O факултету

Наш историјат

Медицински факултет је основан 17. марта 1978. године на иницијативу Универзитета у Бањој Луци, са циљем да образује стручњаке са високом стручном спремом и стручним називом доктор медицине. Прво предавање је одржано 15. новембра 1978. године.

Oд тог периода па до данас, пратећи свјетске трендове у образовању, Факултет је кренуо у смјеру покретања нових студијских програма. 

Поред интегрисаних студијских програма: Медицина, Дентална медицина и Фармација, лиценцирани су и нови студијски програми здравственог усмјерењаБабиштво, Физиотерапија, Радиолошка технологија, Сестринство, Санитарно инжењерство и Медицинско лабораторијска дијагностика.

Тако данас, Медицински факултет има сва три циклуса студија – девет студијских програма на основним студијама, други циклус студија – Мастер здравствених студија као и трећи циклус студија биомедицинских наука. У послиједипломско образовање укључен је и значајан број позивних предавача, визитинг професора из земље и иностранства, тако да су стечени услови да се студенти упознају са новинама и савременим трендовима у медицини.

Посљедних пар година Факултет је значајну пажњу посветио проширењу просторних капацитета, техничком опремању и кадровском оспособљавању како би омогућили пружање савремених стручних знања. Истичемо савремени кабинет клиничких вјештина гдје студенти имају прилику да на роботизованим моделима вјежбају и овладају практичним вјештинама неопходним за клинички рад; те дигитализовани пакет “Анатом – Е” који студентима омогућава да на савремен и иновативан начин уче грађу и структуру човјека.

Поред едукативно-наставне улоге, у склопу Медицинског факултета развиле су се и посебне подорганизационе јединице као што су:

 • Центар за специјализације и континуирану едукацију,
 • Дентална клиника,
 • Специјалистички медицински центар и
 • Центар за биомедицинска истраживања

Медицински факултет усавршава и развија методе научно-истраживачког рада, организује системско праћење стручних и научних достигнућа и припрема кадрове за самосталан стручни и научно-истраживачки рад. Организује и обавља стално стручно усавршавање кадрова у области здравства у оквирима савремених достигнућа у тој области, а посебно се бави подизањем и усавршавањем научно-наставног подмлатка у складу са реформом Високог образовања, те учествује у научно-истраживачким пројектима свих медицинских дисциплина. Учесник је пројекта реформе Медицинских факултета у БиХ у складу са Болоњском декларацијом и Европском реформом високог образовања.

Наш историјат

Медицински факултет је основан 17. марта 1978. године на иницијативу Универзитета у Бањој Луци, са циљем да образује стручњаке са високом стручном спремом и стручним називом доктор медицине. Прво предавање је одржано 15. новембра 1978. године.

Oд тог периода па до данас, пратећи свјетске трендове у образовању, Факултет је кренуо у смјеру покретања нових студијских програма. 

Поред интегрисаних студијских програма: Медицина, Дентална медицина и Фармација, лиценцирани су и нови студијски програми здравственог усмјерењаБабиштво, Физиотерапија, Радиолошка технологија, Сестринство, Санитарно инжењерство и Медицинско лабораторијска дијагностика.

Тако данас, Медицински факултет има сва три циклуса студија – девет студијских програма на основним студијама, други циклус студија – Мастер здравствених студија као и трећи циклус студија биомедицинских наука. У послиједипломско образовање укључен је и значајан број позивних предавача, визитинг професора из земље и иностранства, тако да су стечени услови да се студенти упознају са новинама и савременим трендовима у медицини.

Посљедних пар година Факултет је значајну пажњу посветио проширењу просторних капацитета, техничком опремању и кадровском оспособљавању како би омогућили пружање савремених стручних знања. Истичемо савремени кабинет клиничких вјештина гдје студенти имају прилику да на роботизованим моделима вјежбају и овладају практичним вјештинама неопходним за клинички рад; те дигитализовани пакет “Анатом – Е” који студентима омогућава да на савремен и иновативан начин уче грађу и структуру човјека.

Поред едукативно-наставне улоге, у склопу Медицинског факултета развиле су се и посебне подорганизационе јединице као што су:  

 • Центар за специјализације и континуирану едукацију,
 • Дентална клиника,
 • Специјалистички медицински центар и
 • Центар за биомедицинска истраживања

Медицински факултет усавршава и развија методе научно-истраживачког рада, организује системско праћење стручних и научних достигнућа и припрема кадрове за самосталан стручни и научно-истраживачки рад. Организује и обавља стално стручно усавршавање кадрова у области здравства у оквирима савремених достигнућа у тој области, а посебно се бави подизањем и усавршавањем научно-наставног подмлатка у складу са реформом Високог образовања, те учествује у научно-истраживачким пројектима свих медицинских дисциплина. Учесник је пројекта реформе Медицинских факултета у БиХ у складу са Болоњском декларацијом и Европском реформом високог образовања.

Декани Медицинског факултета

Проф. др Ранко Шкрбић
(2016 –       )

МИСИЈА

Мисија Медицинског факултета је да кроз стимулативно окружење обезбиједи својим студентима, наставницима и сарадницима стицање образовних и истраживачких компетенција којима ће достићи образовне и професионалне стандарде неопходне за здравствени, економски и социјални напредак у складу са пројектованим домаћим и међународним приоритетима.

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци ће своју мисију остварити тако што ће да:

 • Побољша и појача своју позицију у конкурентном окружењу мјерећи своју успјешност пословања према међународним стандардима,
 • Нуди широк спектар студијских програма који се стално прилагођавају најновијим наставним и научним достигнућима, али и потребама савременог развоја здравственог система,
 • Обезбиједи највиши квалитет наставног процеса и научно-истраживачког рада својим студентима,
 • Ствара повољно и стимулирајуће окружење за наставно особље обезбјеђујући одговарајуће услове за рад и професионално напредовање,
 • Настоји да примјењује флексибилан и динамички модел организације,
 • Придаје велики значај учешћу студената, наставног и ненаставног особља, као и представника друштвене заједнице у обликовању наставних и управљачких активности,
 • Сарађује са међународним институцијама,
 • Ствара знања највишег нивоа и омогућава укључивања у глобализацијске процесе и коришћење знања као најважнијег ресурса у корист свеобухватног напретка.

ВИЗИЈА

Визија Медицинског факултета је да постане препознатљив на регионалном и међународном нивоу кроз изврсност у настави и научно-истраживачком раду, те да својим капацитетима доприноси унапређењу задравственог система.

Визија Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци јесте да буде високообразовна институција која:

 • Отворено, спремно и адекватно прихвата очекиване промјене у сфери високог образовања и научно-истраживачког рада у медицини и здравству,
 • Обезбјеђује студентима професионална знања према промјењивим захтјевима регионалног, националног или међународног окружења,
 • Јача интернационализацију и студентске покретљивости, и оспособљава студенате да успију у глобалном друштву,
 • Ради на унапређењу компетенција наставног особља,
 • Примјењује нове технологије у настави,
 • Непрекидно развија систем осигурања квалитета,
 • Унапређује ефикасност студирања на свим нивоима,
 • Обезбјеђује стално учешће студената у наставном, научно-истраживачком и управљачком процесу,
 • Непрекидно развија и унапређује односе са носиоцима здравственог система, привредом и алумни организацијама у циљу добијања повратних информација за унапређење наставног и истраживачког процеса,
 • Ради на процесу финансијског осамостаљивања кроз развој здравствених услуга и иновативности у образовању и истраживању,
 • Прати највише домете у дисциплинарним и мултидисциплинарним истраживањима у циљу унапређења и развоја знања у корист локалног и ширег окружења, здравствених институција и у корист властитог развоја,
 • Постиже међународне стандарде у сопственом дјеловању и управљању и увођењу стратешког менаџмента као оквира за будуће доношење одлука.