DIPLOMSKI STUDIJI (I CIKLUS)

MEDICINA

O studijskom programu

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Medicine traje 6 akademskih godina. Nastava se sastoji iz osnovne nastave i izbornih predmeta. Izvodi se kroz 44 obavezna predmeta, izbornih predmeta i diplomskog rada. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija akademsko zvanje DOKTOR MEDICINE 360 ECTS. Na prvim godinama studija izučavaju se bazični biomedicinski predmeti kako bi se naučila struktura, organizacija i funkcija organa, organskih sistema i čovjeka što omogućava da student lakše uđe u svijet kliničke medicine. Nastavni proces predviđa: predavanja, veliki broj obaveznih vježbi, seminara i konsultacija.

Preuzmi:

Plan i program:

RB

Predmet

Semestar I

Semestar II

Broj časova

SRS

UFS

ECTS

01.

Anatomija

4 + 5

4 + 6

285

265

550

22

02.

Histologija i embriologija

2 + 4

2 + 4

180

170

350

14

03.

Biologija ćelije i humana genetika

2 + 2

2+2

120

80

200

8

04.

Medicinska fizika

2 + 1

 

45

30

75

3

05.

Medicina i društvo (medicinska etika i socijalna medicina)

2+1

 

45

30

75

3

06.

Prva pomoć

 

2 + 2

60

40

100

4

07.

Engleski jezik

 

1 + 1

30

20

50

2

08.

Izborni predmet I

1 + 1

 

30

20

50

2

09.

Izborni predmet II

 

1 + 1

30

20

50

2

Nedeljno opterećenje

27

28

825

690

1515

60

Ukupno časova aktivne nastave

Ukupno ECTS

 

 

 

Izborni predmet I

Izborni predmet II

       1.            Fizički principi savremenih medicinskih tehnika

       2.            Fizičke osnove bioloških procesa na molekularnom nivou

       3.            Ekotoksikologija

       4.            Uvod u medicinu

       1.            Molekularna biologija i medicina

       2.            Prva pomoć u oblasti traume

       3.            Virtuelna anatomija centralnog nervog sistema i perifernog nervnog sistema

       4.            Histološke metode

       5.            Hemija u medicini

 

 

RB

Predmet

Semestar III

Semestar IV

Broj časova

SRS

UFS

ECTS

10.

Medicinska fiziologija

4 + 4

5 + 4

255

245

500

20

11.

Medicinska biohemija i hemija

3 + 3

3 + 4

195

130

325

13

12.

Medicinska mikrobiologija i imunilogija

3 + 3

3 + 4

195

180

375

15

13.

Klinička praksa I

1 + 1

1 + 1

60

40

100

4

14.

Medicinska statistika

2 + 2

 

60

40

100

4

15.

Izborni predmet III

1 + 1

 

30

20

50

2

16.

Izborni predmet IV

 

1 + 1

30

20

50

2

Nedeljno opterećenje

28

27

 

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave

825

705

1530

 

Ukupno ECTS

 

 

60

 

Izborni predmet III

Izborni predmet IV

       1.            Osnove laboratorijskih tehnika u izučavanju proteina

       2.            Istorija medicine I

       3.            Fiziologija starenja i pozitivan doprinos zdravom starenju

       4.            Engleski jezik

       5.            Drugi strani jezik

       1.            Biohemija slobodnih radikala

       2.            Osnovie klasifikacije i procjene bola

       3.            Fiziologija fizičke aktivnosti

       4.            Drugi strani jezik

 

 

RB

Predmet

Semestar V

Semestar VI

Broj časova

SRS

UFS

ECTS

17.

Patološka anatomija

5 + 3

4 + 3

225

200

425

17

18.

Patološka fiziologija

2 + 3

3 + 3

165

160

325

13

19.

Farmakologija sa toksikologijom

3 + 2

3 + 2

150

150

300

12

20.

Nauka u medicini

1 + 1

 

30

20

50

2

21.

Medicinski engleski

1 + 1

 

30

20

50

2

22.

Epidemiologija

2 + 1

 

45

30

75

3

23.

Klinička propedevtika

 

2 + 5

105

70

175

7

24.

Izborni predmet V

1 + 1

 

30

20

50

2

25.

Izborni predmet VI

 

1 + 1

30

20

50

2

Nedeljno opterećenje

27

27

 

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave

810

690

1500

 

Ukupno ECTS

 

 

60

 

Izborni predmet V

Izborni predmet VI

       1.            Sigurna primjena lijekova u trudnoći i dojenju

       2.            Javno zdravlje

       3.            Istorija medicine II

       4.            Dijagnostičke metode u patologiji

1.         Nacionalna politika lijekova

2.         Primjenjena epidemiologija

3.         Patofiziologija starenja

4.          Onkološka patologija

 

 

RB

Predmet

Semestar VII

Semestar VIII

Broj časova

SRS

UFS

ECTS

26.

Interna medicina

5 + 7

5 + 8

375

300

675

27

27.

Infektivne bolesti

1 + 2

1 + 2

90

60

150

6

28.

Neurologija

1 + 1

2 + 2

90

60

150

6

29.

Psihijatrija

1 + 1

1 + 2

75

50

125

5

30.

Dermatovenerologija

2 + 2

 

60

40

100

4

31.

Radiologija

2 + 2

 

60

40

100

4

32.

Klinička mikrobiologija

 

1 + 1

30

20

50

2

33.

Nuklearna medicina

 

1 + 1

30

20

50

2

34.

Izborni predmet VII

1 + 1

 

30

20

50

2

35.

Izborni predmet VIII

 

1 + 1

30

20

50

2

36.

Obaveze u nastavi:

Klinička praksa interna medicina

 

Radiologija

 

 

90

 

 

60

 

 

 

Nedeljno opterećenje

29

29

 

630

1650

 

Ukupno časova aktivne nastave

1020

 

Ukupno ECTS

 

 

60

 

Izborni predmet VII

Izborni predmet VIII

       1.            Ultrazvučna dijagnostika

       2.            Pregled bolesnika sa srčanim manama

       3.            Dijagnostičko terapijske novine u neurologiji

       4.            Infektivne bolesti i biološki mehanizmi

       5.            Javno zdravlje

       1.            Mentalno zdravlje u zajednici

       2.            Pandemija u infektologiji

       3.            Savremeni  stavovi u dijagnostici i terapiji šećerne bolesti

       4.            Abdominalna radiologija

       5.            Urgentna stanja u neurologiji

 

RB

Predmet

Semestar IX

Semestar X

Broj časova

SRS

UFS

ECTS

37.

Hirurgija

4 + 6

5 + 8

345

230

575

23

38.

Pedijatrija

3 + 3

3 + 3

180

120

300

12

39.

Ginekologija i akušerstvo

2 + 3

2 + 4

165

110

275

11

40.

Socijalna medicina

1 + 1

 

30

20

50

2

41.

Higijena sa medicinskom ekologijom

2 + 1

 

45

30

75

3

42.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

2 + 1

45

30

75

3

43.

Klinička biohemija

1 + 1

 

30

20

50

2

44.

Izborni predmet IX

1 + 1

 

30

20

50

2

45.

Izborni predmet X

 

1 + 1

30

20

50

2

46.

Obaveze u nastavi:

Klinička praksa hirurgija

Klinička biohemija

 

 

90

60

 

 

 

Nedeljno opterećenje

30

30

 

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave

1050

600

1650

 

Ukupno ECTS

 

 

60

 

Izborni predmet IX

Izborni predmet X

       1.            Akutna i urgentna stanja u ginekologiji, akušerstvu i perinatologiji

       2.            Klinička toksikologija

       3.            Mehanička ventilacija

       4.            Transport kritično oboljelih

       1.            Ishrana i zdravlje

       2.            Rijetke bolesti dječije  dobi

       3.            Trauma u hirurgiji

       4.            Minimalna invazivna hirurgija

       5.            Maksilofacijalna hirurgija

 

RB

Predmet

Semestar XI

Semestar XII

Broj časova

SRS

UFS

ECTS

47.

Oftalmologija

2 + 2

 

60

40

100

4

48.

Otorinolaringologija

2 + 2

 

60

40

100

4

49.

Intenzivna medicina

1 + 1

 

30

20

50

2

50.

Porodična medicina

4 + 4

 

120

80

200

8

51.

Medicina rada

1 + 1

 

30

20

50

2

52.

Sudska medicina

2 + 1

 

45

30

75

3

53.

Onkologija

2 + 2

 

60

40

100

4

54.

Klinička farmakologija

1 + 2

 

45

30

75

3

55.

Urgentna medicina

1 + 2

 

45

30

75

3

56.

Gerijatrija i palijativna njega

2 + 1

 

45

30

75

3

57.

Klinički staž

Hirurgija

 

XII

100

 

 

4

Interna medicina

100

 

 

4

Pedijatrija

50

 

 

2

Ginekologija i akušerstvo

50

 

 

2

Urgentna medicina

50

 

 

2

Porodična medicina

100

 

 

4

58.

Diplomski rad

 

XII

150

 

 

6

Nedeljno opterećenje

36

 

1140

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave

 

 

 

Ukupno ECTS

 

 

60

 

SRS- samostalni rad studenta

UFS- ukupan fond sati

 

Ukupno časova aktivne nastave: 5670

Ukupno ECTS: 360

DENTALNA MEDICINA

O studijskom programu

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Dentalna medicina traje 6 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program dentalne medicine obrazuje izlazni profil DOKTOR DENTALNE MEDICINA –  360 ECTS. U prvim semestrima je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije dentalne medicine) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka stručnim i stručno-aplikativnim predmetima dentalne medicine. U HI i HII semestru predviđena je stručna praksa, kroz blokovsku nastavu, neophodna za budući profesionalni rad te izrada završnog rada.

Naziv studijskog programa: 

Dentalna medicina

Fakultet na kome se izvodi studijski program:

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program:

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

Integrisani studij

Obim studija izražen ECTS bodovima:

360 ECTS

Vrsta studija:

Integrisani studij dentalne medicine (I i II ciklus)

Naziv diplome (zvanje): 

Doktor dentalne medicine

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja:

Redovne studije, u sjedištu, u trajanju od XII  (dvanaest) semestara

Naučna oblast: 

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje:

Stomatologija 

Napomena: prema novom planu i programu naziv prelazi u Dentalna medicina

Uže naučne oblasti:

Bolesti zuba, Parodontologija i oralna medicina, Stomatološka protetika, Dječja i preventivna stomatologija, Oralna hirurgija,  Ortopedija vilica i Maksilofacijalna hirurgija. 

Napomena: prema novom planu i programu jedna uža naučna oblast- Dentalna, hirurška i oralna medicina

Ciljevi studijskog programa 

Osnovni cilj integrisanog studija dentalne medicine je da studentima pruži neophodna teorijska znanja i vještine, kao i zadovoljavajući nivo praktičnog iskustva za buduću profesionalnu djelatnost. Svoju djelatnost doktori dentalne medicine realizuju kroz: 

primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite i dentalne medicine,  

obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučnih oblasti dentalne medicine i srodnih djelatnosti.  

U okviru integrisanog studija dentalne medicine studentima se omogućava da učestvuju u istraživačkim projektima. Studenti se upoznaju sa osnovnim metodama naučnog istraživanja, statističkim, epidemiološkim, molekularnim i genetskim.  Takođe, integrisane studije pružaju studentima adekvatno fundamenatalno znanje za nastavak obrazovanja na studijama trećeg ciklusa. 

Fakultet permanentno radi na osiguranju kvaliteta studija i podizanju kompetencija doktora dentalne medicine koji diplomiraju na studijskom programu dentalne medicine kako bi mogli odgovoriti zahtjevima struke i tržišta uopšteno.  Fakultet ima obavezu prema profesiji i društvu da kroz osnovna i primijenjena istraživanja učestvuje u generisanju novih znanja o liječenju oboljenja usne duplje, o lijekovima i njihovoj primjeni u terapiji, novim preventivnim programima i sugestijama radi lakše implementacije istih. Kontinuirana edukacija omogućava doktorima dentalne medicine stalni profesionalni razvoj i unapređenje. Na osnovu opštih ciljeva, doktori dentalne medicine treba da se kontinuirano edukuju i usavršavaju profesionalna znanja, na taj način će obezbijediti unapređivanje profesionalnih vještina. 

Uslovi za upis na studijski program 

Studijskom programu integrisanog studija dentalne medicine imaju pristup sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i Federaciji Bosne i Hercegovini, kao i lica koja su srednju školu završila u inostranstvu.  

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija utvrđenih Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista.  

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija donosi Vlada Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Univerziteta.

Plan studijskog programa

PRVA GODINA

Obavezni predmeti

R.B. 

Predmet

I  

II  

semestar 

semestar

ECTS

V P 

Ukupno 

časova 

V 

godišnje

1. 

ANATOMIJA 

2

4 180 

15

2.

OPŠTA I ORALNA HISTOLOGIJA I 

EMBRIOLOGIJA 

2

2 120 

10

3. 

BIOFIZIKA 

45 

4

4. 

HUMANA GENETIKA 

60 

5

5. 

ENGLESKI JEZIK 

60 

4

6. 

HEMIJA 

30 

4

7. 

MEDICINSKA ETIKA 

 

0 15 

1

8. 

OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA 

 

2 75 

7

9. 

DENTALNA MORFOLOGIJA 

 

2 45 

4

10. 

ORALNA HIGIJENA 

 

2 45 

3

Izborni predmeti

11. 

Izborni predmet 1 

30 

2

12. 

Izborni predmet 2 

 

0 15 

1

Broj časova sedmično 

12 

11 13 

12

Ukupno svega 

23 25 720 

60

Broj ispita 

5 7

Broj ispita godišnje 

12

 

Izborni predmet 1

a) PRVA POMOĆ

b) OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

Izborni predmet 2

a) UVOD U NAUKU

b) UVOD U EKSPERIMENT I LABORATORIJU

DRUGA GODINA

Obavezni predmeti

R.B. 

Predmet

III  

 IV 

semestar 

semestar

ECTS

V P 

Ukupno 

časova 

V 

godišnje

13. 

OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA 

2

2 150 

12

14. 

OPŠTA I ORALNA PATOLOGIJA 

1

2 105 

9

15. 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA 

90 

8

16. 

GNATOLOGIJA 

45 

5

17.

OSNOVI PREVENCIJE I JAVNO ORALNO ZDRAVLJE 

75 

6

18. 

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA 

 

3 105 

8

19. 

DENTALNI MATERIJALI 

 

0 45 

6

20. 

VJEŠTINA KOMUNICIRANJA 

 

0 30 

2

Izborni predmeti

21. 

Izborni predmet 3 

30 

2

22. 

Izborni predmet 4 

 

1 30 

2

Broj časova sedmično 

13 

11 15 

8

Ukupno svega 

24 23 705 

60

Broj ispita 

4 6

Broj ispita godišnje 

10

 

Izborni predmet 3

a) SPECIJALNA MEDICINA

b) MENADŽMENT U DENTALNPJ MEDICINI

v) ENGLESKI JEZIK 2

Izborni predmet 4

a) ISHRANA I ORALNA OBOLJENJA

b) BIOSTATISTIKA U DENTALNOJ MEDICINI

V) NANOMATERIJALI

TREĆA GODINA

Obavezni predmeti

R.B. 

Predmet

V semestar 

VI semestar

ECTS

V P 

Ukupno 

časova 

V 

godišnje

23. 

DENTALNA PROTETIKA PRETKLINIKA 

3

3 120 

9

24. 

BOLESTI ZUBA PRETKLINIKA 

2

2 90 

8

25. 

DENTALNA FARMAKOLOGIJA 

1

1 75 

6

26. 

INTERNA MEDICINA SA PEDIJATRIJOM 

105 

9

27. 

NEUROPSIHIJATRIJA 

30 

3

28. 

DERMATOVENEROLOGIJA 

30 

2

29. 

OSNOVI DENTALNE RADIOLOGIJE 

 

2 60 

5

30. 

OPŠTA HIRURGIJA 

 

3 90 

8

31. 

ANESTEZIOLOGIJA U DENTALNOJ MEDICINI 

 

2 60 

5

32. 

INFEKTIVNE BOLESTI 

 

2 45 

3

Izborni predmeti

33. 

Izborni predmet 5 

30 

2

34. 

Izborni predmet 6 

 

0 15 

1

Broj časova sedmično 

10 

13 12 

15

Ukupno svega 

23 27 795 

60

Broj ispita 

4 8

Broj ispita godišnje 

12

 

Izborni predmet 5

a) FIZIKALNA MEDICINA

b) PROFESIONALNE BOLESTI U DENTALNOJ MEDICINI

Izborni predmet 6

a) PUŠENJE I ORALNO ZDRAVLJE

b) STOMATOLŠKA ZAЩTITA U ZAJEDNICI

ČETVRTA GODINA

Obavezni predmeti

R.B. 

Predmet

VII 

VIII  

semestar 

semestar

ECTS

V P 

VUkupno časova godišnje

35.

RESTAURATIVNA DENTALNA 

MEDICINA 

6

3 165 

12

36. 

MOBILNA PROTETIKA 

6

6 210 

14

37. 

ORALNA MEDICINA 

2

2 105 

8

38. 

ORALNA HIRURGIJA 

3

3 150 

10

39. 

PROFILAKSA ORALNIH OBOLJENJA 

45 

5

40. 

OFTALMOLOGIJA 

30 

2

41. 

PRETKLINIČKA ENDODONCIJA 

 

2 45 

5

Izborni predmeti

42. 

Izborni predmet 7 

30 

2

43. 

Izborni predmet 8 

 

1 30 

2

Broj časova sedmično 

21

17

Ukupno svega 

29 25 810 

60

Broj ispita 

3 6

Broj ispita godišnje 

9

 

Izborni predmet 7

a) KLINIŠKA ISTRAŽIVANJA U DENTALNOJ MEDICINI

b) PACIJENTI RIZIKA

Izborni predmet 8

a) REKONSTRUKCIJA TEЩKO OЩTEĆENIH ZUBA

b) PRIMJENA RAČUNARSKIH TEHNOLOGIJA U DENTALNOJ MEDICINI

PETA GODINA

Obavezni predmeti

R.B. 

Predmet

IX  

 X  

semestar 

semestar

ECTS

V P 

Ukupno 

časova 

V 

godišnje

44. 

DJEČIJA DENTALNA MEDICINA 

3

3 150 

10

45. 

FIKSNA PROTETIKA 

6

6 210 

14

46. 

OSNOVI PARODONTOLOGIJE 

3

3 12O 

10

47. 

KLINIČKA ENDODONCIJA 

5

4 165 

12

48. 

ORALNA IMPLANTOLOGIJA 

60 

5

49. 

ORTOPEDIJA VILICA-PRETKLINIKA 

 

3 60 

6

Izborni predmeti

50. 

Izborni predmet 9 

30 

2

51. 

Izborni predmet 10 

 

0 15 

1

Broj časova sedmično 

20

19

Ukupno svega 

28 27 810 

60

Broj ispita 

2 6

Broj ispita godišnje 

8

 

Izborni predmet 9

a) DENTALNA FOTOGRAFIJA

b) POVREDE USTA I ZUBA KOD DJECE

V) GEROSTOMATOLOGIJA

Izborni predmet 10

a) OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA U DENTALNPJ MEDICINI

b) ESTETIKA U DENTALNOJ MEDICINI

V) KOMPLEKSNA TERAPIJA OBOLJENJA PARODONCIJUMA

ŠESTA GODINA

Obavezni predmeti

R.B. 

Predmet

XI  

XII 

semestar 

semestar

ECTS

V P 

Ukupno 

časova 

V 

godišnje

52. 

BLOK: RESTAURATIVNA DENTALNA MEDICINA 

3

3 180 

13

53. 

KLINIČKA ORTOPEDIJA VILICA 

3

3 150 

8

54. 

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA 

2

2 120 

8

55. 

KLINIČKA PARODONTOLOGIJA 

30 

4

56. 

URGENTNA DENTALNA MEDICINA 

45 

4

57. 

OTORINOLARINGOLOGIJA 

45 

2

58.

FORENZIČKA MEDICINA I MEDICINSKO PRAVO 

 

1 45 

2

59. 

BLOK: PEDODONCIJA 

 

3 90 

7

60. 

ZAVRŠNI RAD

     

10

Izborni predmeti

61. 

Izborni predmet 11 

30 

2

Broj časova sedmično 

11 

14 12 

12

Ukupno svega 

25 25 735 

60

Broj ispita 

4 5

Broj ispita godišnje 

9

 

Izborni predmet 11

a) KLINIŠKA FARMAKOLOGIJA

b) ESTETSKA PARODENTALNA HIRURGIJA

c) PRETHIRURЩKA ORTODONTSKA TERAPIJA

e) INTERDISCIPLINARNA ORTODPNCIJA

f) MAЩINSKA ENDODONCIJA

 

Preuzmi:

FARMACIJA

O studijskom programu

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Farmacija traje 5 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program farmacija obrazuje izlazni profil MASTER FARMACIJE- 300 ECTS. U prva 4 semestra je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije farmacije) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka farmaceutskim stručnim predmetima, stručno-aplikativnim predmetima i predmetima iz oblasti socijalne farmacije. IX i H semestru predviđena je izrada završnog rada i stručna studentska praksa, neophodna za budući profesionalni rad studenta.

Naziv studijskog programa: 

Farmacija

Fakultet na kome se izvodi  

studijski program:

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se  izvodi studijski program:

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

5 + 0 + 3

Obim studija izražen ECTS  bodovima:

300 ECTS

Vrsta studija: 

Integrisani studij farmacije

Naziv diplome (zvanje): 

Master farmacije

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja:

Redovne studije, u sjedištu, u trajanju od X  (deset) semestara

Naučna oblast: 

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje: 

Farmacija

Uže naučne oblasti:

– Bromatologija 

– Farmaceutska hemija 

– Farmaceutska tehnologija i kozmetologija – Farmakognozija 

– Farmakokinetika i klinička farmacija – Socijalna farmacija i farmaceutska praksa – Toksikološka hemija

Ciljevi studijskog programa 

Osnovni cilj integrisanog studija farmacije je da studentima pruži neophodna  znanja i vještine, kao i zadovoljavajući nivo praktičnog iskustva za buduću  profesionalnu djelatnost. Svoju djelatnost farmaceuti realizuju kroz: 

primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite,  privredne aktivnosti vezane za proizvodnju, promet i marketing lijekova i  drugih proizvoda koji se koriste u zaštiti zdravlja,  

regulatorna tijela koja donose, sprovode i nadziru realizaciju zakona i  podzakonskih propisa vezano za farmaceutsku djelatnost i zdravstvenu zaštitu,  obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučnih oblasti  farmacije i srodnih djelatnosti.  

U okviru integrisanog studija farmacije studentima se omogućava da učestvuju u  istraživačkim projektima. Takođe, integrisane studije pružaju studentima adekvatno  fundamenatalno znanje za nastavak obrazovanja na studijama trećeg ciklusa. 

Fakultet permanentno radi na osiguranju kvaliteta studija i podizanju  kompetencija masterima farmacije koji diplomiraju na studijskom programu  Farmacija kako bi mogli odgovoriti zahtjevima farmaceutske struke i tržišta  uopšteno. Fakultet ima obavezu prema farmaceutskoj profesiji i društvu da kroz  osnovna i primijenjena istraživanja učestvuje u generisanju novih znanja o lijekovima  i njihovoj primjeni u terapiji, a naročito u obezbjeđivanju kvaliteta svih  farmaceutskih doziranih oblika i medicinskih sredstava, njihove efikasnosti pri  primjeni i bezbjednosti za pacijenta. Kontinuirana edukacija omogućava  farmaceutima stalni profesionalni razvoj i unaprijeđenje. Na osnovu opštih  ciljeva, farmaceut treba da se kontinuirano edukuje i usavršava profesionalna  znanja, na taj način će obezbijediti unapređivanje profesionalnih vještina.

Uslovi za upis na studijski program 

Studijskom programu integrisanog studija Farmacije imaju pristup sva lica  koja su završila četvorogodišnju srednju školu u Republici Srpskoj, Brčko  Distriktu i Federaciji Bosne i Hercegovini, kao i lica koja su srednju školu  završila u inostranstvu.  

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u  inostranstvu podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i  kulture Republike Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u  Republici Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u  obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik  Republike Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u  prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija  utvrđenih Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista. 

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na  prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija  donosi Vlada Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog  Vijeća fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Univerziteta. 

Plan studijskog programa

PRVA GODINA

Obavezni predmeti

Predmet 

I semestar 

ECTS 

 

II semestar 

 

ECTS 

V

1. Uvod u farmaciju 

15 

   

1

 

2. Matematika 

30 

 

30 

5

 

3. Biologija sa humanom genetikom 

45 

 

30 

6

 

4. Fizika 

60 

 

30 

7

 

5. Opšta i neorganska hemija 

60 

 

45 

9

 

6. Engleski jezik 

30 

 

2

 

7. Organska hemija 1 

 

45 

 

30 

6

8. Anatomija sa histologijom 

 

45 

 

30 

6

9. Botanika 

 

45 

 

30 

6

10. Mikrobiologija 

 

60 

 

30 

7

11. Analitička hemija 1 

 

30 

 

30 

5

 

Broj časova 

240 

 

135 

225 

 

150

 

Ukupno časova 

375 

375

 

Ukupno ECTS 

 

30 

30

Broj ispita 

6 5

Broj ispita godišnje 

11

DRUGA GODINA

Obavezni predmeti

Predmet 

III semestar 

ECTS 

 

IV semestar 

 

ECTS 

V

1. Fiziologija 

60 

 

30 

8

 

2. Analitička hemija 2 

30 

 

45 

6

 

3. Organska hemija 2 

45 

 

45 

7

 

4. Fizička hemija 

45 

 

45 

7

 

5. Statistika u farmaciji 

15 

 

15 

2

 

6. Patološka fiziologija 

 

30 

 

30 

5

7. Imunologija 

 

30 

 

15 

4

8. Opšta farmaceutska biohemija 

 

45 

 

30 

6

9. Farmaceutska hemija 1 

 

45 

15 

15 

6

10. Instrumentalne metode 

 

45 

 

45 

7

11. Izborni blok 1 (1/5) 

 

30*

   

2

 

Broj časova 

195 

 

180 

225 

15 

135

 

Ukupno časova 

375 

375

 

Ukupno ECTS 

 

30 

30

Broj ispita 

6 5

Broj ispita godišnje 

11

37 

Izborni blok 1 

V

1. Hemija rastvora 

15 

 

15

2. Odabrana poglavlja analitičke hemije 

15 

15

 

3. Hemija heterocikličnih jedinjenja 

15 

15

 

4. Odabrana poglavlja mikrobiologije 

30

   

5. Praktikum iz botanike 

15 

15

 

6. Molekularna genetika 

30

   

TREĆA GODINA

Obavezni predmeti

Predmet 

V semestar 

ECTS 

 

VI semestar 

 

ECTS 

V

1. Farmakognozija 1 

45 

 

30 

6

 

2. Farmaceutska hemija 2 

60 

15 

30 

9

 

3. Medicinska biohemija 

60 

 

30 

7

 

4. Bromatologija 

45 

 

30 

6

 

5. Izborni blok 2 (1/3) 

30*

   

2

 

6. Farmakognozija 2 

 

60 

 

30 

7

7. Farmaceutska hemija 3 

 

60 

15 

45 

10

8. Farmaceutska tehnologija 1 

 

60 

 

75 

11

9. Farmaceutska etika i deontologija 

 

30 

   

2

 

Broj časova 

240 

15 

120 

210 

15 

150

 

Ukupno časova 

375 

375

 

Ukupno ECTS 

 

30 

30

Broj ispita 

5 4

Broj ispita godišnje 

9

Izborni blok 2 

V

1. Ljekovite biljke i životna sredina 

30

   

2. Koloidna hemija 

15 

15

 

3. Slobodni radikali i antioksidansi – metode praćenja oksidativnog  stresa

30

   

4. Odabrana poglavlja iz patološke fiziologije 

30

   

ČETVRTA GODINA

Obavezni predmeti

Predmet 

VII semestar 

ECTS 

 

VIII semestar 

 

ECTS 

V

1. Farmakologija 1 

60 

15 

15 

7

 

2. Fitoterapija 

30 

15 

 

4

 

3. Farmaceutska tehnologija 2 

45 

 

60 

9

 

4. Farmakokinetika 

45 

 

30 

6

 

5. Dijetetika 

30 

 

30 

4

 

6. Farmakologija 2 

 

45 

 

15 

5

7. Farmakoterapija 

 

45 

15 

15 

6

8. Analitika lijekova 

 

60 

15 

30 

9

9. Farmaceutska tehnologija 3 

 

45 

 

60 

8

10. Izborni blok 3 (1/7) 

 

30*

   

2

 

Broj časova 

210 

30 

135 

225 

30 

120

 

Ukupno časova 

375 

375

 

Ukupno ECTS 

 

30 

30

Broj ispita 

5 5

38

Broj ispita godišnje 

10

Izborni blok 3 

V

 

1. Farmaceutska instrumentalna analiza 

15 

15

   

2. Javnozdravstveni značaj pravilne ishrane 

15 

15

   

3. Praktikum iz bromatologije 

   

30

 

4. Praktikum iz farmakognozije 

 

15 

15

 

5. Odabrana poglavlja farmaceutske hemije 

15 

15

   

6. Klinička biohemija 

30

     

7. Medicinska sredstva 

15 

 

15

 

PETA GODINA

Obavezni predmeti

Predmet 

IX semestar 

ECTS 

X semestar 

   

ECTS 

TN 

TN

1. Kozmetologija 

30 

 

30 

 

5

   

2. Toksikologija sa analitikom 

60 

 

30 

 

7

   

3. Organizacija farmaceutske  

djelatnosti 

30 

     

2

   

4. Klinička farmacija 

30 

 

30 

 

5

   

5. Izborni blok 4 (1/9) 

30*

     

2

   

6. Završni rad 

     

105 

9

   

7. Farmaceutska praksa sa  

vještinama komunikacije 

   

45 

 

30 

 

5

8. Stručna studentska praksa 

         

300 

25

 

Broj časova 

180 

 

90 

105 

45 

 

30 

300

 

Ukupno časova 

375 

375

 

Ukupno ECTS 

   

30 

 

30

Broj ispita 

6 2

Broj ispita godišnje 

8

Izborni blok 4 

V

1. Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opšte upotrebe 

15 

 

15

2. Dizajn lijekova 

15 

 

15

3. Savremeni farmaceutski oblici 

15 

15

 

4. Osnovi farmaceutske biotehnologije 

30

   

5. Sportska farmacija 

15 

 

15

6. Klinička farmakokinetika 

15 

 

15

7. Kliničko – toksikološke analize 

15 

 

15

8. Akutna trovanja lijekovima 

15 

 

15

9. Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika 

30

   

Preuzmi:

BABIŠTVO

O studijskom programu

Diplomske akademske studija Babištva traju akademske 4 akademske godine i sastoji se iz osnovne i izborne nastave. Ukupan broj predmeta na studijskom programu sa diplomskim radom je 49 od toga broj obaveznih predmeta je 44, broj izbornih predmeta je 5 i diplomski rad. Studijski program babištvo obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANA BABICA – 240 ECTS. Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i kliničkog osposobljavanja iz oblasti babištva. Babica je priznata kao odgovoran i pouzdan profesionalac, koji radi u partnerstvu sa ženama, pruža podršku, njegu i savjet za vrijeme trudnoće, porođaja i babina, samostalno nadzire porođaj na svoju vlastitu odgovornost i provodi njegu za novorođenče i dojenče. Ta njega uključuje preventivne mjere, promovisanje prirodnog porođaja, prepoznavanje komplikacija kod majke i djeteta, pristup zdravstvenoj njezi i drugim oblicima odgovarajuće pomoći, te provođenje hitnih postupaka u slučaju opasnosti.

Naziv studijskog programa: 

Babištvo

Fakultet na kome se izvodi studijski program:

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program:

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

4 + 1 + 3

Obim studija izražen ECTS bodovima: 

240 ECTS

Vrsta studija: 

Akademski

Naziv diplome (zvanje): 

Diplomirana babica – 240 ECTS

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja:

Redovan, sufinansirjući i vanredni studij, u sjedištu, u trajanju od 8 (osam)  semestara

Naučna oblast: 

Zdravstvene i Medicinske nauke

Naučno polje: 

Zdravstvene nauke

Uže naučne oblasti: 

Babištvo

Ciljevi studijskog programa 

Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i kliničkog osposobljavanja iz oblasti babištva. Zahtjevi Sektorske direktive «EU 2005/36 EG» u kliničkom i praktičnom osposobljavanju babica podrazumijevaju  sledeće:  

 • Edukacija trudnica uključujući i 100 prenatalnih pregleda 
 • Njega porodilje i vođenje 40 žena u porodu 
 • Student/ica mora izvesti 40 poroda.  
 • Aktivno učešće – asistira kod poroda zatkom. Ukoliko to nije moguće zbog  pomanjkanja takvih poroda, može se učiti na modelu. 
 • Izvođenje epiziotomije i asistiranje kod šivanja epiziotomije i manjih  ruptura. Uvođenje se treba sastojati od teoretskog znanja i praktične obuke.  Ukoliko to nije moguće, šivanje se može učiti na modelu. 
 • Njega i vođenje 40 rizičnih trudnica, poroda ili porodilja. 
 • Njega i nadzor sa pregledom najmanje 100 porodilja i zdrave novorođenčadi
 • Praćenje i briga ugrožene novorođenčadi kao što su prijevremeno rođeni,  preneseni i bolesni. 
 • Njega žena kod patoloških stanja u ginekologiji i akušerstvu 
 •  Uvođenje u zdravstvenu njegu i babištvo na području medicine i hirurgije  (teorijsko znanje i praktične vještine)

Uslovi za upis na studijski program 

Uslovi za upis su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i Statutom Univerziteta. Akademski Studijski program babištvo na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice: 

koje ima zavšenu srednju školu u trajanju od četiri godine, 

koje položi kvalifikacioni (prijemni) ispit. 

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija utvrđenih Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista. 

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija donosi Vlada Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web-stranici Univerziteta.

STUDIJSKI PROGRAM BABIŠTVO

1. godina – 1. semestar

Red.br 

.

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

1

Anatomija 

3(45) 

3(45)

     

70 

175 

1.

Embriologija i razvoj fetusa 

1(15)

       

2

Uvod u zdravstvenu njegu (babiška  njega; proces zd.njege i dokumentacija;  dijagnostičko-terapeutske procedure)

3(45) 

   

2(30)  

2(30)* 

40 

80 

225 

1.

Komunikacija u zdravstvenoj njezi 

1(15) 

1(15) 

 

2(30) 

40 

75 

175 

1.

4

Reproduktivno zdravlje i etika  (opis:embriologija, ginekologija i  različiti radiološki i drugi testovi  trudnoće u svjetlu etike; etičke dileme  u kontekstu reproduktivnog zdravlja)

3(45) 

       

30 

75 

1.

Osnovi biofizike 

1(15) 

       

10 

25 

1.

Engleski jezik 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

1.

Ukupno za prvi semestar:

14(210) 

5(75) 

– 

6(90) 

80 

295 

750 

30 

1.

25 (375) 

80 

295 

750 

30 

1.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); * – vježbe u simulacijskom centru; SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta); 

1. godina – 2. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

Fiziologija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Biohemija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

9

Osnovi bakteriologije, virusologije  i parazitologije 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

2.

10

Javno zdravlje (epidemiologija;  prevencija infekcije i kontrola  infekcije)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

2.

11 

Higijena 

1(15) 

2(30) 

     

55 

100 

2.

12 

Osnove humane genetika 

2(30) 

 

1(15) 

   

55 

100 

2.

Ukupno za drugi semestar:

13(195) 

9(135) 

1(15) 

2(30) 

– 

375 

750 

30 

2.

25 (375) 

– 

375 

750 

30 

2.

Ukupno za prvu godinu: 

1500 časova 

60 

1. + 2.

STUDIJSKI PROGRAM BABIŠTVO

2. godina – 3. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Ukupan  

br.časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

13 

Patologija 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

3.

14 

Farmakologija 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

3.

15 

Patofiziologija 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

3.

16 

Osnovi transfuziologije 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

3.

17

Multidisciplinarna zdravstena  njega (urgentna stanja; procjena  vitalnih parametara; reanimacija)

2(30) 

   

2(30)* 

 

40 

100 

3.

18

Akušerstvo 

4(60)

     

120 

85 

325 

13 

3.

Zdravstvena njega u akušerstvu 

     

4(60)

Ukupno treći semestar

14(210) 

3(45) 

 

8(120) 

120 

255 

750 

30 

3.

25 (375) 

120 

255 

750 

30 

3.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); * – vježbe u simulacijskom centru; SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta); 

2. godina – 4. semestar

Red.br 

.

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Ukupan  

br.časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

19 

Zdravstvena njega u infektologiji i  infektivne bolesti 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

4.

20

Ginekologija 

4(60)

     

120 

85 

325 

13 

4.

Zdravstvena njega u ginekologiji 

     

4(60)

21

Zdravstvena njega hirurških  

bolesnika (zdravstvena njega hirurških  bolesnika; hirurgija; asepsa, antisepsa)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

4.

22 

Osnove anestezije i reanimacije 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

23 

Zdravstvena statistika i  

informatika

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

4.

24 

Izborni predmet 1 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Ukupno za četvrti semestar:

11(165) 

2(30) 

 

12(180) 

120 

255 

750 

30 

4.

25 (375) 

120 

255 

750 

30 

4.

Ukupno za drugu godinu: 

1500 časova 

60 

3. + 4.

Izborni predmet 1 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

1.1.

Asistiranje kod dijagnostičkih i terapijskih  procedura u akušerstvu 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

1.2. 

Osnove instrumentiranja u akušerstvu 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

STUDIJSKI PROGRAM BABIŠTVO

3. godina – 5. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Kliničko 

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj 

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

25 

Polni odgoj i planiranje porodice 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

 

40 

100 

5.

26 

Mentalno zdravlje 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

5.

27 

Klinička farmakologija (sigurna upotreba lijekova i propisivanje)

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

28

Pedijatrija 

4(60)

     

120 

85 

325 

13 

5. 

Njega zdravog i bolesnog djeteta sa posebim osvrtom na novorođenče

     

4(60)

29 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (pravna zaštita majke i djeteta)

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

5.

30 

Izborni predmet 2 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

Ukupno za peti semestar:

12(180) 

– 

2(30) 

11(165) 

120 

255 

750 

30 

5.

25 (375) 

120 

255 

750 

30 

5.

Izborni predmet 2 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

2.1. 

Zdravlje mladih 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

2.2. 

Seksualno i reproduktivno zdravlje 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

3. godina – 6. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

31 

Trudnoća, porod, puerperijum 

3(45) 

   

5(75) 

100 

30 

250 

10 

6.

32 

Rizična i patološka trudnoća 

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

6.

33 

Zdravstvena njega u puerperijumu 

1(15) 

   

3(45) 

40 

50 

150 

6.

34 

Organizacija i menadžment zdravstvenoj  njezi

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

35 

Ishrana i dijetetika (posebno u odnosu na žene, novorođenčad i male bebe) 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

36 

Izborni predmet 3: 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

Ukupno za šesti semestar:

8(120) 

– 

3(45) 

14(210) 

180 

195 

750 

30 

6.

25 (375) 

750 

30 

6.

Ukupno za treću godinu: 

1500 časova 

60 

5. + 6.

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

 

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj  

ECTS 

Semestar

3.1. 

Zdravstvena njega u ginekološkoj onkologiji 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

3.2.

Zdravstvena njega trudnica sa  

preeklampsiom i eklampsiom

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

Legenda: P (predavanje); S (seminar); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

STUDIJSKI PROGRAM BABIŠTVO

4 godina – 7. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

37

Njega u primarnoj zdravstvenoj  zaštiti, porodici i zajednici (sa  posebnim akcentom na trudnice,  

porodilje i novorođenčad)

3(45) 

   

3(45) 

120 

40 

250 

10 

7.

38 

Komplikacije u porodu i puerperijumu 

2(30) 

   

4(60) 

25 

35 

150 

7.

39 

Zdravstvena njega u porodu 

2(30) 

   

3(45) 

40 

35 

150 

7.

40

Naučnoistraživački rad u  

zdravstvenoj njezi (praksa zasnovana na  dokazima)

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

7.

41 

Sociologija zdravlja, bolesti i  multikultura

1(15) 

 

1(15) 

   

20 

50 

7.

42 

Izborni predmet 4 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

7.

Ukupno za sedmi semestar:

10(150) 

1(15) 

2(30) 

12(180) 

185 

190 

750 

30 

7.

25 (375) 

185 

190 

750 

30 

7.

Izborni predmet 4 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

4.1. 

Sestrinstvo u zajednici 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

4.2. 

Zdravstvena njega žena u dermatovenerologiji 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

4 godina – 8. semestar

Red.br 

.

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

43

Fiziologija i pataologija novorođenčeta 

2(30) 

   

2(30)

 

45 

150 

8.

Njega i nadzor novorođenčeta 

1(15) 

   

2(30)

 

44 

Promocija zdravlja (vulnerabilne grupe,  zdravstveno vaspitanje, socijalna medicina) 

2(30) 

   

2(30) 

 

15 

75 

8.

45 

Psihologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

46 

Načela i metode poučavanja (pedagogija) 

1(15) 

 

2(30) 

   

30 

75 

8.

47 

Osnove radiologije 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

48 

Izborni predmet 5 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

49 

Diplomski rad 

     

2(30) 

50 

145 

225 

8.

Ukupno za osmi semestar:

10(150) 

– 

3(45) 

12(180) 

50 

325 

750 

30 

8.

25 (375) 

50 

325 

750 

30 

8.

Ukupno za četvrtu godinu: 

1500 časova 

60 

7. + 8.

4 godina – 8. semestar

Red.br 

.

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

43

Fiziologija i pataologija novorođenčeta 

2(30) 

   

2(30)

 

45 

150 

8.

Njega i nadzor novorođenčeta 

1(15) 

   

2(30)

 

44 

Promocija zdravlja (vulnerabilne grupe,  zdravstveno vaspitanje, socijalna medicina) 

2(30) 

   

2(30) 

 

15 

75 

8.

45 

Psihologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

46 

Načela i metode poučavanja (pedagogija) 

1(15) 

 

2(30) 

   

30 

75 

8.

47 

Osnove radiologije 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

48 

Izborni predmet 5 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

49 

Diplomski rad 

     

2(30) 

50 

145 

225 

8.

Ukupno za osmi semestar:

10(150) 

– 

3(45) 

12(180) 

50 

325 

750 

30 

8.

25 (375) 

50 

325 

750 

30 

8.

Ukupno za četvrtu godinu: 

1500 časova 

60 

7. + 8.

Izborni predmet 5 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

5.1. 

Psiho-fizička priprema za porod 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

5.2. 

Dojenje i laktacija 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

Preuzmi:

 

FIZIOTERAPIJA

O studijskom programu

Diplomske akademske studije Fizioterapije traju 4 akademske godine. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija akademsko zvanje: DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUT – 240 ECTS. Studijski program fizioterapije je program koji kroz bazične, medicinske, zdravstvene i specifične stručne nastavne sadržaje omogućava studentima da steknu teorijska znanja i praktične vještine, te da stiču znanja iz oblasti informacionih tehnologija, istraživanja, rješavanje problema i donošenje određenih samostalnih odluka, te odluka u zdravstvenom i rehabilitacionom timu.

Naziv studijskog programa: 

Fizioterapija

Fakultet na kome se izvodi  studijski program: 

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se  izvodi studijski program: 

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

4 + 1 + 3

Obim studija izražen ECTS  bodovima: 

240 ECTS

Vrsta studija: 

Akademski

Naziv diplome (zvanje): 

Diplomirani fizioterapeut – 240 ECTS

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja: 

Redovan, sufinansirjući i vanredni studij, u  sjedištu, u trajanju od 8 (osam) semestara

Naučna oblast: 

Zdravstvene i Medicinske nauke

Naučno polje: 

Zdravstvene nauke

Uže naučne oblasti: 

Fizioterapija

Ciljevi studijskog programa 

Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i kliničkog  osposobljavanja iz oblasti Fizioterapije. Diplomirani fizioterapeuti svoj rad  realizuju kroz:  

 •  pružanja zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivo, 
 • obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučne oblasti  zdravstvenih nauka

Uslovi za upis na studijski program 

Uslovi za upis su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i  Statutom Univerziteta. Akademski Studijski program sestrinstvo na Medicinskom  fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice: 

 • koje ima zavšenu srednju školu u trajanju od četiri godine, 
 • koje položi kvalifikacioni (prijemni) ispit. 

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu  podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture  Republike Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici  Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i  regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike  Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom  obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija utvrđenih  Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista. 

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na  prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija  donosi Vlada Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća  fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web-stranici  Univerziteta.

PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA 

STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA

1. godina – 1. semestar

Red br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

UK.br. 

časova

ECTS 

 

KVB 

KLV 

SP

Biofizika sa biomehanikom 

2(30) 

2(30) 

1(15) 

   

75 

150 

 

Anatomija 

4(60) 

3(45) 

     

95 

200 

 

Vještine komuniciranja u zdravstvu 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

 

Medicinska etika 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

 

Engleski jezik 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

 

Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji 

2(30) 

1(15) 

   

40 

65 

150 

 
 

Ukupno za 1. semestar

14(210) 

9(135) 

2(30) 

– 

40 

335 

750 

30 

 

25(375) 

40 

335 

750 

30 

 

2. semestar

Red. br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

UK.br. 

časova

   

KVB 

KLV 

SP

Fiziologija 

3(45) 

3(45) 

1(15) 

   

95 

200 

   

8

Funkcionalna anatomija lokomotornog  sistema

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

   

Biohemija 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   

10 

Kineziologija 

3(45) 

3(45) 

   

40 

95 

225 

   

11 

Osnove farmakologije sa  

toksikologijom 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

   
 

Ukupno za 2. semestar:

13(195) 

10(150) 

2(30) 

 

40 

335 

750 

   

25(375) 

40 

335 

750 

   
 

Ukupno za prvu godinu : 

1500 časova 

   

 

STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA

2. godina – 3. semestar

Red. br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

     

KBV 

KLV 

SP

12 

Osnove humane genetike 

2(30) 

1(15) 

     

30 

     

13 

Kineziologija sa kineziometrijom 

3(45) 

1(15) 

1(15) 

2(30) 

55 

90 

     

14 

Fizikalni agensi i primjena u  fizioterapiji 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

 

25 

65 

     

15 

Zdravstveno vaspitanje sa higijenom 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

     

16 

Osnove radiologije 

1(15) 

 

1(15) 

   

20 

     

17 

Medicinska psihologija 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

     

18 

Menadžment u zdravstvu i organizacija  rada u fizioterapiji 

1(15) 

1(15) 

 

1 (15) 

 

30 

     
 

Ukupno 3. semestar:

12(180) 

5(75) 

5(75) 

3(45) 

80 

295 

     

25(375) 

80 

295 

     

2. godine – 4. semestar

Red.broj 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.br.  

časova

   

KBV 

KLV 

SP

19 

Patologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

   

20 

Patofiziologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

   

21 

Statistika i informatika u  

zdravstvu

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

   

22 

Ortotika i protetika 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

 

35 

55 

150 

   

23 

Opšta i klinička kineziterapija 

3(45) 

1(15) 

1(15) 

3(45) 

40 

115 

275 

   

24 

Izborni predmet 1 (1/3) 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

   
 

Ukupno za 4. semestar:

12(180) 

4(60) 

5(75) 

4(60) 

75 

300 

750 

   

25(375) 

75 

300 

750 

   
 

Ukupno za drugu godinu: 

1500 časova 

   

Izborni predmet 1 (student bira jedan od tri ponuđena predmeta)

Broj 

Naziv izbornog predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Ukupan  br.sati 

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

1.1. 

Balneoklimatologija 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

4.

1.2. 

Mentalno zdravlje u zajednici 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

4.

1.3. 

Motorno učenje 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

4.

STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA

3. godina – 5. semestar

Red. br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

     

KBV 

KLV 

SP

25 

Metode procjene u fizioterapiji 

2(30) 

1(15) 

 

2(30) 

50 

75 

     

26 

Klinička kineziterapija 

2(30) 

   

4(60) 

50 

60 

     

27 

Osnove radne terapije 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

     

28 

Hirurgijom sa ortopedijom i  

traumatologijom 

3(45) 

       

30 

     

29 

Fizioterapija u hirurgiji, ortopediji  i traumatologiji 

2(30) 

1(15) 

 

5(75) 

 

80 

     
 

Ukupno 5. semestar 

10(150) 

3(45) 

– 

12(180) 

100 

275 

     

25(375) 

100 

275 

     

3. godina – 6. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.br  

časova

   

KBV 

KLV 

SP

30 

Medicinska rehabilitacija 1 

2(30) 

1(15) 

 

1(15) 

 

65 

125 

   

31 

Neurologija i neurofiziologija 

3(45) 

       

30 

75 

   

32 

Fizioterapija u neurologiji 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

50 

60 

200 

   

33 

Interna medicina 

3(45) 

       

30 

75 

   

34 

Fizioterapija u kardiologiji, pulmologiji i  reumatologiji 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

50 

60 

200 

   

35 

Izborni predmet 2 (1/3) 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

   
 

Ukupno 6. semestar

13(195) 

4(60) 

– 

8(120) 

100 

275 

750 

   

25(375) 

100 

275 

750 

   
 

Ukupno za treću godinu: 

1500 časova 

   

Izborni predmet 2 (student bira jedan od tri ponuđena predmeta)

Broj 

Naziv izbornog predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Ukupan  br.sati 

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

2.1. 

Terapija bola 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

6.

2.2. 

Fizioterapija sportskih povreda 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

6.

2.3. 

Rehabilitacija sportskih povreda 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

6.

STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA  

4. godina – 7. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijska nastava 

Klinička  

nastava 

SRS 

     

KBV 

KLV 

SP

36 

Pedijatrija 

2(30) 

       

45 

     

37 

Fizioterapija u pedijatriji 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

40 

70 

     

38 

Medicinska rehabilitacija 2 

3(45) 

1(15) 

 

1(15) 

 

75 

     

39 

Fizioterapija u ginekologiji i  

akušerstvu

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

 

85 

     

40 

Pedagogija i mentorski proces u  

zdravstvu

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

     

41 

Izborni predmet 3 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     
 

Ukupno za 7. semestar:

11(165) 

4(60) 

1(15) 

9(135) 

40 

335 

     

25(375) 

40 

335 

     

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Broj 

Naziv izbornog predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

     

KBV 

KLV 

SP

3.1. 

Naučnoistraživački rad u  

fizioterapiji 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

3.2. 

Prevencija tjelesnih deformiteta 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

4. godina – 8. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijska nastava 

Klinička  

nastava 

SRS 

Uk.br. 

časova

   

KBV 

KLV 

SP

42 

Specijalne tehnike u fizioterapiji 

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

   

43 

Fizioterapija u gerijatriji 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

 

85 

175 

   

44 

Ergonomija i asistivne tehnologije 

2(30) 

1(15) 

 

2(30) 

 

25 

100 

   

45 

Osnove urgentne medicine 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

   

46 

Izborni predmet 4 (1/2) 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

   

47 

Diplomski rad 

   

2(30) 

3(45) 

75 

100 

250 

   
 

Ukupno za 8. semestar:

7(105) 

5(75) 

3(45) 

10(150) 

75 

300 

750 

   

25(375) 

75 

300 

750 

   
 

Ukupno za četvrtu godinu: 

1500 časova 

   

Izborni predmet 4 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Broj 

Naziv izbornog predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

     

KBV 

KLV 

SP

4.1. 

Sport osoba sa onesposobljenjem 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

4.2.

Primijenjena istraživanja u  

kineziterapiji, fizikalnoj terapiji i  ergonomiji

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

Preuzmi:

 

fiziotearpija fiziotearpija fiziotearpija fiziotearpija

MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

O studijskom programu

Diplomske akademske studije Medicinsko laboratorijska dijagnostika traju 4 akademske godine. Studijski program Medicinsko laboratorijska dijagnostika obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNOLOG- 240 ECTS. Studiranje na ovom studijskom programu daje osnovu za bolje razumjevanje kliničkih stanja u medicini, te primjenu laboratorijske metodologije i instrumentalnih tehnika. Ciljevi i kompetencije pojedinih predmeta kao što su imunologija, klinička biohemija, hematologija, mikrobiologija, transfuziologija, molekularna biologija, citologija, ali i ostalih predmeta koji su usko povezani sa medicinsko laboratorijskom naukom imaju jedan zajednički cilj, a to je prevencija, otkrivanje, liječenje i praćenje bolesti. 

Naziv studijskog programa: 

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Fakultet na kome se izvodi  studijski program: 

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se  izvodi studijski program: 

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

4 + 1 + 3

Obim studija izražen ECTS  bodovima: 

240 ECTS

Vrsta studija: 

Akademski

Naziv diplome (zvanje): 

Diplomirani medicinsko laboratorijski  tehnolog – 240 ECTS

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja: 

Redovan, sufinansirjući i vanredni studij, u  sjedištu, u trajanju od 8 (osam) semestara

Naučna oblast: 

Zdravstvene i Medicinske nauke

Naučno polje: 

Zdravstvene nauke

Uže naučne oblasti: 

Medicinsko laboratorijska tehnologija

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj ovog multidisciplinarnog studija je da studenta osposobi za samostalan  rad u laboratorijama zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijalnog nivoa,  zdravstvenim i naučnim zavodima i institutima, biotehnološkim i/ili farmaceutskim  kompanijama, kao i za saradnički rad u naučnim i kliničkim istraživanjima.

Uslovi za upis na studijski program  

Uslovi za upis su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i Statutom  Univerziteta. Akademski Studijski program medicinsko laboratorijske dijagnostike na  Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice: 

koje ima zavšenu srednju školu u trajanju od četiri godine, 

koje položi kvalifikacioni (prijemni) ispit. 

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu  podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture Republike  Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici  Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju  statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom  obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija utvrđenih Konkursom,  nakon čega se formira jedinstvena rang-lista. 

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na prijedlog  Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija donosi Vlada  Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća fakulteta.  Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web-stranici Univerziteta. 

Plan studijskog programa

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

1. godina – 1. semestar

Red.br .

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

Anatomija i histologija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

1.

Opšta i organska hemija 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

1.

3

Matematika sa stastističkom  analizom

2(30) 

2(30) 

     

65 

125 

1.

Biofizika 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

1.

5

Biologija ćelije sa humanom  

genetikom

3(45) 

2(30) 

1(15) 

 

20 

90 

200 

1.

Medicinska etika 

2(30) 

       

20 

50 

1.

Ukupno za prvi semestar:

14(210) 

10(150) 

1(15) 

 

20 

355 

750 

30 

1.

25(375) 

20 

355 

750 

30 

1.

1. godina – 2. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  

časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

Fiziologija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Biohemija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Mikrobiologija sa parazitologijom 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

2.

10 

Analitička hemija 

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

2.

11 

Javno zdravlje i epidemiologija;  prevencija i kontrola infekcija 

2(30) 

   

2(30) 

30 

60 

150 

2.

12 

Stručni engleski jezik 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

2.

Ukupno za drugi semestar:

13(195) 

10(150) 

 

2(30) 

30 

345 

750 

30 

2.

25(375) 

30 

345 

750 

30 

2.

Ukupno za prvu godinu: 

1500 sati 

60 

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

2. godina – 3. semestar

Red.br .

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Ukupan  br. časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

13 

Patologija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

3.

14 

Patofiziologija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

3.

15 

Fizičkohemijske metode analize 

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

3.

16 

Rad sa biološkim uzorcima 

2(30) 

   

6(90) 

100 

55 

275 

11 

3.

17 

Komunikacijske vještine 

1(15) 

   

3(45) 

 

40 

100 

3

Ukupno 3. semestar

10(150) 

6(90) 

 

9(135) 

100 

275 

750 

30 

3.

25 (375) 

100 

275 

750 

30 

3.

2. godina – 4. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Ukupan  br.časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

18 

Imunologija sa imunohemijom 

2(30) 

   

2(30) 

60 

30 

150 

4.

19 

Laboratorijske histopatološke  metode

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

4.

20 

Klinička mikrobiologija 

2(30) 

   

4(60) 

80 

30 

200 

4.

21 

Biomedicinska analitika 

2(30) 

   

3(45) 

 

50 

125 

4.

22 

Biomedicinska informatika 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

4.

23 

Izborni predmet 1 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Ukupno za četvrti semestar:

9(135) 

1(15) 

1(15) 

14(210) 

180 

195 

750 

30 

4.

25 (375) 

180 

195 

750 

30 

4.

Ukupno za drugu godinu: 

1500 sati 

60

Izborni predmet 1 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni  br. 

Naziv izbornog predmeta 

LKV 

SRS 

Uk.br. časova 

Broj ECTS 

Semestar

Intrahospitalne infekcije 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

2

Laboratorijska dijagnostika u  reumatologiji 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

Legenda: P (predavanje); LKV (laboratorijsko kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

3. godina – 5. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

24 

Klinička biohemija 1 

2(30) 

   

4(60) 

60 

50 

200 

5.

25 

Hematologija sa laboratorijskim  tehnikama

2(30) 

   

6(90) 

100 

55 

275 

11 

5.

26 

Zaštita u radnom okruženju i  sigurnost bolesnika 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

5.

27 

Urgentna medicina i hitna stanja u  laboratorijskoj medicini 

2(30) 

2(30) 

 

1(15) 

 

50 

125 

5.

28 

Izborni predmet 2 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

Ukupno za peti semestar:

9(135) 

2(30) 

1(15) 

13(195) 

160 

215 

750 

30 

5.

25(375) 

160 

215 

750 

30 

5.

Izborni predmet 2 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni  br. 

Naziv izbornog predmeta 

LKV 

SRS 

Uk.br. časova 

Broj ECTS 

Semestar

1

Laboratorijska dijagnostika bolesti  centralnog nervnog sistema

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

2

Laboratorijska dijagnostika  

poremećaja hemostaze 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

3. godina – 6. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

29 

Klinička citologija 

2(30) 

   

5(75) 

80 

40 

225 

6.

30 

Klinička biohemija 2 

2(30) 

   

6(90) 

100 

55 

275 

11 

6.

31 

Organizacija i menadžment u  

laboratorijskoj medicini 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

6.

32 

Osnovi transfuzijske medicine i  transplantacije 

1(15) 

   

3(45) 

 

40 

100 

6.

33 

Izborni predmet 3 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

6.

Ukupno za šesti semestar:

7(105) 

1(15) 

1(15) 

16(240) 

180 

195 

750 

30 

6.

25 (375) 

180 

195 

750 

30 

6.

Ukupno za treću godinu: 

1500 sati 

60

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni  br. 

Naziv izbornog predmeta 

LKV 

SRS 

Uk.br. časova 

Broj ECTS 

Semestar

1

Biohemijska laboratorijska  

dijagnostika malignih tumora 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

6.

Laboratorijska endokrinologija 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

6.

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

4. godina – 7. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

34 

Laboratorijska praksa 

     

8 (120) 

155 

 

275 

11 

7.

35

Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u  

medicinskim laboratorijama

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

50 

40 

150 

7.

36 

Farmakologija sa toksikologijom 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

7.

37 

Socijalno i zdravstveno  

zakonodavstvo

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

7.

38

Naučnoistraživački rad  

(medicinsko laboratorijsko 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

7.

39 

istraživanje) 

Izborni predmet 4 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

7.

Ukupno za sedmi semestar:

8(120) 

1(15) 

3 (45) 

13 (195) 

205 

170 

750 

30 

7.

25 (375) 

205 

170 

750 

30 

7.

Izborni predmet 4 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni  br. 

Naziv izbornog predmeta 

LKV 

SRS 

Uk.br. časova 

Broj ECTS 

Semestar

Ćelijske i tkivne kulture 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

2

Laboratorijske metode u forenzičkoj medicini

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta) 

4 godina – 8. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Kliničko  

laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

LKV 

LP

40 

Pedagogija i mentorski procesi u  laboratorijskoj dijagnostici 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

8.

41 

Medicinska psihologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

42 

Tehnike molekularne biologije u  medicini

2(30) 

   

5(75) 

30 

40 

175 

8.

43

Kontrola kvaliteta rada u  

laboratorijskoj medicini 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

 

40 

100 

8.

44 

Izborni predmet 5 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

45 

Diplomski rad 

   

2(30) 

3(45) 

100 

75 

250 

10 

8.

Ukupno za osmi semestar:

7(105) 

1(15) 

5 (75) 

12 (180) 

130 

245 

750 

30 

8.

25(375) 

130 

245 

750 

30 

8.

Ukupno za četvrtu godinu: 

1500 sati 

60

Izborni predmet 5 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni  br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br. časova 

Broj ECTS 

Semestar

Citogenetika 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8

2

Biohemijski markeri prenatalnog i  neonatalnog skrininga

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

 

Preuzmi:

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

O studijskom programu

Diplomske akademske studije Radiološka tehnologija traju 4 akademske godine. Nastava na ovom studijskom programu sastoji se iz osnovne i izborne nastave. Ukupan broj predmeta na studijskom programu sa diplomskim radom je 44 od toga broj obaveznih predmeta je 38, broj izbornih predmeta je 5 plus diplomski rad. Studijski program Radiološka tehnologija obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI RADIOLOŠKI TEHNOLOG -240 ECTS. To je program koji kroz određene bazične, zdravstvene i specifične stručne nastavne sadržaje omogućava studentima da steknu teorijska znanja i praktične vještine, te da stiču znanja iz oblasti informacionih tehnologija, istraživanja, rješavanje problema i donošenje odluka u timu radiološke dijagnostike, radioterapije i nuklearne medicine.

Naziv studijskog programa: 

Radiološka tehnologija

Fakultet na kome se izvodi studijski  program:

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se  izvodi studijski program: 

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

4 + 1 + 3

Obim studija izražen ECTS  

bodovima:

240 ECTS

Vrsta studija: 

Akademski

Naziv diplome (zvanje):

Diplomirani radiološki tehnolog – 240 ECTS uže stručno usmjerenje: 

radiologija /radioterapija/ nuklearna  medicina

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja:

Redovan, sufinansirjući i vanredni studij, u  sjedištu, u trajanju od 8 (osam) semestara

Naučna oblast: 

Zdravstvene i Medicinske nauke

Naučno polje: 

Zdravstvene nauke

Uže naučne oblasti: 

Radiološka tehnologija

Ciljevi studijskog programa: 

Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i kliničkog  osposobljavanja iz oblasti radiološke tehnologije. Diplomirani radiološki tehnolozi svoj rad realizuuj kroz:  

 • pružanja zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivo, 
 • obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučne oblasti  zdravstvenih nauka 

Uslovi za upis na studijski program 

Uslovi za upis su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i  Statutom Univerziteta. Akademski Studijski program radiološka tehnologija na  Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice: 

koje ima zavšenu srednju školu u trajanju od četiri godine, 

koje položi kvalifikacioni (prijemni) ispit. 

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu  podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture  Republike Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici  Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i 

regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike  Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom  obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija utvrđenih  Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista. 

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na  prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija  donosi Vlada Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća  fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web-stranici  Univerziteta. 

Plan studijskog programa

STUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

1. godina – 1. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  

časova

   

KBV 

KLV 

SP

Anatomija 

3(45) 

3(45) 

     

60 

150 

   

2

Uvod u medicinu i zdravstvenu  njegu

2(30) 

   

2(30) 

60 

55 

175 

   

3

Vještina komuniciranja u  zdravstvu

1(15) 

1(15) 

 

2(30) 

60 

55 

175 

   

Medicinska etika 

3(45) 

       

30 

75 

   

Biofizika 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

   

Engleski jezik 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   
 

Ukupno za 1. semestar:

13(195) 

7(105) 

 

4(60) 

120 

270 

750 

   

24 (360) 

120 

270 

750 

   

2. godina – 2. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  

časova

   

KBV 

KLV 

SP

Fiziologija 

3(45) 

2(30) 

     

25 

100 

   

Uvod u radiološke aparate 

3(45) 

   

2(30) 

50 

75 

200 

   

Radiološka anatomija 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

   

10

Multidisciplinarna zdravstvena  njega (urgentna stanja i reanimacija) 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

   

11

Uvod u nuklearno medicinske  aparate

1(15) 

   

2(30) 

30 

25 

100 

   

12 

Radiobiologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

55 

100 

   
 

Ukupno za 2. semestar:

13(195) 

7(105) 

1(15) 

4(60) 

80 

295 

750 

   

25(375) 

80 

295 

750 

   
 

Ukupno za prvu godinu: 

1500 časova 

   

STUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

2. godina – 3. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS

Ukupan  

br. 

časova

   

KBV 

KLV 

SP

13 

Zaštita od zračenja 

2(30) 

2(30) 

   

40 

25 

125 

   

14 

Radijacijska fizika sa  

dozimetrijom 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

   

15 

Zdravstvena statistika 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   

16 

Patologija 

2(30) 

2(30) 

   

20 

20 

100 

   

17 

Radiografske tehnike I 

2(30) 

   

5(75) 

115 

55 

275 

   

18 

Patofiziologija 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

   
 

Ukupno 3. semestar

12(180) 

7(105) 

 

6(90) 

175 

200 

750 

   

25 (375) 

175 

200 

750 

   

2. godina – 4. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS

Ukupan  

br. 

časova

   

KBV 

KLV 

SP

19 

Radiološka patologija 

2(30) 

   

2(30) 

40 

25 

125 

   

20 

Ultrazvučna dijagnostika 

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

   

21 

Kompjuterizovana tomografija 

3(45) 

   

5(75) 

100 

55 

275 

   

22 

Kontrastna sredstva 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

   

23 

Radiografske tehnike II 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

   

24 

Izborni predmet 1 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   
 

Ukupno 4. semestar:

10(150) 

1(15) 

1(15) 

13(195) 

180 

195 

750 

   

25 (375) 

180 

195 

750 

   

Ukupno za drugu godinu: 

1500 časova 

   

Izborni predmet 1 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KBV 

SRS 

Uk.br  

časova

   

1.1. 

Engleski jezik I 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

   

1.2. 

Njemački jezik I 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

   

STUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

3. godina – 5. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

25 

Nuklearna medicina 

3(45) 

   

4(60) 

75 

45 

225 

5.

26 

Akvizicija i procesiranje slike 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

25 

40 

125 

5.

27 

Radioterapijski aparati 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

28 

Magnetna rezonancija 

2(30) 

   

3(45) 

75 

25 

175 

5.

29 

Radiofarmacija 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

30 

Izborni predmet 2 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

5.

 

Ukupno za 5. semestar:

11(165) 

2(30) 

12(180) 

175 

200 

750 

30 

5.

25(375) 

175 

200 

750 

30 

5.

 

Izborni predmet 2 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

SRS 

Uk.br  

časova

Broj ECTS 

Semestar

2.1. 

Medicinska onkologija 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

5.

2.2. 

Osnovi interne medicine 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

5.

3. godina – 6. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

31 

Radijacijska onkologija 

4(60) 

   

4(60) 

120 

35 

275 

11 

6.

32 

Planiranje u radioterapiji 

3(45) 

   

4(60) 

100 

45 

250 

10 

6.

33 

Pozitronska emisiona tomografija 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

34 

Radionuklidna terapija 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

35 

Izborni predmet 3 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

6.

 

Ukupno za 6. semestar:

11(165) 

1(15) 

2(30) 

10(150) 

220 

170 

750 

30 

6.

24 (360) 

220 

170 

750 

30 

6.

 

Ukupno za treću godinu: 

1500 časova 

60 

5. + 6. 

 

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KBV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

3.1. 

Engleski jezik II 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

6.

3.2. 

Njemački jezik II 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

6.

STUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

4. godina – 7. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

36 

Vaskularna interventna radiologije 

2(30) 

   

3(45) 

80 

45 

200 

7.

37 

Nevaskularna interventna radiologija 

2(30) 

   

3(45) 

60 

40 

175 

7.

38 

Uvod u nauku i naučno pisanje 

3(45) 

 

2(30) 

   

50 

125 

7.

39 

Metodologija naučno-istraživačkog  rada

2(30) 

 

2(30) 

   

40 

100 

7.

40 

Kontrola kvaliteta u radiološkoj  tehnologiji 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

7.

41 

Izborni predmet 4 

1 (15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

7.

 

Ukupno za 7. semestar:

12(180) 

6(90) 

7(105) 

140 

235 

750 

30 

7.

25 (375) 

140 

235 

750 

30 

7.

 

Izborni predmet 4 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

4.1. 

Organizacija i menadžment u zdravstvu 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

7.

4.2. 

Upravljanje medicinskim otpadom 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

7.

4 godina – 8. semestar

Red.br. 

Naziv predmeta

Teorijsko osposobljavanje 

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS 

Uk.broj  časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

42 

Pedagogija i mentorski proces u  radiološkoj tehnologiji 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

8.

43 

Psihologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

44 

Izborni predmet 5 

     

14(210) 

115 

 

325 

13 

8.

45 

Diplomski rad 

   

2(30) 

3(45) 

100 

100 

275 

11 

8.

 

Ukupno za 8. semestar:

3(45) 

1(15) 

4(60) 

17(255) 

215 

160 

750 

30 

8.

25 (375) 

215 

160 

1500 

60 

8.

 

Ukupno za 4. godinu: 

1500 časova 

60 

7. + 8.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa); SRS ( samostalni rad studenta) 

Izborni predmet 5 (student bira jedan od tri ponuđena predmeta)

Redni br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SP 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

5.1. 

Stručna praksa Radiologija 

14(210) 

115 

325 

13 

8.

5.2. 

Stručna praksa Radioterapija 

14(210) 

115 

325 

13 

8.

5.3. 

Stručna praksa Nuklearna medicina 

14(210) 

115 

325 

13 

8.

 

Preuzmi:

SANITARNO INŽENJERSTVO

O studijskom programu

Diplomske akademske studije Sanitarnog inženjerstva traju 4 akademske godine. Nastava na ovom studijskom programu sastoji se iz osnovne i izborne nastave, a izvodi se kroz ukupno 44 predmeta sa diplomskim radom.  Studijski program radiološka tehnologija obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENJER – 240 ECTS. Studenti studijskog programa sanitarno inženjerstvo bi u toku svog školovanja dobili vještine neophodne za obavljanje složenih poslova u okviru zdravstvene zaštite i prevencije pojedinca, porodice i društva primjenom higijensko-sanitarnih i epidemioloških mjera.

Naziv studijskog programa: 

Sanitarno inženjerstvo

Fakultet na kome se izvodi studijski program:

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program:

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

4 + 1 + 3

Obim studija izražen ECTS bodovima: 

240 ECTS

Vrsta studija: 

Akademski

Naziv diplome (zvanje): 

Diplomirana sanitarni inženjer

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja:

Redovan, sufinansirjući i vanredni studij, u sjedištu, u trajanju od 8 (osam)  semestara

Naučna oblast: 

Zdravstvene i Medicinske nauke

Naučno polje: 

Zdravstvene nauke

Uže naučne oblasti: 

Sanitarno inženjerstvo

Ciljevi studijskog programa 

Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja iz oblasti sanitarnog inženjerstva. Diplomiran sanitarni inženjeri svoj rad realizuju kroz:  

 •  uočavanje, definisanje i rješavanje štetnih uticaja okoline i humanog  djelovanja na nivou javnog zdravlja 
 • obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučne oblasti zdravstvenih nauka

Plan studijskog programa

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENJERSTVO

1. godina – 1. semestar

Red.br. 

Nazivivi obaveznih predmeta

Teorijsko osposobljavanje

Laboratorijsko 

osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

sati

ECTS 

Semestar

 

LV 

SP

Medicinska i sanitarna mikrobiologija 

3(45) 

   

3(45) 

15 

95 

200 

1.

Higijena i preventivna medicina 

2(30)

   

2(30) 

15 

75 

150 

1.

Socijalna medicina 

2(30) 

   

2(30) 

15 

50 

125 

1.

Biofizike 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

1.

Anatomija 

2(30)

   

2(30) 

 

40 

100 

1.

Fiziologija 

2(30)

   

2(30)

 

40 

100 

1.

Ukupno za prvi semestar:

13(195) 

 

– 

12(180) 

45 

330 

750 

30 

30

25 (375) 

375 

750 

30 

1.

1. godina – 2. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Laboratorisjko osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

sati

ECTS 

 

 

LV 

SP

Opšta i sanitarna hemija 

3(45) 

 

1(15) 

4(60) 

10 

120 

250 

10 

 

Matematika 

3(45) 

   

4(60) 

 

95 

200 

 

Engleski jezik 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

 

10 

Osnove ekologije 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

 

Ukupno za drugi semestar:

10(150) 

 

1(15) 

14(210) 

10 

365 

750 

30 

 

25 (375) 

375 

750 

30 

 

Ukupno za prvu godinu: 

1500 sati 

60 

 

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENJERSTVO

2. godina – 3. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Laboratorijsko osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

sati

ECTS 

Semestar

 

LV 

SP

11 

Medicina rada 

3(45)

 

1(15) 

3(45)

90 

200 

3.

12 

Biohemija 

3(45) 

   

3(45) 

 

85 

175 

3.

13 

Analitička hemija 

3(45) 

   

3(45) 

 

85 

175 

3.

14 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

15 

50 

125 

3.

15

Arhitetktonsko projektovanje zgrada za  zdravstvo

1(15) 

   

1(15) 

15 

30 

75 

3.

Ukupno treći semestar:

11(165) 

 

2(30) 

12(180) 

35 

340 

750 

30 

3.

25 (375) 

375 

750 

30 

3.

2. godina – 4. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

sati

ECTS 

Semestar

 

LV 

SP

16 

Komunalna higijena 

2(30) 

   

3(45) 

25 

75 

175 

4.

17 

Epidemiologija 

1(15) 

 

1(15) 

3(45) 

15 

60 

150 

4.

18 

Stručna praksa 1 

– 

   

5(75) 

75 

 

150 

4.

19 

Molekularne tehnike u sanitarnoj  laboratoriji 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

25 

40 

125 

4.

20 

Komunikologija 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

21 

Informatika 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Ukupno za četvrti semestar:

7(105) 

 

2(30) 

16(240) 

140 

235 

750 

30 

4.

25 (375) 

375 

750 

30 

4.

Ukupno za drugu godinu: 

1500 sati 

60 

3. + 4.

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENJERSTVO

3. godina – 5. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Laboratorijsko osposobljavanje 

SRS

Ukupan  broj  

sati

ECTS 

 

 

LV 

SP

22 

Analiza namirnica 

3(45) 

   

4(60) 

35 

60 

200 

 

23 

Instrumentalne metode 

3(45) 

   

3(45) 

 

85 

175 

 

24 

Sanitarno inženjerstvo u vanrednim uslovima 

2(30) 

 

1(15) 

2(30) 

 

75 

150 

 

25 

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

 

26 

Izborni predmet 1 (1/2) 

1(15) 

   

1(15) 

15 

30 

75 

 

Ukupno za peti semestar:

11(165) 

 

1(15) 

13(195) 

50 

325 

750 

30 

 

25(375) 

375 

750 

30 

 

Izborni predmet 2 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni br. 

Naziv izbornog predmeta 

LV 

SRS 

Uk.br sati 

Broj ECTS 

Semestar

Inspekcijski nadzor 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

5.

Organizacija laboratorije za analizu namirnica 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

5.

3. godina – 6. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Laboratorijsko osposobljavanje 

SRS

Ukupan  

broj  

sati

ECTS 

Semestar

 

LV 

SP

27 

Zaštita u radnoj sredini 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

15 

50 

125 

6.

28 

Stručna praksa 2 

– 

   

6(90) 

100 

– 

200 

6.

29 

Jonizujuće zračenje i zaštita 

2(30) 

   

2(30) 

30 

60 

150 

6.

30 

Statistika 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

6.

31 

Uvod u nauku 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

6.

32, 33 

Izborni predmet 2 (2/3) 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

6.

Ukupno za šesti semestar:

8(120) 

 

1(15) 

16(240) 

155 

220 

750 

30 

6.

25 (375) 

375 

750 

30 

6.

 

Ukupno za treću godinu: 

1500 sati 

60 

5. + 6.

Legenda: P (predavanje); S (seminarski); LV (laboratorijske vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta); 

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

 

Redni br. 

Naziv izbornog predmeta 

LV 

SRS 

Uk.br sati 

Broj ECTS 

Semestar

Buka i vibracije 

2(30) 

– 

2(30) 

40 

100 

6.

Opasne supstance na radnom mjestu 

Najnovije tehnike u detekciji zračenja 

2(30) 

2(30) 

– 

– 

2(30) 

2(30) 

40 

40 

100 

100 

6. 

6.

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENJERSTVO

4. godina – 7. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Laboratorijsko  osposobljavanje 

SRS

Ukupan  

broj  

sati

ECTS 

Semestar

 

LV 

SP

34 

Tehnologija i bezbjednost hrane 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

7.

35 

Upravljanje otpadom 

2(30) 

 

1(15) 

2(30) 

15 

60 

150 

7.

36 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha 

2(30) 

   

2(30) 

15 

50 

125 

7.

37 

Tehnologija otpadnih voda 

2(30) 

   

2(30) 

15 

50 

125 

7.

38 

Stručna praksa 3 

– 

   

4(60) 

65 

 

125 

7.

39 

Izborni predmet 3 (1/2) 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

7.

Ukupno za sedmi semestar:

10(150) 

– 

1(15) 

14(210) 

110 

265 

750 

30 

7.

25 (375) 

375 

750 

30 

7.

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni br. 

Naziv izbornog predmeta 

LV 

SRS 

Uk.br sati 

Broj ECTS 

Semestar

Toksini u hrani 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

7.

Medicinski otpad 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

7.

4. godina – 8. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Laboratorijsko osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

sati

ECTS 

Semestar

 

LV 

SP

40 

Toksikologija 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

60 

125 

8.

41

Pisanje, upravljanje i implementacija  projekata 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

60 

125 

8.

42 

Stručna praksa 4 

     

4(60) 

65 

 

125 

8.

43 

Izborni predmet 4 (1/2) 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

8.

44 

Diplomski rad 

     

10(150) 

 

150 

300 

12 

8.

Ukupno za osmi semestar:

5(75) 

 

2(30) 

18(270) 

75 

300 

750 

 

8.

25 (375) 

375 

750 

30 

8.

Ukupno za četvrtu godinu: 

1500 sati 

60 

7. + 8.

Izborni predmet 5 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Redni br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br sati 

Broj ECTS 

Semestar

Menadžment u zdravstvu 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

8.

Bolničke infekcije 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

8.

 

Preuzmi:

SESTRINSTVO

O studijskom programu:

Diplomske akademske studije Sestrinstva traju 4 akademske godine. Program se sastoji iz osnovne nastave i izvodi se kroz 45 obaveznih predmeta (sa Diplomskim radom).  Studijski program sestrinstvo obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – 240 ECTS. Sestrinstvo je program koji kroz bazične, medicinske, zdravstvene i specifične stručne nastavne sadržaje omogućava studentima da steknu teorijska znanja i praktične vještine, te da stiču znanja iz oblasti informacionih tehnologija, istraživanja, rješavanje problema i donošenje odluka u timu zdravstvene njege. Struka medicinskih sestara se neprekidno razvija i postaje sve zahtjevnnija.

Naziv studijskog programa: 

Sestrinstvo

Fakultet na kome se izvodi studijski program:

Medicinski fakultet

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program:

Univerzitet u Banjoj Luci

Model: 

4 + 1 + 3

Obim studija izražen ECTS bodovima: 

240 ECTS

Vrsta studija: 

Akademski

Naziv diplome (zvanje): 

Diplomirana medicinska sestra – 240 ECTS

Oblast obrazovanja: 

Zdravlje i zaštita zdravlja

Način izvođenja:

Redovan, sufinansirjući i vanredni studij,  u sjedištu, u trajanju od 8 (osam) semestara

Naučna oblast: 

Zdravstvene i Medicinske nauke

Naučno polje: 

Zdravstvene nauke

Uže naučne oblasti: 

Sestrinstvo

Ciljevi studijskog programa 

Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i kliničkog osposobljavanja iz oblasti sestrinstva. Diplomirane medicinske sestre svoj rad realizuju kroz:  

 • pružanja zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivo,  
 • obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučne oblasti zdravstvenih nauka

Uslovi za upis na studijski program 

Uslovi za upis su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i Statutom Univerziteta. Akademski Studijski program sestrinstvo na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice: 

koje ima zavšenu srednju školu u trajanju od četiri godine, 

koje položi kvalifikacioni (prijemni) ispit. 

Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.  

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05). 

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i kriterija utvrđenih Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista. 

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis u prvu godinu studija donosi Vlada Republike Srpske. 

Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web-stranici Univerziteta. 

Plan studijskog programa

STUDIJSKI PROGRAM SESTRINSTVO

1. godina – 1. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Kliničko 

osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

Anatomija 

3(45) 

3(45) 

     

60 

150 

1.

2

Uvod u zdravstvenu njegu 

(sestrinske teorije i koncepti; proces zd.njege i dokumentacija; dijagnostičko terapeutske procedure)

3(45) 

4 (60)

 

 

2(30) 

80 

35 

250 

10 

1.

Komunikacija u zdravstvenoj njezi 

1(15) 

1(15) 

 

2(30) 

80 

60 

200 

1.

Etika i filozofija u zdravstvenoj njezi 

2(30) 

       

20 

50 

1.

Osnovi biofizike 

1(15) 

       

10 

25 

1.

Engleski jezik 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

1.

Ukupno za prvi semestar:

12(180) 

9(135) 

– 

4(60) 

160 

215 

750 

30 

1.

25 (375) 

160 

215 

750 

30 

1.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);

 

1. godina – 2. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Kliničko 

osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

Fiziologija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Biohemija 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Mikrobiologija sa parazitologijom 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

2.

10

Javno zdravlje 

(epidemiologija; prevencija i kontrola infekcije)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

2.

11 

Higijena 

1(15) 

2(30) 

     

55 

100 

2.

12 

Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika

1(15) 

 

2(30) 

   

55 

100 

2.

Ukupno za drugi semestar:

12(180) 

9(135) 

2(30) 

2(30) 

– 

375 

750 

30 

2.

25 (375) 

– 

375 

750 

30 

2.

Ukupno za prvu godinu: 

1500 časova 

60 

1. + 2.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta); 

STUDIJSKI PROGRAM SESTRINSTVO

2. godina – 3. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Kliničko 

osposobljava nje

SRS

Ukupan 

broj 

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

13 

Patologija 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

3.

14 

Farmakologija 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

3.

15 

Patofiziologija 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

3.

16 

Osnove humane genetika 

1(15) 

 

1(15) 

   

20 

50 

3.

17

Multidisciplinarna zdravstena njega  (urgentna stanja; procjena vitalnih parametara; reanimacija)

3(45) 

3(45) 

 

2(30) 

40 

40 

200 

3.

18

Zdravstvena njega internističkih bolesnika (zdravstvena njega 

internističkih bolesnika, interna medicina, propedevtika u internoj medicini)

2(30) 

   

3(45) 

120 

55 

250 

10 

3.

Ukupno treći semestar:

12(180) 

6(90) 

1(15) 

6(90) 

160 

215 

750 

30 

3.

25 (375) 

160 

215 

750 

30 

3.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);

2. godina – 4. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Kliničko 

osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

19 

Zdravstvena njega u infektologiji i infektivne bolesti

2(30) 

   

2(30) 

40 

25 

125 

4.

20 

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i neurologija

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

4.

21

Zdravstvena njega hirurških  

bolesnika i hirurgija (zdravstvena  njega hirurških bolesnika; hirurgija;  asepsa, antisepsa)

3(45) 

   

5(75) 

100 

55 

275 

11 

4.

22 

Zdravstvena njega u kriznim  

situacijama 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

4.

23 

Zdravstvena statistika i  

informatika

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

4.

24 

Izborni predmet 1 (1/2): 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Ukupno za četvrti semestar:

9(135) 

2(30) 

1(15) 

13(195) 

180 

195 

750 

30 

4.

25 (375) 

180 

195 

750 

30 

4.

Ukupno za drugu godinu: 

1500 časova 

60 

3. + 4.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);  

Izborni predmet 1 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br  

časova

Broj ECTS 

Semestar

1.1. 

Zdravstvena njega u jedinici intenzivnog liječenja 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

1.2. 

Asistiranje kod endoskopskih procedura 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

STUDIJSKI PROGRAM SESTRINSTVO

3. godina – 5. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS

Ukupan  broj  

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

25 

Zdravstvena njega starih i gerontologija 

3(45) 

   

4(60) 

100 

45 

250 

10 

5.

26

Mentalno zdravlje i zdravstvena njega  psihijatrijskih bolenika (zdravstvena njega i  mentalno zdravlje; osnove psihijatrije,  zbrinjavanje agresivnih pacijenata)

2(30) 

 

1(15) 

4(60) 

100 

45 

250 

10 

5.

27 

Klinička farmakologija  

(sigurna upotreba lijekova i propisivanje) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

28 

Zdravstvena njega u procesu rehabilitacija 

2(30) 

   

3(45) 

 

25 

100 

5.

29 

Izborni predmet 2 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

Ukupno za peti semestar:

9(135) 

– 

1(15) 

15(225) 

200 

175 

750 

30 

5.

25 (375) 

200 

175 

750 

30 

5.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);  

Izborni predmet 2 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br sati 

Broj ECTS 

Semestar

2.1. 

Mentalno zdravlje u zajednici 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

2.2. 

Socijalna integracija osoba sa onesposobljenjem 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

3. godina – 6. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS

Ukupan  broj  

sati

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

30

Zdravstvena njega u pedijatriji i  pedijatrija (ped.propedevtika; zdravstvena  njega novorođenčadi, djece i adolescenata;  pedijatrija)

3(45) 

   

5(75) 

120 

35 

275 

11 

6.

31 

Zdravstvene njega u ginekologiji i  akušerstvu i ginekologija i akušerstvo 

3(45) 

   

4(60) 

100 

45 

250 

10 

6.

32 

Organizacija i menadžment u zdravstvenoj  njezi

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

33 

Ishrana i dijetetika 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

34 

Izborni predmet 3 (1/2) 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

Ukupno za šesti semestar:

9(135) 

 

3(45) 

12(180) 

220 

170 

750 

30 

6.

24 (360) 

750 

30 

6.

 

Ukupno za treću godinu: 

1500 časova 

60 

5. + 6.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);  

Izborni predmet 3 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br  

časova

Broj  

ECTS 

Semestar

3.1. 

Zdravlje mladih 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

3.2. 

Seksualno i reproduktivno zdravlje 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

Legenda: P (predavanje); S (seminar); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

STUDIJSKI PROGRAM SESTRINSTVO

4. godina – 7. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko  

osposobljavanje

Kliničko  

osposobljavanje 

SRS

Ukupan  broj  

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

35 

Njega u primarnoj zdravstvenoj  zaštiti, porodici i zajednici

3(45) 

   

3(45) 

120 

40 

250 

10 

7.

36 

Palijativna njega  

(njega na kraju života; menadžment bola) 

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

7.

37 

Zdravstvena njega onkoloških  

bolesnika i onkologija 

2(30) 

   

4(60) 

25 

35 

150 

7.

38

Naučnoistraživački rad u  

zdravstvenoj njezi (sestrinska praksa  zasnovana na dokazima)

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

7.

39 

Sociologija zdravlja, bolesti i  multikultura

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

7.

40 

Izborni predmet 4 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

7.

Ukupno za sedmi semestar:

10(150) 

1(15) 

2(30) 

12(180) 

185 

190 

750 

30 

7.

25 (375) 

185 

190 

750 

30 

7.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);  

Izborni predmet 4 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

4.1. 

Sestrinstvo u zajednici 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

4.2.

Izabrane teme iz zdravstvene njege u  dermatovenerologiji 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

Legenda: P (predavanje); KLV (kliničke vježbe); SRS (samostalni rad studenta); 

4. godina – 8. semestar

Red.br. 

Nazivi obaveznih predmeta

Teorijsko 

osposobljavanje

Kliničko 

osposobljavanje 

SRS

Ukupan 

broj 

časova

ECTS 

Semestar

KBV 

KLV 

SP

41 

Pedagogija i mentorski proces u  zdravstvenoj njezi 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

8.

42

Promocija zdravlja (vulnerabilne  grupe, zdravstveno vaspitanje,  

socijalna medicina)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

8.

43 

Psihologija 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

44

Socijalno i zdravstveno  

zakonodavstvo (pravni aspekti  zdravstvene njege)

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

45 

Osnove radiologije 

2(30) 

   

2(30) 

 

15 

75 

8.

46 

Izborni predmet 5 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

47 

Diplomski rad 

   

2(30) 

3(45) 

100 

100 

275 

11 

8.

Ukupno za osmi semestar:

10(150) 

1(15) 

5(75) 

9(135) 

100 

275 

750 

30 

8.

25 (375) 

100 

275 

750 

30 

8.

Ukupno za četvrtu godinu: 

1500 časova 

60 

7. + 8.

Legenda: P (predavanje); KBV (kabinetske vježbe); S (seminarski); KLV (kliničke vježbe); SP (stručna praksa)-godišnji nivo; SRS (samostalni rad studenta);  

Izborni predmet 5 (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)

Br. 

Naziv izbornog predmeta 

KLV 

SRS 

Uk.br časova 

Broj ECTS 

Semestar

5.1. 

Izabrane teme iz zdravstvene njege u oftalmologiji 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

5.2.

Izabrane teme iz zdravstvene njege u  

otorinolaringologiji 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

Preuzmi:

 

Stari program

STOMATOLOGIJA

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) stomatologije traju 6 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program stomatologije obrazuje izlazni profil DOKTOR STOMATOLOGIJE –  360 ECTS. U prvim semestrima je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije stomatologije) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka stručnim i stručno-aplikativnim predmetima stomatologije. U HI i HII semestru predviđena je stručna praksa, kroz blokovsku nastavu, neophodna za budući profesionalni rad te izrada završnog rada.

Preuzmi:

ZDRAVSTVENA NJEGA

Diplomske akademske studije Zdravstvene njege traju 4 akademske godine. Nastava na se sastoji iz osnovne nastave i izvodi se kroz 45 obaveznih predmeta (sa Diplomskim radom). Studijski program zdravstvene njege obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI MEDICINAR ZDRAVSTVENE NJEGE – 240 ECTS. Student po završetku studija stiče temeljno znanje iz zdravstvene njege, što će svršenim studentima dati mogućnost lakšeg snalaženja u raznim oblastima života u kojima se zahtjeva dobro poznavanje zdravstvene njege i viši kvalitet znanja za izvršavanje poslova različitog nivoa složenosti.

Preuzmi: