Klinička praksa I - R

Klinička praksa I - R

Naziv predmeta

KLINIČKA PRAKSA I

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VII

12

12/180

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. Dr Saša Vujnović, Prof. dr Zvjezdana Rajkovača, Doc. Dr Dušan Mileusnić; V. as. Dr sci med. Goran Marošević; Aleksandar Kostovski RTT; Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

 Položen ispit: Radiološka fizika, Radiološka anatomija, Rendgen aparati i uređaji, Radiološka dijagnostika i radiografske tehnike I, Radiološka dijagnostika i radiografske tehnike II, Kompjuterizovana tomografija, Radioterapijski aparati, Nuklearna medicina

Ciljevi izučavanja predmeta 

Usvajanje praktičnih znanja i vještina u kliničkoj primjeni savremenih tehnoloških sistema u radiodijagnostici, radioterapiji i nuklearnoj medicini.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i vještine će omogućiti  profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za  izvođenje dijagnostičko-terapijskih procedura iz oblasti radiološke dijagnostike, nuklearne medicine i radioterapije.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Radiodijagnostika: Mjere bezbjednosti pri radu sa rentgenskim  uređajima. Priprema pacijenata za nativne i kontrastne rendgenske preglede. Izvođenje različitih nativnih rentgenskih snimaka. Izvođenje mamografskih snimanja. Izvođenje različitih kontrastnih  pregleda digestivne cjevi i urogenitalnog trakta. Rad  u RIS/PACS okruženju

Radioterapija: Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora centralnog nervnog sistema; Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora glave i vrata; Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora pluća; Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora dojke; Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora digestivnog trakta; Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora urinarnog sistema.

Nuklearna medicina:Nuklearno medicinske tehnike. Rad u HOT laboratoriji i priprema radiofarmaceutika, raspodjela i aplikacija radiofarmaceutika, priprema pacijenata za dijagnostiku i terapiju. Podešavanje parametara za slikanje planarnih i SPECT gama kamera.

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Vježbe - Praktični primjeri i zadaci, uz demonstraciju procedura izvođenja različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Demonstracija procedura: vježbe na aparatima, sa i bez pacijenata pod kontrolom nadležnog mentora

Literatura:

Mileusnić D, Durbaba M: Radijaciona onkologija, Altanova, Beograd, 2012.
M.Šarić:Tehnike i metode u radiologiji,Veterinarski zavod Dr Vaso Butozan, Banjaluka 1998.
P. Bošnjaković i saradnici: Praktikum kliničke radiologije, Data status, Beograd, 2009.
M. Bogičević, S. Ilić. Nuklerna medicina: metodologija i klinika
D. Dodig, Z. Kusić. Klinička nuklearna medicina
D. Dodig, D. Huić, M. Poropat, S. Težak. Nuklearna medicina

Oblici provjere znanja: Vježbe sa provjeravanjem praktičnih znanja i vještina. Vježbe i provjera praktičbih vještina se izvode u radiodijagnostičkoj ustanovi opremnjenoj savremenim radiodijagnostičkim, radioterapijskim i uređajima za nuklearnu medicinu, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Praktični i usmeni ispit

50

100

Kolokvij

15

   
Seminarski rad 25    

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Doc dr Dušan Mileusnić, Prof dr Zvjezdana Rajkovača, Dr sci med Saša Vujnović

 

 

Log in