Klinička mikrobiologija – M

Klinička mikrobiologija – M

Naziv predmeta

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezan

VII

1

15 (1+0)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je da studenti upoznaju ulogu i značaj kliničke mikrobiologije u dijagnostici infektivnih bolesti
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Miroslav Petković, Asistent mr. sci. dr Aleksandra Šmitran, Asistent Tatjana Marković, Asistent Gorana Anđić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I -V Nedelja

VI -XI Nedelja

XII -XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV- XXVII

XXVIII-XXXII

XXXIII-XXXVII

XXXVIII- XLV

Pravilno uzimanje i transport kliničkih materijala za mikrobiološku dijagnostiku; odgovarajuća prateća dokumentacija; komunikacija sa mikrobiološkom laboratorijom / 2 časa (predavanje)Metode i tehnike mikrobiološke dijagnostike infekcija respiratornog trakta;metode i tehnike mikrobiološke dijagnostike infekcija gastrointestinalnog trakta metode i tehnike mikrobiološke dijagnostike infekcija kože i mekih tkiva / 3 časa (predavanje)   Laboratorijska dijagnostika bakterijemije i sepse / 1 čas (predavanje) Metode i tehnike mikrobiološke dijagnostike urinarnih infekcija i seksualno prenosivih bolesti; HIV infekcija / 3 časa (predavanje)   Ovjera semestra, dopunska nastava i dopunski ispit   Laboratorijska dijagnostika virusnih hepatitisa / 1 čas (predavanje)   Laboratorijska dijagnostika infekcija imunokompromitovanih pacijenata; uzročnici intrahospitalnih infekcija i uloga kliničkog mikrobiologa u kontroli istih; dezinfekcija i sterilizacija / 3 časa (predavanje)   Antimikrobna terapija; problem rezistencije mikroorganizama; ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na antimikrobne lijekove / 2 časa (predavanje)   Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i dopunski ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:1h 40/30 = 1,3 Struktura opterećenja: 1 sat predavanja i seminara 0,30 sata samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 1,3 h 15 nedelja=  19,5 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 1,3 = 5,2 sata Ukupno opterećenje za predmet: 1 h 30 = 30 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 5,3 sati Struktura opterećenja 19,5 sati (nastava) + 5,2 sata (pripreme) + 5,3 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Test i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Miroslav Petković
Napomena:

Log in