterapija

Farmakologija

Farmakologija sa toksikologijom

Klinička farmakologija

Osnove farmakologije i toksikologije

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

KATEDRE

 ŠEFOVI KATEDRI

IMEJL ADRESE

PREDMETI

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Doc. dr Tatjana Nožica Radulović

 

 

28.03.2023.

tatjana.nozica@med.unibl.org

Fizikalna medicina

Fizikalna medicina i rehabilitacija u

reumatologiji

Zdravstvena njega u procesu rehabilitacije

Socijalna integracija osoba sa onesposobljenjem

Medicina bola

Balneoklimatologija

Medicinska rehabilitacija 1

Medicinska rehabilitacija 2

Ortotika i protetika

Osnove farmakologije i toksikologije

Rehabilitacija sportskih povreda

Terapija bola

Fizikalni agensi i primjena u fizioterapiji