O fakultetu

Naš istorijat

Medicinski fakultet je osnovan 17. marta 1978. godine na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, sa ciljem da obrazuje stručnjake sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine. Prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine.

Od tog perioda pa do danas, prateći svjetske trendove u obrazovanju, Fakultet je krenuo u smjeru pokretanja novih studijskih programa. 

Pored integrisanih studijskih programa: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija, licencirani su i novi studijski programi zdravstvenog usmjerenjaBabištvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Sestrinstvo, Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Tako danas, Medicinski fakultet ima sva tri ciklusa studija – devet studijskih programa na osnovnim studijama, drugi ciklus studija – Master zdravstvenih studija kao i treći ciklus studija biomedicinskih nauka. U poslijediplomsko obrazovanje uključen je i značajan broj pozivnih predavača, viziting profesora iz zemlje i inostranstva, tako da su stečeni uslovi da se studenti upoznaju sa novinama i savremenim trendovima u medicini.

Posljednih par godina Fakultet je značajnu pažnju posvetio proširenju prostornih kapaciteta, tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju kako bi omogućili pružanje savremenih stručnih znanja. Ističemo savremeni kabinet kliničkih vještina gdje studenti imaju priliku da na robotizovanim modelima vježbaju i ovladaju praktičnim vještinama neophodnim za klinički rad; te digitalizovani paket “Anatom – E” koji studentima omogućava da na savremen i inovativan način uče građu i strukturu čovjeka.

Pored edukativno-nastavne uloge, u sklopu Medicinskog fakulteta razvile su se i posebne podorganizacione jedinice kao što su:  

 • Centar za specijalizacije i kontinuiranu edukaciju,
 • Dentalna klinika,
 • Specijalistički medicinski centar i
 • Centar za biomedicinska istraživanja

Medicinski fakultet usavršava i razvija metode naučno-istraživačkog rada, organizuje sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća i priprema kadrove za samostalan stručni i naučno-istraživački rad. Organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva u okvirima savremenih dostignuća u toj oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom Visokog obrazovanja, te učestvuje u naučno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina. Učesnik je projekta reforme Medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.

Dekani Medicinskog fakulteta

Prof. dr Ranko Škrbić
(2016 –       )

MISIJA

Misija Medicinskog fakulteta je da kroz stimulativno okruženje obezbijedi svojim studentima, nastavnicima i saradnicima sticanje obrazovnih i istraživačkih kompetencija kojima će dostići obrazovne i profesionalne standarde neophodne za zdravstveni, ekonomski i socijalni napredak u skladu sa projektovanim domaćim i međunarodnim prioritetima.

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci će svoju misiju ostvariti tako što će da:

 • Poboljša i pojača svoju poziciju u konkurentnom okruženju mjereći svoju uspješnost poslovanja prema međunarodnim standardima,
 • Nudi širok spektar studijskih programa koji se stalno prilagođavaju najnovijim nastavnim i naučnim dostignućima, ali i potrebama savremenog razvoja zdravstvenog sistema,
 • Obezbijedi najviši kvalitet nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada svojim studentima,
 • Stvara povoljno i stimulirajuće okruženje za nastavno osoblje obezbjeđujući odgovarajuće uslove za rad i profesionalno napredovanje,
 • Nastoji da primjenjuje fleksibilan i dinamički model organizacije,
 • Pridaje veliki značaj učešću studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i predstavnika društvene zajednice u oblikovanju nastavnih i upravljačkih aktivnosti,
 • Sarađuje sa međunarodnim institucijama,
 • Stvara znanja najvišeg nivoa i omogućava uključivanja u globalizacijske procese i korišćenje znanja kao najvažnijeg resursa u korist sveobuhvatnog napretka.

VIZIJA

Vizija Medicinskog fakulteta je da postane prepoznatljiv na regionalnom i međunarodnom nivou kroz izvrsnost u nastavi i naučno-istraživačkom radu, te da svojim kapacitetima doprinosi unapređenju zadravstvenog sistema.

Vizija Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci jeste da bude visokoobrazovna institucija koja:

 • Otvoreno, spremno i adekvatno prihvata očekivane promjene u sferi visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u medicini i zdravstvu,
 • Obezbjeđuje studentima profesionalna znanja prema promjenjivim zahtjevima regionalnog, nacionalnog ili međunarodnog okruženja,
 • Jača internacionalizaciju i studentske pokretljivosti, i osposobljava studenate da uspiju u globalnom društvu,
 • Radi na unapređenju kompetencija nastavnog osoblja,
 • Primjenjuje nove tehnologije u nastavi,
 • Neprekidno razvija sistem osiguranja kvaliteta,
 • Unapređuje efikasnost studiranja na svim nivoima,
 • Obezbjeđuje stalno učešće studenata u nastavnom, naučno-istraživačkom i upravljačkom procesu,
 • Neprekidno razvija i unapređuje odnose sa nosiocima zdravstvenog sistema, privredom i alumni organizacijama u cilju dobijanja povratnih informacija za unapređenje nastavnog i istraživačkog procesa,
 • Radi na procesu finansijskog osamostaljivanja kroz razvoj zdravstvenih usluga i inovativnosti u obrazovanju i istraživanju,
 • Prati najviše domete u disciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima u cilju unapređenja i razvoja znanja u korist lokalnog i šireg okruženja, zdravstvenih institucija i u korist vlastitog razvoja,
 • Postiže međunarodne standarde u sopstvenom djelovanju i upravljanju i uvođenju strateškog menadžmenta kao okvira za buduće donošenje odluka.